7.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/27


A BIZOTTSÁG 1032/2006/EK RENDELETE

(2006. július 6.)

az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („átjárhatósági rendelet”) (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („keretrendelet”) (2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A légiforgalmi szolgáltatás működéséhez biztonságos és hatékony mechanizmusokra van szükség az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása érdekében. Az ilyen mechanizmusoknak az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózaton belül történő biztosításához a repülési adatoknak a repülési adatfeldolgozó rendszerek közötti automatikus cseréjére van szükség. A Közösségen belüli aktuális helyzet vizsgálata arra világított rá, hogy egyes tagállamokban ezek a mechanizmusok még nem érték el a kielégítő szintet, és további javításuk szükséges. Következésképpen meg kell határozni a repülési adatfeldolgozó rendszerekkel kapcsolatos követelményeket azok repülési adatcsere funkcióinak átjárhatósága, teljesítménye és a szolgáltatás minősége vonatkozásában.

(2)

Az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) az 549/2004/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban megbízást kapott az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét szolgáló automata rendszerekkel kapcsolatos követelmények kidolgozására. Ez a rendelet a megbízás eredményeként 2005. március 31-én kiadott jelentésen alapul.

(3)

Az online adatcseréről szóló Eurocontrol-szabványt mellékletként csatolták az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról, valamint az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 97/15/EK irányelv módosításáról szóló, 2000. szeptember 6-i 2082/2000/EK bizottsági rendelethez (3), az új repülési adatfeldolgozó rendszerek beszerzése esetében pedig a Közösségen belül kötelezővé tették használatát. Mivel a 2082/2000/EK rendeletet 2005. október 20-tól hatályát vesztette, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések következetességének biztosítása érdekében frissíteni kell a közösségi jogszabályokat.

(4)

E rendelet hatálya nem terjed ki az 549/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett katonai műveletekre és kiképzésre.

(5)

A tagállamok egy, az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekre vonatkozó nyilatkozatban (4) – figyelembe véve a nemzeti katonai követelményeket – kötelezettséget vállaltak az együttműködésre annak érdekében, hogy a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó elvet a légtér minden felhasználója az összes tagállamban teljes mértékben és egységesen alkalmazza.

(6)

Az 549/2004/EK rendelet 2. cikkének (22) bekezdésében meghatározott rugalmas légtér-felhasználási elv alkalmazásához a repülési adatoknak a légiforgalmi szolgálati egységek és a katonai irányító egységek közötti kellő időben történő cseréjére van szükség.

(7)

Az előzetes tájékoztatással és a kezdeti koordinálással kapcsolatos automatizált eljárásokat a körzeti irányító központoknak kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy mind az átadó, mind pedig a fogadó egységek egymással egyező repülési információkat kapjanak, és annak érdekében, hogy támogassák a légi járatok tervezett átadásának koordinálását. Ezek részét képezték a 2082/2000/EK rendeletben meghatározott szabványoknak, ezért ezeket e rendelet hatálybalépésétől kezdődően alkalmazni kell.

(8)

A kezdeti koordinálási eljárás során továbbított repülési információkat folyamatosan frissíteni kell. Az automatizált eljárásokat következésképpen fokozatosan kell végrehajtani annak érdekében, hogy lehetőség legyen az információ módosítására a korábban kezdeti koordinálási eljárás alá eső légi járatokra vonatkozóan, vagy a koordináció törlésére, ha az átvevő egység a légi járatot a továbbiakban nem kezeli.

(9)

A körzeti irányító központokon kívüli légiforgalmi irányító egységek számára előnyös lehet az automatizált eljárások végrehajtása az előzetes tájékoztatás, a kezdeti koordináció, a koordináció módosítása és a légi járatok koordinációjának törlése esetében. Amennyiben e mellett döntenek, az európai légiforgalmi szolgáltatási hálózaton (European Air Traffic Management Network, az alábbiakban: EATMN) belüli átjárhatóság érdekében szükség lesz a körzeti irányító központok esetében alkalmazott követelményekkel megegyező követelmények alkalmazására.

(10)

A repülési adatoknak a légiforgalmi szolgálati egységek és a katonai irányító egységek közötti kellő időben történő cseréje az automatizált eljárások fokozatos végrehajtásán alapul. Első lépésként be kell vezetni az alapvető repülési adatok polgári és katonai egységek között történő továbbítását, a szükség szerinti frissítés lehetőségét is megteremtve.

(11)

További olyan automatizált eljárásokat határoztak meg, amelyek tovább erősítenék a légiforgalmi irányító egységek vagy a légiforgalmi szolgálati egységek és a katonai irányító egységek közötti koordinációt. Amennyiben további automatizált eljárások alkalmazása mellett döntenek, az EATMN-en belüli átjárhatóság érdekében szükség lesz arra, hogy ezekre az eljárásokra harmonizált követelményeket alkalmazzanak.

(12)

Ennek a rendeletnek a végrehajtása az átjárhatóság tekintetében magasabb színvonal elérését teszi lehetővé.

(13)

A műveletek már létező biztonsági szintjének fenntartása, illetve javítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell azok betartását a veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat végző felek által. Ezen eljárásoknak az e rendelet hatálya alá tartozó rendszerekre vonatkozó harmonizált végrehajtása érdekében speciális biztonsági követelményeket kell meghatározni minden kötelező átjárhatósági, teljesítményi és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmény szempontjából.

(14)

Az 552/2004/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében az átjárhatósággal kapcsolatos végrehajtási szabályoknak le kell írniuk azokat a speciális megfelelőségértékelési eljárásokat, amelyeket a rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékeléséhez, illetve a rendszerellenőrzéshez használnak.

(15)

Az 552/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban az átmeneti rendelkezések alkalmazásához előírt időpontokat a vonatkozó átjárhatósági végrehajtási szabályok határozhatják meg.

(16)

A gyártók és a léginavigációs szolgáltatók számára időt kell biztosítani a műszaki követelményekkel összhangban lévő új rendszerelemek és rendszerek kidolgozására.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével létrehozott egységes égbolttal foglalkozó bizottság (Single Sky Committee) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1)   Ez a rendelet meghatározza a repülési adatoknak az előzetes tájékoztatás, a koordináció és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása, illetve a polgári-katonai koordináció céljából történő automatikus cseréjével kapcsolatos követelményeket.

