8.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 217/1


A TANÁCS 1195/2006/EK RENDELETE

(2006. július 18.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a 850/2004/EK rendeletre (1), és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság megvizsgálta a 850/2004/EK rendelet hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtását.

(2)

A 805/2004/EK rendelet IV. mellékletében javasolt koncentráció-határértékek a legalkalmasabbak az emberi egészség és a környezet magas szintű védelem biztosítására a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok lebontása és visszafordíthatatlan átalakulása tekintetében.

(3)

A toxafén esetében – ami több mint 670 anyag keveréke – nincs általánosan elfogadott és releváns analitikai módszer az összkoncentráció meghatározására. A fenti vizsgálat során azonban nem találtak toxafénből álló, toxafént tartalmazó vagy toxafénnel szennyezett hulladékállományt az Európai Unióban. Ezenkívül a vizsgálat kimutatta, hogy valahányszor a környezetben tartósan megmaradó szerves peszticidszennyeződést mutattak ki hulladékokban, a koncentrációjuk a javasolt koncentráció-határértékekhez képest általában nagy volt. Egyelőre a toxafén meghatározására rendelkezésre álló analitikai módszerek megfelelőnek tekinthetők e rendelet céljaira.

(4)

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDF/PCDD) koncentráció-határértéke toxicitási egyenértékként (TEQ) van kifejezve, az Egészségügyi Világszervezet által 1998-ban megállapított toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) segítségével. A dioxinszerű PCB-kről rendelkezésre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy ezekre a vegyületekre toxicitási egyenértéket határozzanak meg.

(5)

A hexaklór-ciklohexán (HCH) különféle izomerek technikai keverékének a neve. Teljes körű elemzésük arnytalan lenne. Toxikológiai szempontból csak az alfa-, béta- és gamma-HCH-nak van jelentősége. A koncentráció-határérték ezért kizárólag csak ezekre vonatkozik. Az ennek a vegyületosztálynak az elemzéséhez használatos legtöbb forgalmazott analitikai keverékstandard csak ezeknek az izomereknek a meghatározására alkalmas.

(6)

A 850/2004/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7)

A 850/2004/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti bizottság a rendelet 17. cikke (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelő, 2006. január 25-én zajlott konzultációt követően nem nyilvánított véleményt az e rendeletben előírt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/2004/EK rendelet IV. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

Anyag

CAS-szám

EK nyilvántartási szám

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett koncentráció-határérték

Aldrin:

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Klórdán:

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin:

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór:

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol:

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex:

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén:

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB):

1336-36-3 és mások

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil) etán):

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdekon:

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Alfa-, béta-, és gamma-HCH-k összesen:

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 és 200-401-2

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil:

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Adott esetben az EN 12776-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell használni.

(2)  A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként történt a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”