23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/85


A BIZOTTSÁG 1976/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletnek az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i., ii. és iv. alpontjára és b) pontjára,

közzétéve e rendelet tervezetét,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (2), az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (3), valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (4) hatálya 2006. december 31-én lejár. Az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervében (5) a Bizottság e rendeletek egyetlen csoportmentességről szóló rendeletbe szervezését és esetleg a 994/98/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikkében említett, más területekkel való kiegészítését javasolta.

(2)

A csoportmentességről szóló jövőbeni rendelet tartalma elsősorban a kevesebb és célzottabb állami támogatásra, az állami támogatás 2005. évi reformjának ütemtervére vonatkozó cselekvési terv (6) által kezdeményezett nyilvános konzultációk eredményétől függ. A Szerződéssel összeegyeztethető támogatástípusok meghatározásához szükség van a tagállamok képviselőivel folytatott vitákra is. A folyamatban lévő konzultációk folytatása és eredményeik elemzése érdekében helyénvaló a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendelet alkalmazási időszakának 2008. június 30-ig történő kiterjesztése.

(3)

A 2204/2002/EK, illetve a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Helyénvaló továbbá, hogy a tagállamoknak ne kelljen azon intézkedésekről új összefoglaló információs adatlapot benyújtaniuk, amelyeket e rendelet keretében lényegi módosítás nélkül meghosszabbítanak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2204/2002/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése második mondatának a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

A 70/2001/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

3. cikk

A 68/2001/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése második mondatának a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

4. cikk

A 68/2001/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, a 70/2001/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2204/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettség a végrehajtott intézkedésekre vonatkozó összefoglaló információs adatlap benyújtásáról nem vonatkozik a meglévő intézkedéseket e rendelet értelmében meghosszabbító állami támogatási intézkedésekre, feltéve hogy ezen intézkedéseken semmiféle lényeges módosítást nem hajtanak végre, valamint hogy ezen intézkedések végrehajtásáról megfelelően benyújtották az összefoglaló információs adatlapot.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

A Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2)  HL L 337., 2002.12.13., 3. o. Az 1040/2006/EK rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  COM(2005) 107 végleges.

(6)  COM(2005) 436 végleges.