(2)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

az általános légi forgalom számára szolgáltatást nyújtó légiforgalmi irányító egységeket kiszolgáló repülési adatfeldolgozó rendszerek;

b)

a légiforgalmi szolgálati egységek és a katonai irányító egységek közötti koordinációs folyamatokat támogató repülési adatcsererendszerek.

(3)   Ezt a rendeletet ugyanakkor nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározott repülési adatfeldolgozó rendszereket használó légiforgalmi irányító egységek közötti repülési adatcserére, amennyiben ezek esetében az e rendelet hatálya alá tartozó repülési adatokat egy közös rendszer segítségével szinkronizálják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében található meghatározások alkalmazandók.

(2)   Az (1) bekezdésben említett meghatározásokon kívül az alábbi meghatározások alkalmazandók:

1.

„előzetes tájékoztatás”: adatok átadó egység általi továbbítása a fogadó egység rendszerének a koordinálási fázisra való előkészítése érdekében történő frissítése céljából;

2.

„koordinálás”: a közös határ légi járatok általi tervezett átlépésének a légiforgalmi irányító egységek közötti koordinálása a repülésbiztonság biztosítása érdekében;

3.

„légiforgalmi irányító egység” (a továbbiakban: ATC egység): értelemszerűen körzeti irányító szolgálat, bevezető irányító egység vagy repülőtéri irányító torony;

4.

„polgári-katonai koordináció”: a döntések meghozatalára és egy adott intézkedésről való megállapodásra felhatalmazott polgári és katonai fél közötti koordinálás;

5.

„repülési adatfeldolgozó rendszer”: a légiforgalmi szolgálatoknál üzemelő rendszer része, amely fogadja, automatikusan feldolgozza és szétosztja a légiforgalmi irányító egységek munkahelyeire a repülésiterv-adatokat és a kapcsolódó közleményeket;

6.

„légiforgalmi szolgálati egység” (a továbbiakban: ATS egység): légiforgalmi szolgáltatások biztosításáért felelős polgári vagy katonai egység;

7.

„katonai irányító egység”: bármilyen állandó helyű vagy mobil katonai egység, amely katonai légi közlekedést irányít és/vagy olyan egyéb tevékenységeket végez, amelyekhez speciális jellegüknél fogva zárt vagy korlátozott légtérre lehet szükség;

8.

„átadó egység”: légiforgalmi irányító egység, amely egy légi jármű légiforgalmi irányításával járó felelősséget a repülés útvonala szerinti soron következő ATC egységnek adja át;

9.

„fogadó egység”: az a légiforgalmi irányító egység, amely adatokat vesz;

10.

„határ”: az a légteret lehatároló vízszintes vagy függőleges sík, amelyben egy ATC egység légiforgalmi szolgáltatást nyújt;

11.

„körzeti irányító központ” (a továbbiakban: ACC): az illetékessége alá tartozó irányítói körzetek ellenőrzött repülései számára légiforgalmi irányító szolgálat nyújtása céljából létesített egység;

12.

„munkahely”: az a berendezés és műszaki felszerelés, amelynél a légiforgalmi szolgálat személyzete a munkakörébe tartozó feladatokat ellátja;

13.

„repülési terv”: légiforgalmi szolgálati egységek részére légi jármű tervezett repüléséről vagy repülésének egy részéről szolgáltatott meghatározott információ;

14.

„figyelmeztető üzenet”: valamely munkahelyen az automatikus koordinációs eljárás hibája esetén megjelenő közlemény;

15.

„számított adat”: a koordinációs pont, egy légi jármű számított ideje és a légi jármű várható repülési szintje a koordinációs ponton;

16.

„másodlagos légtérellenőrző radar” (a továbbiakban: SSR): légtérellenőrző radarrendszer, amely adókat vagy vevőket és transzpondereket használ;

17.

„koordinációs egyezmény”: két egymás melletti ATC egység közötti egyezmény azok légiforgalmi irányítással kapcsolatos felelősségének koordinálásáról;

18.

„irányításátadási pont”: a légi jármű repülési útvonalán lévő azon meghatározott pont, amelynél a légi járműnek nyújtott légiforgalmi irányító szolgálat ellátásának felelősségét átadják az egyik ATC egységtől a következőnek;

19.

„koordinálási adatok”: a működtetést biztosító személyzet számára fontos adatok az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok átadásának eljárásával, illetve a polgári-katonai koordinálás eljárásával kapcsolatban

20.

„átadási repülési magasság”: a koordinálás során megállapított repülési magasság, ha szintbeli repülésről van szó, vagy az engedélyezett repülési magasság, amelyre a légi jármű tart, ha a koordinációs ponton emelkedik vagy süllyed;

21.

„átvevő egység”: a légi jármű irányításának átvételére soron következő légiforgalmi irányító egység;

22.

„koordinációs pont” (a továbbiakban: COP): az ATC egységek által használt és a koordinációs eljárásban alkalmazott határon lévő vagy azzal szomszédos pont;

23.

„tájékoztatott egység”: az az ATC egység, amelyik előzetes tájékoztatást kapott;

24.

„korreláció”: ugyanazon légi jármű repülésiterv-adatainak és radar helyzetjelének összekapcsolása;

25.

„korai átadás”: egy légi járművet átadó irányító által az átvevő egységnél lévő irányítónak adott engedély arra, hogy irányítási utasításokat adjon a légi járműnek azelőtt, hogy a légi jármű átlépné az irányításátadási pontot;

26.

„elérhetőség”: annak a foka, hogy egy rendszer vagy egy összetevő milyen mértékben működőképes és hozzáférhető, amikor alkalmazása szükséges;

27.

„megbízhatóság”: annak valószínűsége, hogy a földi berendezés a meghatározott toleranciaértékeken belül működik.

3. cikk

Átjárhatóság és teljesítményi követelmények

(1)   A léginavigációs szolgáltatók biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett és az ACC-ket kiszolgáló rendszerek megfeleljenek az I. melléklet A. és B. részében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeknek.

(2)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek a koordinációs egyezményükben meghatározták, hogy az ACC-ken kívüli ATC egységek közötti előzetes tájékoztatási, kezdeti koordinációs, a koordinációt módosító, a koordinációt törlő, az alapvető repülési adatok vagy az alapvető repülési adatokat megváltoztató eljárásokat végrehajtják, biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek megfeleljenek az I. melléklet A. és B. részében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeknek.

