23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/1


A BIZOTTSÁG 883/2006/EK RENDELETE

(2006. június 21.)

az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK rendelet létrehozta az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (a továbbiakban: EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (a továbbiakban: EMVA), amelyek a közösségi költségvetés kiadásainak és célhoz kötött bevételeinek megosztott irányítása keretében működnek. A rendelet meghatározza a kifizető ügynökségek számlavezetésére, kiadásigazoló és bevételi nyilatkozataira, valamint e kiadások Bizottság általi visszatérítésére alkalmazandó általános feltételeket és szabályokat. E szabályok és feltételek megállapításakor meg kell különböztetni a mindkét alapra vonatkozó, közös alkalmazási szabályokat azoktól, amelyek külön az egyik vagy a másik alapra vonatkoznak.

(2)

Az Európai Közösségek költségvetésében a két alap számára megnyitott előirányzatokkal való eredményes és hatékony pénzgazdálkodás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy valamennyi kifizető ügynökség külön-külön könyvelést vezessen az EMGA-ból finanszírozott, illetőleg az EMVA-ból finanszírozott kiadásokról. Ennek érdekében a kifizető ügynökségek által végzett könyvelésnek mindkét alapra vonatkozóan elkülönítve kell kimutatnia az 1290/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése, valamint 4. és 34. cikke értelmében teljesített kiadásokat és bevételeket, továbbá lehetővé kell tennie, hogy e kiadások és bevételek kapcsolatba hozhatók legyenek a közösségi költségvetés által az alapok rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközökkel.

(3)

A közös agrárpolitika finanszírozása euróban történik, mindazonáltal az euróövezeten kívüli tagállamok a kedvezményezettek részére történő kifizetéseiket nemzeti valutájukban is teljesíthetik. Annak érdekében azonban, hogy az összes kiadásukat és bevételüket konszolidálni lehessen, szükséges, hogy az érintett kifizető ügynökségek a kiadások és a bevételek összegéről euróban és a kifizetés, illetőleg a beszedés pénznemében is tudjanak információval szolgálni.

(4)

A pénzmozgások hatékony és eredményes kezelésének biztosítása érdekében – különös tekintettel arra, hogy a tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett kiadások fedezésére azelőtt mozgósítják a pénzeszközöket, vagy a fenti rendelet 4. cikkében említett kiadások fedezésére azelőtt részesülnek előlegben, hogy a Bizottság a kiadások visszatérítése formájában finanszírozná e kiadásokat –, helyénvaló előírni, hogy a tagállamok gyűjtsék össze az e visszatérítésekhez szükséges adatokat, és azokat a kiadások és a bevételek teljesítésének előrehaladtával bocsássák a Bizottság rendelkezésére, vagy rendszeresen továbbítsák a Bizottságnak. E tekintetben figyelembe kell venni az EMGA és az EMVA kezelési módjának eltérő voltát, és indokolt olyan rendszerességgel megszervezni az adatoknak a tagállamok által a Bizottság részére történő rendelkezésre bocsátását és továbbítását, hogy az igazodjék az egyes alapok kezelési módjához, a tagállamok azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a kiadások alakulásának megfelelő ellenőrzése céljából megállapított adatokat a Bizottság rendelkezésére bocsássák.

(5)

Általános számlavezetési kötelezettségeik keretében a kifizető ügynökségeknek részletezniük kell a közösségi alapok kezeléséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, a kiadások visszatérítésének végrehajtásához azonban nincs szükség részletezésre. Következésképpen pontosítani kell, hogy milyen, az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozandó kiadásokra vonatkozó információkat és adatokat kell rendszeresen továbbítani a Bizottságnak.

(6)

A Bizottságnak szánt tagállami információközléseknek lehetővé kell tenniük, hogy a Bizottság a hozzá eljuttatott információkat közvetlenül és a lehető leghatékonyabban használhassa fel az EMGA- és az EMVA-számlák kezelésénél, továbbá az ezekhez kapcsolódó kifizetéseknél. E célkitűzés érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti viszonylatban az információ rendelkezésre bocsátása és közlése mindig elektronikus úton vagy digitálisan történjék. Mivel azonban a más eszközökkel történő továbbítás szükségesnek bizonyulhat, meg kell határozni, hogy ez a kötelezettség mely esetekben indokolt.

(7)

Az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja előírja, hogy az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott műveletekhez kapcsolódó intézkedések esetében a kiadásigazoló nyilatkozatokat – amelyek egyúttal kifizetési kérelmek is – a szükséges tájékoztatással kiegészítve kell közölni a Bizottsággal. Ahhoz, hogy a tagállamok és a kifizető ügynökségek e kiadásigazoló nyilatkozatokat harmonizált szabályok szerint készíthessék el, és a Bizottság figyelembe vehesse a kifizetési kérelmeket, helyénvaló meghatározni, hogy e kiadások milyen feltételekkel számolhatók el az EMGA és az EMVA költségvetésére, és hogy milyen szabályok alkalmazandók a kiadások és a bevételek – különösen a célhoz kötött bevételek és az esetlegesen végrehajtandó korrekciók – könyvelésére, valamint a róluk tett voltaképpeni nyilatkozatra.

(8)

Az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendelet (2) 4. cikke előírta, hogy intervenciós intézkedés esetén a finanszírozott összeget a kifizető ügynökségek által készített éves beszámolók határozzák meg. Ez a rendelet az említett beszámolókra vonatkozó szabályokat és feltételeket is megállapította. Mivel az 1290/2005/EK rendelet megszüntette az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA) és helyette létrehozta az EMGA-t, pontosan meg kell határozni, hogy az említett intézkedések EMGA-ból történő finanszírozása milyen szabályok szerint illeszkedik a kiadásigazoló nyilatkozatok és havi kifizetések rendszerébe.

(9)

Az 1290/2005/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az október havi kiadásokat októberre kell elszámolni, amennyiben azok október 1. és 15. között merülnek fel, és novemberre kell elszámolni, amennyiben azok október 16. és 31. között merülnek fel. A közraktározással kapcsolatos kiadásokat illetően azonban az október hónapban könyvelésbe vett kiadásokat teljes egészében az N+1 költségvetési évre kell elszámolni. Következésképpen indokolt előírni, hogy a szeptemberben végzett közraktározási műveletekből eredő, az EMGA-ból finanszírozott kiadásokat legkésőbb október 15-ig könyveljék le.

