17.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/6


A BIZOTTSÁG 1546/2006/EK RENDELETE

(2006. október 4.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 2320/2002/EK rendelet értelmében, amennyiben szükséges, köteles intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Közösségben való végrehajtása érdekében. Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 622/2003/EK bizottsági rendelet (2) volt az első jogalkotási aktus, amely ilyen intézkedéseket tartalmazott.

(2)

Az egységes követelményrendszert pontosító intézkedésekre van szükség, különösen a folyékony robbanóanyagoknak a légi járművekre való feljuttatásával kapcsolatos megnövekedett kockázat kezelése érdekében. Az említett intézkedéseket hathavonta felül kell vizsgálni a műszaki fejlődés, a repülőterek működésére gyakorolt befolyásuk és az utasokat érintő hatások fényében.

(3)

A 2320/2002/EK rendelettel összhangban és a jogellenes beavatkozások megelőzése érdekében a 622/2003/EK rendelet mellékletében foglalt intézkedéseknek titkosaknak kell lenniük, és nem tehetők közzé. Ugyanez a szabály szükségszerűen vonatkozik bármilyen módosító jogszabályra. Ettől függetlenül az utasoknak egyértelmű tájékoztatást kell adni a légi járműre fel nem vihető tárgyakkal kapcsolatos szabályozásról.

(4)

A 622/2003/EK rendeletet ennek megfelelően kell módosítani.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 622/2003/EK rendelet melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

Az említett rendelet 3. cikke alkalmazandó a melléklet titkosságát illetően.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 4-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o. A 849/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 89., 2003.4.5., 9. o. A legutóbb a 240/2006/EK rendelettel (HL L 40., 2006.2.11., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1. cikkel összhangban a melléklet titkos, és nem kerül közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.