(3)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek a koordinációs egyezményükben meghatározták, hogy végrehajtják a felszállás előtti tájékoztatási és koordinálási, a frekvenciaváltási vagy az összeköttetés felvételét jelző közlemény eljárást, biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek feleljenek meg az I. melléklet A. és C. részében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeknek.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerek megfeleljenek az I. melléklet A. és B. részében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeknek az alapvető repülési adatok és az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárások tekintetében.

(5)   Amikor a légiforgalmi szolgálati egységek és a katonai irányító egységek az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszereik között végrehajtották a keresztezési szándékról szóló tájékoztatási, a keresztezési engedélykérelemre vagy a keresztezési ellenjavaslatra vonatkozó, illetve a keresztezési törlési eljárásokat, a tagállamok biztosítják, hogy ezek a rendszerek megfeleljenek az I. melléklet A. és C. részében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeknek.

4. cikk

A szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmények

(1)   A léginavigációs szolgáltatók biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek megfeleljenek a II. mellékletben meghatározott szolgáltatás minőségi követelményeknek.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerek megfeleljenek a II. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi követelményeknek.

5. cikk

Kapcsolódó folyamatok

(1)   A kezdeti koordináció hatálya alá tartozó légi járatok esetében a megállapodás tárgyát képező átadási feltételek működési szempontból kötelező érvényűek mindkét ATC egységre nézve, kivéve, ha a koordinációt törlik vagy módosítják.

(2)   A koordináció módosításának hatálya alá tartozó légi járatok esetében a megállapodás tárgyát képező átadási feltételek működési szempontból kötelező érvényűek mindkét ATC egységre nézve, kivéve, ha a koordinációt törlik vagy a feltételeket további módosításnak vetik alá.

(3)   Amennyiben a koordináció módosításának vagy a koordináció törlésének eljárását nem igazolják vissza az alkalmazandó szolgáltatás minőségi követelményekkel összhangban, az átadó egység szóbeli koordinációt kezdeményez.

6. cikk

Biztonsági követelmények

A tagállamok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó, a repülési adatok cseréjére szolgáló automatikus repülési tervek módosítását vagy új rendszerek bevezetését megelőzően az érintett felek bizonságértékelést folytassanak le, beleértve a veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -csökkentést.

E biztonságértékelés során a III. mellékletben meghatározott biztonsági követelmények minimális követelményeknek tekintendők.

7. cikk

A rendszerelemek megfelelősége vagy alkalmazhatósága

Az 552/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozat kibocsátását megelőzően az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett rendszerek rendszerelemeit gyártók értékelik e rendszerelemek megfelelőségét vagy alkalmazhatóságát a IV. melléklet A. részében meghatározott követelményekkel összhangban.

8. cikk

Rendszerellenőrzés

(1)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek bizonyítani tudják, hogy megfelelnek az V. mellékletben meghatározott feltételeknek, elvégzik az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek ellenőrzését a IV. melléklet B. részében meghatározott követelményekkel összhangban.

(2)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek nem tudják bizonyítani, hogy megfelelnek az V. mellékletben meghatározott feltételeknek, egy bejelentett szervnek alvállalkozásba adják az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek ellenőrzését. Az ellenőrzést a IV. melléklet C. részében meghatározott követelményekkel összhangban kell elvégezni.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerek ellenőrzése során bebizonyosodjék e rendszereknek az ebben a rendeletben meghatározott átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeknek való megfelelősége.

9. cikk

Megfelelés

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítására.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Az 552/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezések az európai légiforgalmi szolgáltatási hálózatnak (European Air Traffic Management Network, EATMN) az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszereire az előzetes tájékoztatási és a kezdeti koordinációs eljárások vonatkozásában ezen rendelet hatálybalépésétől kezdve alkalmazandók.

Ezek az átmeneti rendelkezések az EATMN rendszerei vonatkozásában 2009. január 1-től alkalmazandók a koordináció módosítására, a koordináció törlésére, az alapvető repülési adatokra és az alapvető repülési adatok megváltoztatására.

(2)   Az 552/2004/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezések az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendszerek vonatkozásában 2012. december 31-től alkalmazandók.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

E rendeletet 2009. január 1-jétől a koordinációmódosítási, a koordinációtörlési, az alapvető repülési adatok és az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás tekintetében alkalmazni kell az EATMN részét képező, az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi rendszerre.

E rendeletet 2012. december 31-től minden, az 1. cikk (2) bekezdésében említett és ebben az időpontban működésben lévő EATMN rendszerre alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 6-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 254., 2000.10.9., 1. o.

(4)  HL L 96., 2004.3.31., 9. o.


I. MELLÉKLET

Átjárhatósági és teljesítményi követelmények

(lásd a 3. cikket)

A. RÉSZ:   ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.   RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

1.1.

A rendszernek biztosítania kell minden, a meghatározott eljárások keretében kicserélt rendszerinformáció megjelenítéséhez, feldolgozásához és összegyűjtéséhez szükséges információt.

1.2.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie az előzetes tájékoztatással, a koordinációval és az átadással, illetve a polgári-katonai koordinációs eljárásokkal kapcsolatban lényeges repülési információk automatikus fogadására, tárolására, feldolgozására, kinyerésére és megjelenítésére, illetve továbbítására.

1.3.

A rendszernek figyelmeztető üzenetet kell megjelenítenie, ha az információcsere-berendezés meghibásodik vagy anomáliák lépnek fel.

1.4.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendszerinformáció-cserével kapcsolatos figyelmeztető üzeneteknek a vonatkozó munkahelyekre való küldésére.

1.5.

A rendszernek lehetővé kell tennie az ATC személyzete számára az eljárásokkal kapcsolatos repülési információk módosítását.

1.6.

A rendszernek képesnek kell lennie az ATC személyzet a vonatkozó rendszerinformáció-cserére vonatkozó eljárások státusával kapcsolatos információkkal való ellátására.

2.   A RENDSZERINFORMÁCIÓ-CSERE ADATAINAK RÖGZÍTÉSE

2.1.