(10)

Az alkalmazandó árfolyamot a mezőgazdasági jogszabályokban előírt meghatározó ügyleti tény fennállására vagy annak hiányára tekintettel kell meghatározni. Annak elkerülésére, hogy az euróövezeten kívüli tagállamok más átváltási árfolyammal számoljanak egyrészről a bevételeknek, illetve a kedvezményezettek számára kifizetett támogatásoknak az eurótól eltérő pénznemben történő elszámolásánál, másrészről a kifizető ügynökségek kiadásigazoló nyilatkozatai elkészítésekor, indokolt előírni, hogy az érintett tagállamok az EMGA-ra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozataikban ugyanazt az átváltási árfolyamot alkalmazzák, mint ezen bevételek beszedésénél, illetve a kedvezményezetteknek teljesített ezen kifizetéseknél. A több ügylethez kapcsolódó követelésbehajtásra vonatkozó adminisztratív követelmények egyszerűsítése érdekében helyénvaló továbbá egységes átváltási árfolyamot meghatározni e követelésbehajtás elszámolására. Ezen intézkedést azonban az e rendelet hatálybalépésének időpontja előtti ügyletekre kell korlátozni.

(11)

A Bizottság a tagállamok által hozzá eljuttatott kiadásigazoló nyilatkozatok alapján teljesít havi vagy időszakos kifizetéseket a tagállamok javára. A Bizottságnak azonban számításba kell vennie a kifizető ügynökségek által a közösségi költségvetés javára beszedett bevételeket. Ennélfogva meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett az EMGA és az EMVA keretében teljesített kiadások és bevételek közötti egyes beszámításokat el kell végezni.

(12)

A Bizottság, miután döntött a havi kifizetésekről, a tagállamok rendelkezésére bocsátja az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozandó kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a tagállamok által a Bizottsággal közölt információk és a Bizottság által létrehozott számítógépes rendszerek alapján meghatározandó gyakorlati szabályok és feltételek szerint.

(13)

Amennyiben a költségvetési év elején még nincs elfogadott közösségi költségvetés, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 13. cikke (2) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy a kifizetéseket havonta fejezetenként az előző pénzügyi év megfelelő fejezetében lévő engedélyezett előirányzat legfeljebb egytizenkettedére lehet eszközölni. Annak érdekében, hogy méltányosan határozzák meg a rendelkezésre álló előirányzatok tagállamok közötti felosztását, indokolt előírni, hogy az EMGA keretében eszközölt havi kifizetéseket és az EMVA keretében eszközölt időszakos kifizetéseket ilyen esetben az egyes tagállamok által továbbított kiadásigazoló nyilatkozatok fejezetenként meghatározott százaléka erejéig teljesítsék, és hogy a hónap folyamán ki nem fizetett egyenleg újrafelosztása a későbbi havi vagy időszakos kifizetésekre vonatkozó bizottsági határozatokkal történjék.

(14)

Amennyiben az EMGA keretében a tagállamoktól kapott kiadásigazoló nyilatkozatok alapján az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 150. cikke (3) bekezdésének megfelelően engedélyezhető előzetes kötelezettségvállalások összesített összege meghaladja a folyó pénzügyi év összes vonatkozó előirányzatának a felét, a Bizottságnak csökkentenie kell ezeket az összegeket. A hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében ezt a csökkentést arányosan kell elosztani az összes tagállam között, a tőlük kapott kiadásigazoló nyilatkozatok alapján. A rendelkezésre álló előirányzatok tagállamok közötti felosztásának méltányos meghatározása érdekében indokolt előírni, hogy az EMGA keretében eszközölt havi kifizetéseket ilyen esetben az egyes tagállamok által továbbított kiadásigazoló nyilatkozatok fejezetenként megállapított százaléka erejéig teljesítsék, és a hónap folyamán ki nem fizetett egyenleg újrafelosztása a későbbi havi kifizetésekre vonatkozó bizottsági határozatokkal történjék.

(15)

Az EMGA keretében a közösségi mezőgazdasági szabályozás határidőket szab, ameddig a támogatásokat ki kell fizetni a kedvezményezetteknek – és a tagállamoknak ezeket be kell tartaniuk. Minden kifizetést, amely a jogszabályban előírt határidő után, a késedelem megindoklása nélkül történt, olyan kiadásnak kell tekinteni, amely szabályellenes, következésképpen a Bizottság által vissza nem térítendő. De hogy a pénzügyi hatás mégis a tapasztalt fizetési késedelemmel arányosan alakuljon, indokolt előírni, hogy a Bizottság a tapasztalt késedelem mértéke szerinti fokozatos kifizetés-csökkentést alkalmazzon. Ugyanakkor egy átalány jellegű sávot is meg kell határozni, főként azért, hogy a csökkentés alkalmazásától el lehessen tekinteni, ha a fizetési késedelem bírósági eljárás következménye.

(16)

A közös agrárpolitika reformja és az egységes kifizetési rendszer megvalósítása keretében alapvető fontosságú a pénzügyi fegyelemre vonatkozó szabályok helyes alkalmazása szempontjából, hogy a tagállamok betartsák a kifizetési határidőket. Ezért indokolt külön szabályokat bevezetni, amelyekkel – amennyire csak lehet – elkerülhető a közösségi költségvetésben rendelkezésre álló éves előirányzatok túllépésének kockázata.

(17)

A Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 17. és 27. cikke értelmében csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállamoknak történő kifizetéseket abban az esetben, ha a tagállamok nem tartják be a kifizetésekre megállapított határidőket, vagy nem közlik a kiadásokra vonatkozó adatokat vagy az említett rendeletben ezen adatok koherenciájának ellenőrzéséhez előírt információkat. Ugyanez vonatkozik az EMVA-ra, amennyiben a tagállamok nem közlik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (4) és annak részletes alkalmazási szabályai alapján megkövetelt információkat, ideértve a programokról készítendő félidős értékelő jelentést is. Ebben az összefüggésben indokolt mind az EMGA, mind az EMVA kiadásait illetően meghatározni e csökkentések és felfüggesztések részletes alkalmazási szabályait.

(18)

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 180. cikke előírja, hogy a negatív költségvetési kiadások helyébe 2007. január 1-jétől célhoz kötött bevételek lépnek, amelyeket eredetüktől függően az EMGA vagy az EMVA javára írnak. Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a kifizető ügynökségek által szabálytalanság vagy gondatlanság miatt behajtott összegeket az ügynökségeknek célhoz kötött bevételként kell kezelniük. Egyes összegek, amelyek megállapításában a környezetvédelmi követelmények megsértésekor alkalmazott csökkentés játszott közre, olyan jellegűek, mint az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkében meghatározott, szabálytalanságokkal vagy gondatlansággal összefüggő bevételek, ezért hasonlóan kell kezelni őket. A szóban forgó összegeket tehát ugyanolyan feltételek szerint indokolt elszámolni, mint a közvetlenül a fent említett 32. cikkben meghatározott szabálytalanságokból vagy mulasztásokból származó célhoz kötött bevételeket.

(19)

A közösségi költségvetés és a nemzeti költségvetések által közösen finanszírozott, az EMVA keretében vidékfejlesztési támogatásra fordított kiadásokat intézkedésenként részletezett programok alapozzák meg. E kiadásokat tehát eszerint kell ellenőrizni és elszámolni, hogy ezáltal minden műveletet programonként és intézkedésenként azonosítani lehessen, és ellenőrizni lehessen a teljesített kifizetések és a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök közötti megfelelést. Ebben az összefüggésben indokolt kijelölni a kifizető ügynökségek által figyelembe veendő tényezőket, főképpen pedig azt előírni, hogy az állami és a közösségi pénzeszközök eredete egyértelműen szerepeljen a könyvelésben a teljesített finanszírozás mellett, továbbá hogy a kedvezményezettektől behajtandó, illetve már behajtott összegek az eredeti művelettel összefüggésbe hozva jelenjenek meg.

(20)

Amennyiben egy kifizetési vagy behajtási műveletet eurótól eltérő nemzeti valutában teljesítenek az EMVA által finanszírozott vidékfejlesztési programok keretében, a megfelelő összegeket át kell váltani euróra. Indokolt ezért előírni, hogy az adott hónap folyamán elszámolt valamennyi műveletre egységes átváltási árfolyamot alkalmazzanak a kiadásigazoló nyilatkozatokban.

(21)

Költségvetési és pénzügyi gazdálkodásához a Bizottságnak tudnia kell, hogy a naptári év folyamán előreláthatólag még milyen összegeket kell az EMVA-ból finanszírozni, és hogy a következő naptári évre vonatkozó finanszírozási kérelmek mekkorára becsülhetők. Annak érdekében, hogy a Bizottság teljesíthesse kötelezettségeit, kellő időben és legalább évente kétszer, legkésőbb minden év január 31-éig és július 31-éig rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó információkat.

(22)

Annak érdekében, hogy a Bizottság jóváhagyhassa az egyes vidékfejlesztési programok finanszírozási tervét, gondoskodhasson annak esetleges kiigazításáról, és elvégezhesse a szükséges ellenőrzéseket, bizonyos információkat a tudomására kell hozni. E tekintetben szükséges, hogy valamennyi programirányító hatóság a megkövetelt adatokat betáplálja az EMVA közös számítógépes rendszerébe, hogy a Bizottság többek között meghatározhassa az EMVA hozzájárulásának legmagasabb összegét, éves lebontását, prioritások és intézkedések szerinti lebontását, valamint az egyes prioritásokra alkalmazandó társfinanszírozási arányokat. Azt is indokolt megállapítani, hogy a halmozott összegeket milyen feltételek szerint rögzítsék a közös számítógépes rendszerben.

(23)

Az 1290/2005/EK rendelet 26. cikke (6) bekezdésének értelmében a Bizottságnak kell meghatároznia, hogy milyen rendszerességgel állítsanak ki kiadásigazoló nyilatkozatot az EMVA keretében végrehajtott műveletekről. Az EMVA-ra alkalmazott számlavezetési szabályok sajátosságaira, az előfinanszírozás alkalmazására és az intézkedések naptári évenkénti finanszírozására tekintettel indokolt az e kiadásokról szóló nyilatkozatok rendszerességét ezekhez a különleges feltételekhez igazodva, azaz évi négy időszakban meghatározni.

(24)

A Bizottság és a tagállamok közötti információ- és dokumentumcsere, valamint a tagállami információk Bizottság részére történő rendelkezésre bocsátása és közlése általában elektronikus vagy digitalizált úton történik. Ahhoz, hogy ezek az információcserék az EMGA és az EMVA keretében áttekinthetőbbek legyenek és használatuk általánosan elterjedjen, szükség lehet a meglévő számítógépes rendszerek kiigazítására vagy új számítógépes rendszerek bevezetésére. Helyénvaló előírni, hogy ezeket a feladatokat a Bizottság lássa el, és hogy végrehajtásuk előtt a tagállamok értesítést kapjanak a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság közvetítésével.

(25)

Ahogy változnak a vonatkozó jogszabályok vagy az irányítással összefüggő szükségletek, gyakran szükséges kiigazítani az ezen számítógépes rendszerekkel történő információkezelés feltételeit, valamint azon dokumentumoknak az alakját és tartalmát, amelyeket az 1290/2005/EK rendelet értelmében közölni kell a Bizottsággal. Szükség van továbbá arra, hogy a tagállamok által benyújtandó dokumentumok megjelenése egységes legyen. E célkitűzések elérése végett, és azért is, hogy az eljárások egyszerűbbek, az érintett számítógépes rendszerek pedig azonnal működőképesek legyenek, a dokumentumok alakjának és tartalmának meghatározásánál formanyomtatványokra célszerű támaszkodni, amelyeknek a kiigazítását és aktualizálását helyénvaló a Bizottságnak végeznie, a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság tájékoztatása után.

(26)

Az EMGA és az EMVA kiadásainak kezelése és a kiadások jogszerűségének ellenőrzése a kifizető ügynökségek hatáskörébe tartozik. Következésképpen a pénzügyi műveletekre vonatkozó adatoknak a közlését, illetőleg a számítógépes rendszerekbe történő bevitelét és aktualizálását a kifizető ügynökség felelősségvállalása mellett kell elvégeznie magának a kifizető ügynökségnek vagy az ezzel a feladattal megbízott szervnek, adott esetben az akkreditált koordinációs szervezetek közbeiktatásával.