A rendszerinformáció-csere adatait a léginavigációs szolgáltatók olyan módon rögzítik, amely lehetővé teszi a rögzített adatok visszakeresését és megjelenítését.

B. RÉSZ:   A RENDSZERINFORMÁCIÓ-CSERE ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖTELEZŐ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1.   ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1.1.   Érintett repülési információk

1.1.1.

Az előzetes tájékoztatási eljárás alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód (ha rendelkezésre áll),

indulási repülőtér,

számított határkeresztezési adatok,

rendeltetési repülőtér,

a légi járművek száma és típusa,

a repülés típusa,

a fedélzeti felszereltség és státus.

1.1.2.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információnak legalább a csökkentett függőleges elkülönítési minimum (a továbbiakban: RVSM) képességet és a 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel való felszereltséget kell tartalmaznia.

1.1.3.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információ a koordinációs egyezménynek megfelelően egyéb elemeket is tartalmazhat.

1.2.   Alkalmazási szabályok

1.2.1.

Az előzetes tájékoztatási eljárást legalább egyszer el kell végezni minden érintett, a tervek szerint a határt keresztező légi jármű esetében, kivéve ha a légi jármű felszállás előtti tájékoztatási és koordinálási eljáráson esik át.

1.2.2.

A légi járművekkel kapcsolatos határkeresztezési előzetes tájékoztatás érintettségi kritériumait a koordinációs egyezménnyel összhangban kell meghatározni.

1.2.3.

Amikor az előzetes tájékoztatási eljárás nem végezhető el a két fél által közösen meghatározott határidőn belül a kezdeti koordinációs eljárás előtt, akkor azt bele kell foglalni a kezdeti koordinációs eljárásba.

1.2.4.

Amennyiben elvégzik, akkor az előzetes tájékoztatási eljárás megelőzi a kezdeti koordinációs eljárást.

1.2.5.

Az előzetes tájékoztatási eljárást minden egyes alkalommal meg kell ismételni, amikor kezdeti koordinációs eljárást megelőzően a következő adatok bármelyikében változás történik:

COP,

az irányításátadási ponton várhatóan beállított SSR kód,

rendeltetési repülőtér,

a légi jármű típusa,

a fedélzeti felszereltség és státus.

1.2.6.

Ha eltérés tapasztalható a továbbított adatok és az ennek megfelelő, a fogadó rendszerben lévő adatok között, vagy erről információ nincs, akkor a következő kezdeti koordinációs adatok vételét követően korrekciós intézkedésekre lehet szükség, az eltérést pedig megoldás céljából továbbítani kell a megfelelő munkahelynek.

1.3.   Az előzetes tájékoztatási eljárással kapcsolatos időbeli kritériumok

1.3.1.

Az előzetes tájékoztatási eljárást paraméterként megadott percekkel a COP számított ideje előtt kell megkezdeni.

1.3.2.

Az előzetes tájékoztatási paramétereket az érintett ATC egységek közötti koordinációs egyezményben meg kell határozni.

1.3.3.

Az előzetes tájékoztatási paramétereket külön-külön meg lehet határozni minden egyes koordinációs pont esetében.

2.   KEZDETI KOORDINÁCIÓ

2.1.   Érintett repülési információk

2.1.1.

A kezdeti koordinációs eljárás alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód,

indulási repülőtér,

számított határkeresztezési adatok,

rendeltetési repülőtér,

a légi járművek száma és típusa,

a repülés típusa,

a fedélzeti felszereltség és státus.

2.1.2.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információnak legalább az RVSM képességet és a 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel való felszereltséget kell tartalmaznia.

2.1.3.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információ a koordinációs egyezményben foglalt kétoldalú megállapodásnak megfelelően tartalmazhat egyéb elemeket is.

2.2.   Alkalmazási szabályok

2.2.1.

A kezdeti koordinációs eljárást minden érintett, a tervek szerint a határt keresztező légi jármű esetében el kell végezni.

2.2.2.

A légi járművekkel kapcsolatos határkeresztezési kezdeti koordináció érintettségi kritériumait a koordinációs egyezményekkel összhangban kell meghatározni.

2.2.3.

Hacsak nem kezdték meg már manuálisan, a kezdeti koordinációs eljárást automatikusan meg kell kezdeni:

kétoldalú megállapodás eredményeként létrejött, paraméterként megadott idővel a koordinációs pont számított ideje előtt, vagy

abban az időpontban, amikor a légi járat a koordinációs ponttól a kétoldalú egyezményben meghatározott távolságra van

a koordinációs egyezményekkel összhangban.

2.2.4.

Egy légi járat esetében a kezdeti koordinációs eljárást csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha kezdeményezték a koordinációtörlési eljárást.

2.2.5.

A koordinációtörlési eljárást követően a kezdeti koordinációs eljárást újra lehet indítani ugyanazzal az egységgel.

2.2.6.

A kezdeti koordinációs eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az átadó egységet, ha ez megtörtént, a légi járat „koordináltnak” minősül.

2.2.7.

Amennyiben a kezdeti koordinációs eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az átadó egységen belül a légi járat koordinálásáért felelős munkahelyen.

2.2.8.

A kezdeti koordinációs információt hozzáférhetővé kell tenni a fogadó egység megfelelő munkahelyén.

3.   A KOORDINÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

3.1.   Érintett repülési információk

3.1.1.

A koordinációmódosítási eljárás során biztosítani kell a korábban koordinált légi járattal való összerendelést.

3.1.2.

A koordináció módosítása keretében a következő repüléstájékoztatást kell biztosítani, amennyiben azok megváltoztak:

SSR mód és kód,

számított idő és repülési magasság,

a fedélzeti felszereltség és státus.

3.1.3.

Ha kétoldalú megállapodásba foglalták, a koordinációs adatok módosítása keretében a következőket kell megadni, amennyiben azok megváltoztak:

koordinációs pont,

útvonal.

3.2.   Alkalmazási szabályok

3.2.1.

A koordinációmódosítási eljárás egy vagy több alkalommal megtörténhet azzal az egységgel, amelyikkel a légi járat aktuálisan koordinálva van.

3.2.2.

A koordinációmódosítási eljárásra akkor kerül sor, ha:

a koordinációs pont fölé való érkezés számított időpontja a korábban megadottól a kétoldalú megállapodásban rögzítettnél nagyobb értékkel eltér,

az átadási magasság(ok), az SSR kód vagy a fedélzeti felszereltség és státus eltér a korábban megadottól.

3.2.3.

Ha a kétoldalú megállapodásban szerepel, a koordinációmódosítási eljárásra akkor kerül sor, ha a következőkben bármilyen változás történik:

koordinációs pont,

útvonal.

3.2.4.

A koordinációmódosítási eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az átadó egységet.

3.2.5.

Amennyiben a koordinációmódosítási eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjelentetni az átadó egységen belül a légi járat koordinálásáért felelős munkahelyen.

3.2.6.

A koordinációmódosítási eljárás a vonatkozó adatbevitelt vagy adatfrissítést követően azonnal megtörténik.

3.2.7.

A koordinációmódosítási eljárást a koordinációs egyezményekkel összhangban le kell tiltani azután, hogy a légi járat a kétoldalú megállapodás szerinti időre/távolságra érkezik irányításátadási ponttól.

3.2.8.

A koordinációmódosítási információt hozzáférhetővé kell tenni a fogadó egység megfelelő munkahelyén.

4.   A KOORDINÁCIÓ TÖRLÉSE

4.1.   Érintett repülési információk

4.1.1.

A koordinációtörlési eljárás során biztosítani kell a korábbi, törlésre kerülő előzetes tájékoztatási vagy koordinációs eljárással való összerendelést.

4.2.   Alkalmazási szabályok

4.2.1.

A koordinációtörlési eljárást egy koordinált légi járat esetében egy egységgel akkor kell megvalósítani, ha:

az egység a koordinációs sorrendben már nem a következő egység,

a repülési tervet a közleményküldő egységnél törölték, és így a koordináció a továbbiakban érvényét veszti,

a koordináció törlésére vonatkozó információt a légi járatra vonatkozóan az előző egységtől kapják.

4.2.2.

A koordinációtörlési eljárást egy előzetesen tájékoztatott légi járat esetében egy egységgel akkor kell megvalósítani, ha:

az egység a koordinációs sorrendben már nem a következő egység,

a repülési tervet a közleményküldő egységnél törölték, és így a koordináció a továbbiakban érvényét veszti,

a koordináció törlését a légi járatra vonatkozóan az előző egységtől kapják,

a légi járművet az útvonalrepülés közben várakoztatják és módosított keresztezési időadat automatikusan nem határozható meg.

4.2.3.

A koordinációtörlési eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az átadó egységet.

4.2.4.

Amennyiben a koordinációtörlési eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az átadó egységen belül a légi járat koordinálásáért felelős munkahelyen.

4.2.5.

A koordinációtörlési információt hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztatott egység megfelelő munkahelyén vagy abban az egységben, amellyel törlik a koordinációt.

5.   ALAPVETŐ REPÜLÉSI ADATOK

5.1.   Érintett repülési információk

5.1.1.

Az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljáráshoz tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód.

5.1.2.

Az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárás keretében biztosítható további információkról kétoldalú megállapodást kell kötni.

5.2.   Alkalmazási szabályok

5.2.1.

Az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárást minden érintett légi járat esetében automatikusan el kell végezni.

5.2.2.

Az alapvető repülési adatok érintettségi kritériumait a koordinációs egyezménnyel összhangban kell meghatározni.

5.2.3.

Az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az ellátó egységet.

5.2.4.

Amennyiben az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az adatot továbbító egységen belüli megfelelő munkahelyen.

6.   AZ ALAPVETŐ REPÜLÉSI ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA

6.1.   Érintett repülési információk

6.1.1.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás során biztosítani kell az összerendelést a korábban alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárásban részt vett légi járattal.

6.1.2.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás alá tatozó bármely más információ és az annak átadására vonatkozó kapcsolódó kritériumok kétoldalú megállapodás tárgyát képezik.

6.2.   Alkalmazási szabályok

6.2.1.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárást csak olyan légi járat esetében lehet lefolytatni, amelyről az alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárás keretében már korábban előzetes tájékoztatást adtak.

6.2.2.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárást automatikusan meg kell kezdeni a kétoldalú megállapodásban szereplő kritériumokkal összhangban.

6.2.3.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az ellátó egységet.

6.2.4.

Amennyiben az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az adatot továbbító egységen belüli megfelelő munkahelyen.

6.2.5.

Az alapvető repülési adatok megváltoztatásával kapcsolatos információt hozzáférhetővé kell tenni a fogadó egység megfelelő munkahelyén.

C. RÉSZ:   A RENDSZERINFORMÁCIÓ-CSERE ÁLTAL TÁMOGATOTT NEM KÖTELEZŐ ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1.   FELSZÁLLÁS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOORDINÁLÁS

1.1.   Érintett repülési információk

1.1.1.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárás alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód (ha rendelkezésre áll),

indulási repülőtér,

a kétoldalú megállapodástól függően számított indulási idő vagy számított határkeresztezési adatok,

rendeltetési repülőtér,

a légi járművek száma és típusa.

1.1.2.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárás alá tartozó információ, amelyet a közelkörzeti irányítói körzet irányító egysége vagy egy ACC ad ki, a következőket tartalmazza:

a repülés típusa,

a fedélzeti felszereltség és státus.

1.1.3.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információnak legalább az RVSM képességet és a 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel való felszereltséget kell tartalmaznia.

1.1.4.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információ a koordinációs egyezményben foglalt kétoldalú megállapodásnak megfelelően tartalmazhat egyéb elemeket is.

1.2.   Alkalmazási szabályok

1.2.1.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárást minden olyan érintett légi járat esetében egy vagy több alkalommal el kell végezni, amely a tervek szerint keresztezi a határt, és amely esetében az indulástól a koordinációs pontig számított repülési idő nem elegendő a kezdeti koordinációs vagy előzetes tájékoztatási eljárás lefolytatásához.

1.2.2.

A légi járművekkel kapcsolatos határkeresztezési felszállás előtti tájékoztatás és koordináció érintettségi kritériumait a koordinációs egyezményekkel összhangban kell meghatározni.

1.2.3.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárást minden alkalommal meg kell ismételni, ha változás következik be az olyan adatok bármelyikében, amelyek korábbi felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárás tárgyát képezték a felszállás előtt.