(27)

Az 1290/2005/EK rendeletben és annak részletes alkalmazási szabályaiban meghatározott dokumentumok vagy eljárások némelyike megköveteli egy erre jogosult személy aláírását vagy – az érintett eljárásnak egy vagy több szakaszában – egy adott személy hozzájárulását. Az e dokumentumok továbbítására létrehozott számítógépes rendszereknek ilyenkor lehetővé kell tenniük, hogy minden személyt egyértelműen azonosítani lehessen, és ésszerű biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy e dokumentumok tartalma megváltoztathatatlan, beleértve az eljárás szakaszait is. Ennek így kell lennie egyebek mellett az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. és c) pontjának iii. alpontjában említett kiadásigazoló nyilatkozatok és az éves beszámolóhoz csatolt biztosítási nyilatkozat, valamint az ilyen eljárások keretében elektronikus úton közölt dokumentumok esetében.

(28)

Az elektronikus és digitalizált dokumentumok közlésére alkalmazandó szabályokat – a továbbításukra irányadó szabályok, a Bizottság előtti érvényességük feltételei, illetve a megőrzésük, teljességük és jövőbeni olvashatóságuk feltételei tekintetében – közösségi szinten állapították meg. Amennyiben az EMGA és az EMVA keretében a közösségi költségvetés megosztott irányítása a Bizottság vagy a kifizető ügynökségek által készített és kapott dokumentumokat, valamint a közös agrárpolitika finanszírozása keretében bevezetett eljárásokat érinti, a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni az elektronikus és digitalizált dokumentumok e rendelet keretében történő közlésére, és meg kell határozni az elektronikus és digitalizált dokumentumok megőrzésére vonatkozó határidőket.

(29)

Az információk elektronikus úton történő közlése egyes helyzetekben lehetetlennek bizonyulhat. A számítógépes rendszer esetleges működési zavarának vagy a kapcsolat tartós hiányának orvoslása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállam más formában is elküldhesse a dokumentumokat, amelynek feltételeit meg kell határozni.

(30)

Az 1290/2005/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdése d) és e) pontjának értelmében a tagállamban 2007. január 1-jén, a tagállam által önkéntes módon – az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikke által megállapított választható modulációs rendszerről az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (5) által megállapított kötelező modulációs rendszerre történő áttérésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. szeptember 22-i 1655/2004/EK rendelet 1. cikkével összhangban – vagy szankciók keretében – a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló, 1999. május 17-i 1259/1999/EK rendelet (6) 3., 4. és 5. cikkével összhangban – végrehajtott támogatáscsökkentést vagy -visszavonást követően rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat az adott tagállamnak vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására kell felhasználnia. Ha a tagállamok egy meghatározott határidőn belül nem használják fel ezeket a pénzügyi forrásokat, a kapcsolódó összegek visszakerülnek az EMGA költségvetésébe. Ezen intézkedések alkalmazási feltételeinek megállapítása céljából meg kell határozni a kifizető ügynökségek által érintett összegek könyvelésének és kezelésének szabályait, valamint a Bizottság kifizetési határozatai keretében történő elszámolásukat.

(31)

Az 1290/2005/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmében azon tagállamok számára, amelyek már 2004. május 1-je előtt tagjai voltak az Európai Uniónak, a Bizottság – indokolt esetben és bizonyos, az említett pontban meghatározott feltételek mellett – engedélyezheti, hogy 2006. december 31-éig folytassák a 2000-2006-os időszak vidékfejlesztési programjaira vonatkozó kifizetéseket. Az ilyen eltérés alkalmazásának lehetővé tétele érdekében meg kell határozni a tagállamok által követendő eljárást és az általuk betartandó határidőket, valamint az eltérés végrehajtására vonatkozó feltételeket.

(32)

A tagállamok által továbbítandó adatokról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások havi könyveléséről, valamint a 2776/88/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. február 16-i 296/96/EK rendeletet (7) és a tagállamok által továbbítandó dokumentumok formájáról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások könyveléséről szóló, 2004. április 26-i C/2004/1723 bizottsági határozatot (8) tehát hatályon kívül kell helyezni.

(33)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

AZ EMGA-RA ÉS AZ EMVA-RA VONATKOZÓ KÖZÖS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (a továbbiakban: EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) kiadásainak és bevételeinek megosztott irányítására, a kifizető ügynökségek számlavezetésére, illetve kiadásigazoló és bevételi nyilatkozataira, valamint a kiadások Bizottság általi visszatérítésére az 1290/2005/EK rendelet keretében alkalmazandó egyes feltételeket és különös szabályokat határozza meg.

2. cikk

A kifizető ügynökségek számlavezetése

1.   Mindegyik kifizető ügynökségnek vezetnie kell egy olyan könyvelést, amely kizárólag az 1290/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében, valamint 4. és 34. cikkében meghatározott kiadásokra és bevételekre, illetve a vonatkozó kiadások kifizetésére rendelkezésre bocsátott pénzügyi források felhasználására vonatkozik. E könyvelésnek lehetővé kell tennie, hogy az EMGA-val, illetőleg az EMVA-val kapcsolatos pénzügyi adatokat elkülönítsék és azokat külön-külön közöljék.

2.   Az euróövezethez nem tartozó tagállamok kifizető ügynökségeinek olyan könyvelést kell vezetniük, amely az összegeket a kiadások kifizetésének és a bevételek beszedésének pénznemében és euróban kifejezve tartalmazza. Annak érdekében azonban, hogy az összes kiadásukat és bevételüket konszolidálni lehessen, a kifizető ügynökségeknek mind nemzeti pénznemben, mind euróban ki kell tudniuk szolgáltatni az adatokat.

Mindazonáltal az 1290/2005/EK rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében említettektől eltérő EMGA-kiadások és -bevételek tekintetében azok a tagállamok, amelyek 2006. október 16-ig nem tudnak bevezetni a fenti kritériumoknak megfelelő könyvelést, a Bizottság legkésőbb 2006. szeptember 15-én történő értesítésével a határidőt 2007. október 16-ra halaszthatják.