1.2.4.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az átadó egységet.

1.2.5.

Amennyiben a felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az átadó egységen belül a légi járat előzetes tájékoztatásáért/koordinálásáért felelős munkahelyen.

1.2.6.

A felszállás előtti tájékoztatási és koordinációs információt hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztatott egység megfelelő munkahelyén.

2.   FREKVENCIAVÁLTÁS

2.1.   Érintett repülési információk

2.1.1.

A frekvenciaváltási eljárás alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele.

2.1.2.

A frekvenciaváltási eljárás alá tartozó információ a következők bármelyikét tartalmazza, amennyiben rendelkezésre áll:

korai átadás jelzése,

engedélyezett magasság,

a követendő irány utasítása vagy közvetlenútvonal-engedély,

tartandó sebességre vonatkozó utasítás,

tartandó emelkedési/süllyedési mértékre vonatkozó utasítás.

2.1.3.

Kétoldalú megállapodás alapján a frekvenciaváltással kapcsolatos adatok a következőket tartalmazzák:

a radar helyzetjel aktuális pozíciója,

utasítás szerinti frekvencia.

2.2.   Alkalmazási szabályok

2.2.1.

A frekvenciaváltási eljárást az átadó irányító manuálisan kezdeményezi.

2.2.2.

A frekvenciaváltási eljárás befejezéséről, beleértve a fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az átadó ATC egységet.

2.2.3.

Amennyiben a frekvenciaváltási eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az átadó ATC egységen belüli megfelelő munkahelyen.

2.2.4.

A frekvenciaváltással kapcsolatos információt késedelem nélkül az átvevő irányító tudomására kell hozni.

3.   ÖSSZEKÖTTETÉS FELVÉTELÉT JELZŐ KÖZLEMÉNY

3.1.   Érintett repülési információk

3.1.1.

Az összeköttetés felvételét jelző közlemény eljárása alá tartozó információk legalább a légi jármű azonosító jelét tartalmazzák.

3.2.   Alkalmazási szabályok

3.2.1.

Az összeköttetés felvételét jelző közlemény eljárását az átvevő egység kezdeményezi az összeköttetés létrejöttekor.

3.2.2.

Az összeköttetés felvételét jelző közlemény eljárásának befejezéséről, beleértve az átadó egység vételi megerősítését, tájékoztatni kell az átvevő ATC egységet.

3.2.3.

Amennyiben az összeköttetés felvételét jelző közlemény eljárásának befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az átvevő ATC egységen belüli megfelelő munkahelyen.

3.2.4.

Az összeköttetés felvételét jelző közleménnyel kapcsolatos információt késedelem nélkül az átadó egységen belüli irányító rendelkezésére kell bocsátani.

4.   KERESZTEZÉSI SZÁNDÉK TÁJÉKOZTATÁSA

4.1.   Érintett repülési információk

4.1.1.

A keresztezési szándék tájékoztatási eljárása alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód,

a légi járművek száma és típusa,

felelős szektor azonosítója,

keresztezési útvonal, beleértve a számított időket és a számított repülési magasságokat az útvonalba első minden egyes ponton.

4.2.   Alkalmazási szabályok

4.2.1.

A keresztezési szándék tájékoztatási eljárása automatikus, vagy az irányító manuálisan kezdeményezi a koordinációs egyezményben meghatározottak szerint.

4.2.2.

A keresztezési szándék tájékoztatási eljárásának befejezéséről, beleértve a tájékoztatott egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell a tájékoztató egységet.

4.2.3.

Amennyiben a keresztezési szándék tájékoztatási eljárásának befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni a tájékoztató egységnél.

4.2.4.

A keresztezési szándék tájékoztatásával kapcsolatos információt hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztatott egység megfelelő munkahelyén.

5.   A KERESZTEZÉSI ENGEDÉLY KÉRELME

5.1.   Érintett repüléstájékoztatás

5.1.1.

A keresztezési engedély kérelmi eljárása alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

SSR mód és kód,

a légi járművek száma és típusa,

felelős szektor azonosítója,

keresztezési útvonal, beleértve a számított időket és a számított repülésmagasságokat az útvonalba első minden egyes ponton.

5.1.2.

Amennyiben kétoldalú megállapodás vonatkozik rá, a keresztezési engedély kérelme tartalmazza a fedélzeti felszereltséget és státust.

5.1.3.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információnak legalább az RVSM képességet kell tartalmaznia.

5.1.4.

A „fedélzeti felszereltség és státus” információ a kétoldalú megállapodás alapján tartalmazhat egyéb elemeket is.

5.2.   Alkalmazási szabályok

5.2.1.

A keresztezési engedély kérelmét az irányító döntése alapján kell elindítani a koordinációs egyezményben meghatározott feltételekkel összhangban.

5.2.2.

A keresztezési engedély kérelmi eljárásának befejezéséről, beleértve a kérelmet fogadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell a kérelmező egységet.

5.2.3.

Amennyiben a keresztezési engedély kérelmi eljárásának befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni a kérelmező egységen belüli megfelelő munkahelyen.

5.2.4.

A keresztezési engedély kérelmével kapcsolatos információt hozzáférhetővé kell tenni a kérelmet fogadó egység megfelelő munkahelyén.

5.3.   Operatív válasz

5.3.1.

A keresztezési engedély kérelmi eljárására a következőkkel lehet válaszolni:

a javasolt útvonal/légtér keresztezési adatok elfogadása, vagy

ellenjavaslat, beleértve az eltérő útvonal/légtér keresztezési adatok megadását a 6. szakaszban meghatározottak szerint, vagy

a javasolt útvonal/légtér keresztezési adatok visszautasítása.

5.3.2.

Ha a kétoldalú megállapodásban szereplő időintervallumon belül nem érkezik operatív válasz, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni a kérelmező egységen belüli megfelelő munkahelyen.

6.   KERESZTEZÉSI ELLENJAVASLAT

6.1.   Érintett repülési információk

6.1.1.

A keresztezési ellenjavaslat eljárás során biztosítani kell a korábban koordinált légi járattal való összerendelést.

6.1.2.

A keresztezési ellenjavaslat eljárása alá tartozó információ legalább a következőket tartalmazza:

a légi jármű azonosító jele,

keresztezési útvonal, beleértve a számított időket és a számított repülésmagasságokat az útvonalba első minden egyes ponton.