2. FEJEZET

AZ EMGA SZÁMLAVEZETÉSE

3. cikk

Az információk tagállamok általi rendelkezésre bocsátása

A tagállamok a következő feltételek szerint gyűjtik össze és bocsátják a Bizottság rendelkezésére a hét folyamán kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek teljes összegére vonatkozó információkat:

a)

legkésőbb minden hét harmadik munkanapján a hónap kezdetétől az előző hét végéig kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek teljes összegére vonatkozó információkat;

b)

legkésőbb a hónap harmadik munkanapján, ha az adott hét két hónapot hidal át, az előző hónap folyamán kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek teljes összegére vonatkozó információkat.

4. cikk

Az információk tagállamok általi közlése

1.   A tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően elektronikus úton – az e rendelet 5. és 6. cikkében meghatározott feltételek szerint – továbbítják a Bizottságnak a következő információkat és dokumentumokat:

a)

legkésőbb minden hónap harmadik munkanapján az előző hónap folyamán kifizetett kiadások és beszedett céhoz kötött bevételek teljes összegére vonatkozó információkat – az I. mellékletben szereplő minta szerint –, és minden olyan információt, amely magyarázatot adhat e cikk (2) bekezdés a) pontja iii. alpontjának megfelelően elkészített előrejelzések és a teljesített kiadások vagy a beszedett célhoz kötött bevételek közötti jelentős eltérésre;

b)

legkésőbb minden hónap 10. napjáig az 1290/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett kiadásigazoló nyilatkozatot, amely e rendelet II. mellékletében szereplő minta szerint tartalmazza az előző hónap folyamán kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek teljes összegét, valamint a közraktározásra vonatkozó információkat. Az október 1-je és 15-e között kifizetett kiadásokra és beszedett célhoz kötött bevételekre vonatkozó tájékoztatást azonban legkésőbb október 25-ig továbbítani kell.

A kiadásigazoló nyilatkozat az Európai Közösségek költségvetése nómenklatúrájának tételcsoportjai szerinti bontásban tartalmazza a kiadásokat és a célhoz kötött bevételeket, valamint – a mezőgazdasági kiadások és bevételek ellenőrzésére vonatkozó fejezetek tekintetében – a tételenkénti kiegészítő bontást. Azonban a költségvetés ellenőrzésének különleges körülményei között a Bizottság részletesebb lebontást is kérhet;

c)

legkésőbb minden hónap 20. napjáig egy, az előző hónap folyamán a kifizető ügynökség által kifizetett kiadásoknak és beszedett célhoz kötött bevételeknek a közösségi költségvetésben történő elszámolására szolgáló dokumentációt, kivéve az október 1-je és 15-e között kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek könyveléséhez szükséges dokumentációt, amelyet legkésőbb november 10-ig kell továbbítani;

d)

legkésőbb minden év május 20-ig és november 10-ig a c) pontban említett dokumentáció kiegészítéseként az 1259/1999/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének és az 1655/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően visszatartott és felhasznált összegeket.

2.   Az (1) bekezdés c) pontjában említett dokumentáció a következőkből áll:

a)

az egyes kifizető ügynökségek által készített kimutatás (az V. mellékletben szereplő T 104), amely az Európai Közösségek költségvetésének nómenklatúrája szerint, kiadás- és bevételtípusonként lebontott adatokra vonatkozik a következőkről szóló részletes nómenklatúra szerint:

i.

az előző hónap folyamán kifizetett kiadások és beszedett célhoz kötött bevételek,

ii.

a költségvetési év kezdetétől az előző hónap végéig kifizetett halmozott kiadások és célhoz kötött bevételek,

iii.

a kiadásokra és célhoz kötött bevételekre vonatkozóan készített előrejelzések, melyek az esettől függően a következőkre vonatkozhatnak:

kizárólag a folyó hónapra és a következő két hónapra,

a folyó hónapra, a következő két hónapra és a költségvetési év végéig;

b)

az a) pontban említett adatok összesített kimutatása (a IV. mellékletben szereplő T 103), tagállamonként, a tagállam valamennyi kifizető ügynökségére vonatkozóan;

c)

az (1) bekezdés b) pontjának megfelelően bejelentett kiadások és az e bekezdés a) pontjának megfelelően bejelentett kiadások közötti esetleges eltérés kimutatása (a III. mellékletben szereplő T 101), adott esetben ezen eltérés igazolásával;

d)

az 884/2006/EK bizottsági rendelet (9) 10. cikke (2) bekezdésében említett, közraktározásra vonatkozó kiadások és bevételek igazoló számlái, az említett rendelet III. mellékletének megfelelően táblázatos formában bemutatva (e.faudit táblázatok);

e)

az (1) bekezdés d) pontjában említett május 20-i és november 10-i közlések esetében az a) és b) pontban említett táblázatokat kiegészítő táblázatok (a VI., VII., VIII. és IX. mellékletben szereplő T 106 – T 109), amelyek a számlák április végi és költségvetési év végi állapotát mutatják, és a következőket tartalmazzák:

az egyes kifizető ügynökségek által az 1259/1999/EK rendelet 3. és 4. cikke vagy az 1655/2004/EK rendelet 1. cikke értelmében visszatartott összegek közlése, beleértve az esetleges kamatokat is (T 106 és T 107),

a vonatkozó összegeknek az egyes kifizető ügynökségek által az 1259/1999/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének vagy az 1655/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően történő felhasználásáról szóló kimutatás (T 108),

az e pont első és második francia bekezdésében említett adatokról és a fel nem használt alapok által generált kamatokról szóló, az egyes tagállamok szintjén készített átfogó összesített kimutatás (T 109).

3.   A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatösszesítő kimutatást (T103) papír formátumban is meg kell adni a Bizottságnak.

4.   Az e cikk alkalmazásában kért valamennyi pénzügyi információt euróban kell megadni.

Azonban:

a (2) bekezdés e) pontjában említett táblázatok esetében a tagállamok ugyanazt a pénznemet alkalmazzák, mint a visszatartás esetében,

az 1290/2005/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában említett kiadásokra és levonásokra vonatkozó bejelentés esetében a tagállamok nemzeti pénznemüket használják.

Az 1290/2005/EK rendelet 45. cikke (2) bekezdésében említetteken kívüli, a 2007. pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi adatok esetében az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett tagállamok nemzeti pénznemben tájékoztatnak.

5. cikk

A kiadásigazoló nyilatkozatokra és a célhoz kötött bevételekre alkalmazandó általános szabályok

1.   A közraktározást érintő kifizetésekről és bevételekről szóló, a 6. cikkben említett nyilatkozatokra vonatkozó különös rendelkezések sérelme nélkül a kifizető ügynökségek által az adott hónapra bejelentett kiadások és célhoz kötött bevételek az e hónap folyamán ténylegesen realizált kifizetéseknek és pénzbeszedéseknek felelnek meg.

Ezen kiadásoknak és bevételeknek az EMGA költségvetésében való elszámolása adott „N” pénzügyi évre történik, amely az „N-1” október 16-tól az „N” év október 15-ig tart.

Azonban:

a)

azokat a kiadásokat, amelyek az EMGA általi teljes vagy részleges átvállalásukat előíró rendelkezés hatályba lépése előtt kifizethetők, csak a következőképpen lehet bejelenteni:

arra a hónapra, amely folyamán az említett rendelkezés hatályba lépett

vagy

az említett rendelkezés hatályba lépését követő hónapra;

b)

azokat a célhoz kötött bevételeket, amelyekkel a tagállam a Bizottságnak tartozik, arra a hónapra kell bejelenteni, amelynek folyamán lejár a közösségi jogszabályokban a megfelelő összegek befizetésére előírt határidő;

c)

a végső elszámolás és a megfelelőségi elszámolás keretében a Bizottság által elrendelt korrekciókat a Bizottság közvetlenül levonja vagy hozzáadja a 885/2006/EK bizottsági rendelet (10) 10. cikke (2) bekezdésében, illetőleg 11. cikke (4) bekezdésében említett havi kifizetésekhez. A tagállamok azonban az e korrekcióknak megfelelő összegeket feltüntetik a korrekciók végrehajtásának hónapjára vonatkozóan elkészített nyilatkozatokban.

2.   A kiadásokat és a célhoz kötött bevételeket azzal a dátummal kell elszámolni, amelyen a kifizető ügynökség számláját azzal megterhelték vagy a számlán azt jóváírták. A kifizetések esetében azonban a figyelembe veendő dátum lehet az a dátum, amelyen az érdekelt ügynökség kibocsátotta és elküldte valamely pénzintézetnek vagy a kedvezményezettnek a fizetési utalványt. Egy adott ügynökségnek a költségvetési év folyamán mindvégig ugyanazt a módszert kell alkalmaznia.

3.   A bejelentendő kiadásokba nem számítanak bele az 1655/2004/EK rendelet 1. cikke értelmében végrehajtott csökkentések.

4.   Az (1) bekezdésnek megfelelően bejelentett kiadások és célhoz kötött bevételek tartalmazhatnak az azonos költségvetési év előző hónapjaira bejelentett adatokra vonatkozó helyesbítéseket.

Amennyiben valamely kifizető ügynökség esetében a célhoz kötött bevételek korrekciói egy költségvetési sorra vonatkozóan a célhoz kötött bevételek negatív nyilatkozatát eredményeznék, a túllépést okozó korrekciókat át kell vinni a következő hónapra. A korrekciókat adott esetben a tárgyév végső elszámolásakor kell rendezni.

5.   A nem teljesített fizetési meghagyásokat, valamint a számla terhére írt, majd újra jóváírt fizetéseket azon hónap kiadásainak csökkentésével kell lekönyvelni, amely hónap folyamán a nem teljesítést vagy a törlést a kifizető ügynökségnek jelezték.

6.   Ha az EMGA címén járó kifizetéseket hitelekkel terhelik meg, azokat az (1) bekezdés alkalmazása céljából úgy kell tekinteni, mint amelyeket teljes egészében:

a)

a kedvezményezettnek járó összeg kifizetésének napján teljesítettek, ha a hitel kisebb a teljesített kiadásnál;

b)

a kiegyenlítés napján teljesítettek, ha a kifizetés hitelnél kisebb vagy azzal azonos összegű.

7.   A valamely költségvetési évre elszámolandó kiadásokra és célhoz kötött bevételekre vonatkozó halmozott adatokat, amelyeket legkésőbb november 10-ig kell továbbítani a Bizottságnak, kizárólag a Bizottságnak az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontja iii. alpontjának megfelelően továbbítandó éves beszámoló keretében lehet helyesbíteni.

6. cikk

A közraktározásra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatokra alkalmazandó különös szabályok

A közraktározással kapcsolatos kiadásokról szóló nyilatkozat elkészítéséhez azokat a kifizető ügynökség számláin a hónap végén lezárt műveleteket kell figyelembe venni, amelyek a(z) 884/2006/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott számviteli könyvelési év elejétől az említett hónap végéig jöttek létre.

Ez a kiadásigazoló nyilatkozat azokat a(z) 884/2006/EK rendelet 6., 7. és 9. cikkének megfelelően megállapított értékeket és összegeket tartalmazza, amelyeket a kifizető ügynökségek az azt a hónapot követő hónapban számoltak el, amelyre a műveletek vonatkoznak.

Azonban:

a)

a szeptember folyamán végzett műveletek esetében a kifizető ügynökségeknek legkésőbb október 15-ig el kell számolniuk az értékeket és az összegeket;

b)

a(z) 884/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott értékcsökkenés teljes összegei esetében az összegeket az azokat előíró határozatban megállapított napon kell elszámolni.

7. cikk

A kiadásigazoló nyilatkozatok elkészítéséhez alkalmazandó átváltási árfolyamok

1.   Kiadásigazoló nyilatkozataik elkészítéséhez az euróövezethez nem tartozó tagállamoknak ugyanazt az átváltási árfolyamot kell alkalmazniuk, mint amelyet a kedvezményezettek részére történő kifizetéseknél vagy a kapott bevételeknél a 2808/98/EK bizottsági rendelet (11) és az ágazati mezőgazdasági jogszabályok értelmében alkalmaztak.

2.   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő esetekben – többek között azoknál a műveleteknél, amelyekre vonatkozóan az ágazati mezőgazdasági jogszabályok nem állapítanak meg meghatározó ügyleti tényt – az alkalmazandó átváltási árfolyam az utolsó előtti átváltási árfolyam, amelyet az Európai Központi Bank állapított meg azt a hónapot megelőzően, amelyhez utalták az adott kiadást vagy célhoz kötött bevételt a róla tett nyilatkozatban.