6.2.   Alkalmazási szabályok

6.2.1.

Az ellenjavaslatnak egy új javasolt repülési szintet és/vagy útvonalat kell tartalmaznia.

6.2.2.

A keresztezési ellenjavaslat eljárásának befejezéséről, beleértve az eredetileg kérelmező egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell az ellenjavaslatot tevő egységet.

6.2.3.

Amennyiben a keresztezési ellenjavaslat eljárásának befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az ellenjavaslatot tevő egységen belüli megfelelő munkahelyen.

6.2.4.

A keresztezési ellenjavaslattal kapcsolatos információt hozzáférhetővé kell tenni az eredetileg kérelmező egység megfelelő munkahelyén.

6.3.   Operatív válasz

6.3.1.

A keresztezési ellenjavaslattal kapcsolatos információnak az eredetileg kérelmező egységen belüli sikeres feldolgozásának megerősítését az eredetileg kérelmező egység által adott operatív válasznak kell követnie.

6.3.2.

A keresztezési ellenjavaslatra adott operatív válasz az esettől függően elfogadás vagy visszautasítás lehet.

6.3.3.

Ha a kétoldalú megállapodásban szereplő időintervallumon belül nem érkezik operatív válasz, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni az ellenjavaslatot tevő egységen belüli megfelelő munkahelyen.

7.   KERESZTEZÉS TÖRLÉSE

7.1.   Érintett repülési információk

7.1.1.

A keresztezéstörlési eljárások során biztosítani kell azzal a korábbi előzetes tájékoztatási vagy koordinációs eljárással való összerendelést, amelyet törölnek.

7.2.   Alkalmazási szabályok

7.2.1.

A keresztezéstörlési eljárást az az egység kezdeményezi, amelyik felelős a légi járatért, amikor a következők valamelyike bekövetkezik:

egy alapvető repülési adatokra vonatkozó eljárással korábban már előzetesen tájékoztatott légi járat nem fog belépni a tájékoztatott egység légterébe vagy az már nem releváns információ a tájékoztatott egység számára,

a keresztezés nem fog megvalósulni a keresztezési előzetes tájékoztatási információban megadott útvonalon,

a keresztezés nem fog megvalósulni a tárgyalás alatt lévő feltételek szerint vagy a légtér-keresztezési egyeztetési eljárás után meghatározott feltételek szerint.

7.2.2.

A keresztezéstörlési eljárást automatikusan vagy manuálisan az irányító kezdeményezésére kell elindítani a koordinációs egyezményekkel összhangban.

7.2.3.

A keresztezéstörlési eljárás befejezéséről, beleértve a tájékoztatott/engedélyadó egység vételi megerősítését is, tájékoztatni kell a törlő egységet.

7.2.4.

Amennyiben a keresztezéstörlési eljárás befejezését nem lehet az alkalmazandó szolgáltatásminőségi követelményekkel összhangban megerősíteni, figyelmeztető üzenetet kell megjeleníteni a törlő egységen belüli megfelelő munkahelyen.

7.2.5.

A keresztezés törlésével kapcsolatos információt hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztatott/engedélyadó egység megfelelő munkahelyén.


II. MELLÉKLET

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatos követelmények

(lásd a 4. cikket)

1.   Elérhetőségi és megbízhatósági követelmények, adatbiztonság és adatintegritás

1.1.

A rendszerinformáció cseréjére alkalmas berendezéseknek az egység működési ideje alatt elérhetőnek kell lennie.

1.2.

Bármilyen előre tervezett üzemszünetről előzetes kétoldalú megállapodást kell kötni a két érintett egység között.

1.3.

A rendszerinformáció cseréjét biztosító kapcsolatnak legalább 99,86 %-os megbízhatósággal kell működnie.

1.4.

A rendszerinformáció cseréjére alkalmas berendezéseken keresztül kicserélt információ integritását és biztonságát az elismert gyakorlattal összhangban a megfelelő szinten kell biztosítani.

2.   Feldolgozási idő

2.1.

A feldolgozási idő az az időintervallum, amely az eljárás megkezdése és a kezdeményező egységnél a megkívánt vételi megerősítés megjelenése között eltelik.

2.2.

A feldolgozási idő nem tartalmazza az operatív válaszokat, amennyiben azok is szükségesek.

2.3.

A figyelmeztető üzenet megjelenése előtt eltelő maximális feldolgozási időt kétoldalú megállapodásban kell meghatározni.


III. MELLÉKLET

Biztonsági követelmények

(lásd a 6. cikket)

1.

A rendszerinformációk cseréjét és a föld-föld közötti beszédüzemű kommunikációt biztosító vonalak kiépítése során a reálisan megvalósítható legnagyobb mértékben el kell kerülni az egy időben bekövetkező meghibásodás lehetőségét.

2.

Biztonsági követelményként az I. melléklet B. részének 3.2.4., 3.2.5., 4.2.3., 4.2.4., 5.2.3., 5.2.4., 6.2.3. és 6.2.4. bekezdésében meghatározott átjárhatósági és teljesítményi követelményeket is figyelembe kell venni.

3.

A koordinációmódosítási, a koordinációtörlési, az alapvető repülési adatok és az alapvető repülési adatok megváltoztatására vonatkozó eljárás esetében a II. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi követelményeket is figyelembe kell venni biztonsági követelményként.


IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ:   KÖVETELMÉNYEK A 7. CIKKBEN EMLÍTETT RENDSZERELEMEK MEGFELELŐSÉGE VAGY ALKALMAZHATÓSÁGA ÉRTÉKELÉSÉHEZ

1.

Az ellenőrzési tevékenységek bizonyítják a rendszerelemek e rendelet átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeinek való megfelelését, illetve a rendszerelemeknek a tesztkörnyezetben való működés során tapasztalt alkalmazhatóságát.

2.

A gyártó irányítja a megfelelőség értékelésével kapcsolatos tevékenységeket, és különösen:

meghatározza a megfelelő tesztkörnyezetet,

ellenőrzi, hogy a tesztterv a tesztkörnyezetben írja-e le a rendszerelemeket,

ellenőrzi, hogy a tesztterv során figyelembe vették-e az összes alkalmazandó követelményt,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezi a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform installációját és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

3.

A gyártó biztosítja, hogy az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító tesztkörnyezeti rendszerelemek megfeleljenek az e rendeletben meghatározott átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeknek.

4.

A megfelelőség vagy alkalmazhatóság ellenőrzésének befejezésekor a gyártó saját felelősségére kiállítja az EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot, amelyben feltünteti ennek a rendeletnek azokat a követelményeit, amelyeknek a rendszerelemek megfelelnek, illetve a kapcsolódó alkalmazhatósági feltételeket az átjárhatósági rendelet III. mellékletének 3. pontjával összhangban.

B. RÉSZ:   A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT RENDSZEREK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1.

A rendszerek ellenőrzése során bizonyítják, hogy a rendszerek megfelelnek e rendelet átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeinek egy olyan mesterséges környezetben, amely leképezi a rendszerek működési körülményeit.

2.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzését a megfelelő és elismert tesztelési gyakorlattal összhangban kell elvégezni.

3.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzéséhez használt teszteszközöknek rendelkezniük kell a megfelelő funkciókkal.

4.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzése során keletkeznek az átjárhatósági rendelet IV. mellékletének 3. pontjában előírt műszaki dokumentáció egyes elemei és a következő elemek:

a végrehajtás leírása,

a rendszer üzembe helyezését megelőzően lefolytatott, a vizsgálatokról és tesztekről szóló jelentés.

5.

A léginavigációs szolgáltatók irányítják az ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket és különösen:

meghatározzák a megfelelő mesterséges működési és műszaki környezetet, amely leképezi a működési körülményeket,

ellenőrzik, hogy a tesztterv leírja-e az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációs eljárást támogató információcserének a mesterséges működési és műszaki környezetben tesztelt rendszerbe való integrálását,

ellenőrzik, hogy a tesztterv során figyelembe vették-e e rendelet átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeit,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezti a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform installációját és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

6.

A léginavigációs szolgáltató biztosítja, hogy a mesterséges működési környezetben működő rendszerekbe integrált, az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcsere megvalósítása megfelel az e rendeletben meghatározott átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeknek.

7.

A megfelelőség ellenőrzésének elvégzése után a léginavigációs szolgáltatók a rendszerekre vonatkozó EK-ellenőrzési nyilatkozatot állítanak ki és benyújtják azt a nemzeti felügyeleti hatóságnak az átjárhatósági rendelet 6. cikkében előírt műszaki dokumentációval együtt.

C. RÉSZ:   A 8. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT RENDSZEREK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1.

A rendszerek ellenőrzése során bizonyítják, hogy a rendszerek megfelelnek e rendelet átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeinek egy olyan mesterséges környezetben, amely leképezi a rendszerek működési körülményeit.

2.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzését a megfelelő és elismert tesztelési gyakorlattal összhangban kell elvégezni.

3.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzéséhez használt teszteszközöknek rendelkezniük kell a megfelelő funkciókkal.

4.

Az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcserét megvalósító rendszerek ellenőrzése során jönnek létre az átjárhatósági rendelet IV. mellékletének 3. pontjában előírt műszaki dokumentáció egyes elemei és a következő elemek:

a végrehajtás leírása,

a rendszer üzembe helyezését megelőzően lefolytatott a vizsgálatokról és tesztekről szóló jelentés.

5.

A léginavigációs szolgáltató meghatározza a megfelelő mesterséges működési és műszaki környezetet, amely leképezi a működési környezetet és egy bejelentett szervvel elvégezteti az ellenőrzési tevékenységeket.

6.

A bejelentett szerv irányítja az ellenőrzési tevékenységeket és különösen:

ellenőrzi, hogy a tesztterv leírja-e az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációs eljárást támogató információcserének a mesterséges működési és műszaki környezetben tesztelt rendszerbe való integrálását,

ellenőrzi, hogy a tesztterv során figyelembe vették-e e rendelet átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeit,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezi a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform installációját és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

7.

A bejelentett szerv biztosítja, hogy a mesterséges működési környezetben működő rendszerekbe integrált, az előzetes tájékoztatási, a koordinációs és a légi járatok átadási eljárását, illetve a polgári-katonai koordinációt támogató, információcsere megvalósítása megfelel az e rendeletben meghatározott átjárhatósági és teljesítményi, szolgáltatásminőségi és biztonsági követelményeknek.

8.

Az ellenőrzési feladatok elvégzését követően a bejelentett szerv az általa elvégzett feladatokkal kapcsolatban megfelelőségi bizonyítványt állít ki.

9.

Ezután a léginavigációs szolgáltató a rendszerekre vonatkozó EK-ellenőrzési nyilatkozatot állít ki és benyújtja azt a nemzeti felügyeleti hatóságnak az átjárhatósági rendelet 6. cikkében előírt műszaki dokumentációval együtt.


V. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett feltételek

1.

A léginavigációs szolgáltatónak a szervezeten belül olyan működő jelentési módszerekkel kell rendelkeznie, amely biztosítja és demonstrálja az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos döntés pártatlanságát és függetlenségét.

2.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet a lehető legmagasabb szakmai integritással és a lehető legnagyobb műszaki hozzáértéssel végzi el az ellenőrzéseket, és mentes minden, a döntését vagy az ellenőrzések eredményét befolyásoló – különösen pénzügyi jellegű – nyomástól vagy ösztönzéstől, különösen pedig olyan személyek vagy csoportok által gyakorolt nyomástól vagy ösztönzéstől, akiket/amelyeket az ellenőrzések eredménye érinthet.

3.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet hozzáfér azokhoz a berendezésekhez, amelyek segítségével megfelelően el tudja végezni a szükséges ellenőrzéseket.

4.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet megfelelő műszaki és szakmai képzésben részesült, megfelelő ismeretei vannak az általa ellenőrizendő követelményekkel kapcsolatban, az ilyen műveletek végzésével kapcsolatban megfelelő tapasztalattal rendelkezik, és képes kiállítani az annak bizonyítására szolgáló nyilatkozatokat, feljegyzéseket és jelentéseket, hogy az ellenőrzéseket valóban elvégezték.

5.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet képes pártatlanul elvégezni az ellenőrzéseket. A személyzet díjazása nem függhet az elvégzett ellenőrzések számától vagy az ellenőrzések eredményeitől.