3.   A (2) bekezdésben említett átváltási árfolyam alkalmazandó a 2006. október 16. előtti, illetőleg – a 2. cikk (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetében – a 2007. október 16. előtti több ügyletre vonatkozó átfogó behajtások esetében is.

8. cikk

A Bizottság fizetési határozata

1.   A Bizottság a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően megküldött adatok alapján dönt a havi kifizetésekről és azokat folyósítja, a későbbi határozatokban figyelembe veendő korrekcióknak és az 1290/2005/EK rendelet 17. cikke alkalmazásának sérelme nélkül.

2.   Amennyiben a költségvetési év elején még nincs elfogadott közösségi költségvetés, a havi kifizetéseket a tagállamoktól kapott kiadásigazoló nyilatkozatok egy bizonyos százalékáig engedélyezik, amelyet kiadási fejezetenként és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 13. cikkében meghatározott korlátok betartásával állapítanak meg. Bizottság a tagállamoknak vissza nem térített egyenleget a későbbi visszatérítésekre vonatkozó határozatok meghozatalakor veszi figyelembe.

3.   Amennyiben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 150. cikkének (3) bekezdésében meghatározott előzetes kötelezettségvállalások meghaladják a folyó költségvetési év összes vonatkozó előirányzatának a felét, a havi kifizetéseket a tagállamoktól kapott kiadásigazoló nyilatkozatok egy bizonyos százalékáig engedélyezik. A Bizottság a tagállamoknak vissza nem térített egyenleget a későbbi visszatérítésekre vonatkozó határozatok meghozatalakor veszi figyelembe.

9. cikk

A kifizetések Bizottság általi csökkentése

1.   Az előírt időpontot vagy határidőt követően kifizetett valamennyi kiadást csökkentve kell elszámolni a havi kifizetések során, a következő szabályoknak megfelelően:

a)

ha a késedelmesen fizetett kiadások az időpontok és határidők betartásával fizetett kiadások legfeljebb 4 %-át teszik ki, akkor nem kell csökkentést eszközölni;

b)

a 4 %-os keret felhasználása után a késedelmesen teljesített valamennyi további kiadást a következő szabályok szerint kell csökkenteni:

egy hónapig terjedő késés esetén a kiadás 10 %-kal csökken,

két hónapig terjedő késés esetén a kiadás 25 %-kal csökken,

három hónapig terjedő késés esetén a kiadás 45 %-kal csökken,

négy hónapig terjedő késés esetén a kiadás 70 %-kal csökken,

négy hónapot meghaladó késés esetén a kiadás 100 %-kal csökken.

2.   Az (1) bekezdéstől eltérve az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (12) 12. cikkében, III. címében vagy adott esetben IVa. címében meghatározott, az N év címén teljesített azon közvetlen kifizetésekre, amelyeknél az előírt időpontokon és határidőkön túli kifizetés az N+1 év október 15-e után történik, a következő feltételeket kell alkalmazni:

a)

amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 4 %-os keretet nem használták fel teljes egészében a legkésőbb N+1 év október 15-én teljesített kifizetésekre, és e keret fennmaradó része meghaladja a 2 %-ot, ez utóbbit 2 %-ra kell csökkenteni;

b)

az N+2 és az azt követő költségvetési évek folyamán teljesített kifizetések az érintett tagállam tekintetében minden esetben csak az 1782/2003/EK rendelet VIII. vagy VIIIa. mellékletében meghatározott nemzeti felső határon vagy az említett rendelet 143b. cikke (3) bekezdésének megfelelően megállapított éves pénzügyi kereten belül támogathatók azon költségvetési évet megelőző évben, amelynek folyamán a kifizetést – adott esetben a tejtermék-támogatásra vonatkozó összegekkel és az említett rendelet 95. és 96. cikkében meghatározott pótkifizetésekkel, továbbá az említett rendelet 12. cikkében meghatározott támogatás-kiegészítő összeggel növelve, az említett rendelet 10. cikkében meghatározott százalékkal csökkentve, és az említett rendelet 11. cikkében meghatározott kiigazítással helyesbítve, illetve az említett rendelet 12a. cikkének és a 188/2005/EK bizottsági rendelet (13) 4. cikkében meghatározott összegek figyelembe vételével – teljesítik;

c)

az a) pontban említett keretek felhasználása után az e bekezdéssel érintett kiadásokat 100 %-kal kell csökkenteni.

3.   A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben említettektől eltérő ütemezést és/vagy alacsonyabb vagy nulla csökkentési rátákat alkalmaz, ha egyes intézkedésekre vonatkozóan különleges irányítási körülmények jelentkeznek, vagy ha a tagállamok megalapozott igazolással szolgálnak.

A (2) bekezdésben említett kifizetéseknél azonban az e bekezdés első albekezdését az említett (2) bekezdés b) pontjában említett felső határokon belül lehet alkalmazni.

4.   A havi kifizetések keretében a kiadások elszámolásában költségvetési évenként kétszer kell elvégezni az időpontok vagy határidők betartásának ellenőrzését:

a március 31-ig kifizetett kiadásokra vonatkozóan,

a július 31-ig kifizetett kiadásokra vonatkozóan.

Az augusztus, szeptember és október folyamán bekövetkezett esetleges túllépéseket az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkében meghatározott számlarevízióról hozott határozat során kell figyelembe venni.

5.   Az érdekelt tagállamok értesítését követően a Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint késleltetheti a havi kifizetések tagállamoknak történő teljesítését, ha az e rendelet 4. cikkében említett tájékoztatókat késve kapja meg, vagy azok további igazolást igénylő eltéréseket tartalmaznak.

6.   Az e cikkben említett csökkentéseket és az 1290/2005/EK rendelet 17. cikke értelmében végzett esetleges egyéb csökkentéseket a fenti rendelet 31. cikkében említett megfelelőségi vizsgálatról szóló későbbi határozat sérelme nélkül kell elvégezni.

10. cikk

A célhoz kötött bevételek könyvelése és beszedése

1.   Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 150. és 151. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni az ebben a rendeletben említett célhoz kötött bevételek könyvelésére.

2.   Az 1290/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a havi kifizetésekre vonatkozóan hozott határozatában a Bizottság az egyes tagállamok által bejelentett kiadásoknak a célhoz kötött bevételek egyenlegét fizeti ki, csökkentve a tagállam által ugyanezen kiadásigazoló nyilatkozaton feltüntetett összegével. Ez a beszámítás a vonatkozó bevételek beszedésének felel meg.

3.   A célhoz kötött bevételek által generált kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat akkor nyitják meg, amikor ezeket a bevételeket a költségvetési sorokhoz rendelik. A hozzárendelés a célhoz kötött bevételek könyvelésének időpontjában, a tagállamok által megküldött kimutatások kézhezvételétől számított két hónapon belül, az (1) bekezdésben meghatározott szabályoknak megfelelően történik.

11. cikk

A pénzügyi források tagállamok részére történő rendelkezésre bocsátása

1.   A Bizottság, azt követően, hogy döntött a havi kifizetésekről, a költségvetési előirányzatok keretében az egyes tagállamokra nyitott számlán a tagállamok rendelkezésére bocsátja az EMGA-ból finanszírozandó kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, miután levonta a célhoz kötött bevételeknek megfelelő összeget.

Amennyiben a Bizottság által teljesítendő, a célhoz kötött bevételekkel csökkentett kifizetések egy tagállam esetében negatív összeget eredményeznek, akkor a levonási többletet át kell vinni a következő hónapokra.

2.   A tagállamoknak a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott formátumban kell megadniuk a Bizottság részére az (1) bekezdésben említett számla megnevezését és számát.

3.   Ha egy, a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett tagállam a 2007. pénzügyi évi kiadásokról továbbra is nemzeti pénznemében tesz nyilatkozatot, a kapcsolódó kifizetésekre a Bizottság a nyilatkozat tárgyhónapját követő hónap 10. napján érvényes átváltási árfolyamot alkalmazza, illetőleg – ha ebben az időpontban nem volt általános árfolyamjegyzés – azt, amely az említett napot megelőző és ahhoz legközelebb eső árfolyamjegyzési napon volt érvényes.

12. cikk

Meghatározott rendeltetésű bevételnek minősülő összegek

1.   Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében említett szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt visszanyert összegekkel azonos módon célhoz kötött bevételeknek tekintendők:

a)

azok a közösségi költségvetésbe fizetendő összegek, amelyeket az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban meghatározott különös szabályokkal összhangban büntetéseket vagy szankciókat követően szedtek be;

b)

az 1782/2003/EK rendelet II. címének 1. fejezetében a kondicionalitásra vonatkozóan meghatározott szabályokkal összhangban a kifizetésekre alkalmazott csökkentéseknek vagy kizárásoknak megfelelő összegek.

2.   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő célhoz kötött bevételekre előírt szabályok értelemszerűen alkalmazandók. Mindazonáltal, ha az (1) bekezdés a) pontjában említett összegeket a szabálytalansággal vagy gondatlansággal érintett támogatás kifizetése előtt visszatartották, akkor azokat le kell vonni a vonatkozó kiadásból.

3. FEJEZET

AZ EMVA SZÁMLAVEZETÉSE

13. cikk

A vidékfejlesztési programok könyvelése

1.   A valamely vidékfejlesztési programra kijelölt egyes kifizető ügynökségek olyan könyvelést vezetnek, amely az összes művelet program és intézkedés szerinti azonosítását lehetővé teszi. E könyvelés különösen a következőket tartalmazza:

a)

az állami kiadás összege és az egyes műveletek címén fizetett közösségi hozzájárulás összege;

b)

a kedvezményezettektől a megállapított szabálytalanságokért vagy gondatlanságokért behajtandó összegek;

c)

a behajtott összegek, az eredeti művelet megjelölésével.

2.   Az euróövezethez nem tartozó tagállamok kifizető ügynökségei az euróban kifejezett kiadásaikra vonatkozó nyilatkozataikban minden fizetési vagy behajtási műveletre vonatkozóan azon utolsó előtti átváltási árfolyamot alkalmazzák, amelyet az Európai Központi Bank állapított meg azt a hónapot megelőzően, amely folyamán a műveleteket a kifizető ügynökség számláin lekönyvelték.

14. cikk

Finanszírozási igények előrejelzése

A tagállamok valamennyi vidékfejlesztési programra vonatkozóan az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontja ii. alpontjának megfelelően, az e rendelet X. mellékletében szereplő minta szerint, a legkésőbb január 31-éig és július 31-éig megküldendő kiadásigazoló nyilatkozatokkal együtt, évente kétszer megküldik a Bizottságnak az azokra az összegekre vonatkozó előrejelzéseiket, amelyeket a folyó évben még az EMVA-ból kell finanszírozni, valamint a következő évre szóló finanszírozási kérelmeik naprakész becslését.

15. cikk

A vidékfejlesztési programok finanszírozási tervei

Az egyes vidékfejlesztési programok finanszírozási terve határozza meg – többek között – az EMVA-hozzájárulás maximális összegét, év szerinti lebontását, prioritás és intézkedés szerinti lebontását, továbbá a társfinanszírozás arányát prioritásonként.

A finanszírozási terv azután lép hatályba, hogy Bizottság elfogadta a vidékfejlesztési programot. A finanszírozási terv olyan későbbi kiigazításai, amelyekhez a Bizottságnak nem kell újabb határozatot elfogadnia, azután lépnek hatályba, hogy azokat az 1698/2005/EK rendelet alkalmazásában a Bizottság és a tagállamok közötti informácó- és dokumentációcsere céljából kialakított biztonságos számítógépes rendszeren keresztül érvényesítették.

Minden vidékfejlesztési program irányító hatóságának be kell vinnie az adott program finanszírozási tervét és annak összes módosítását a második albekezdésben említett, informácócsere céljából kialakított biztonságos számítógépes rendszerbe.

16. cikk

Kiadásigazoló nyilatkozatok

1.   A kifizető ügynökségek kiadásigazoló nyilatkozatait az egyes vidékfejlesztési programok címén teljesítik. Ezek a nyilatkozatok minden egyes vidékfejlesztési intézkedésnél azon támogatásra jogosult közkiadás összegére vonatkoznak, amelyre a kifizető ügynökség a referenciaidőszak alatt az EMVA megfelelő hozzájárulását ténylegesen kifizette.

2.   A program jóváhagyását követően a tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontja i. alpontjának megfelelően elektronikus úton küldik meg a Bizottságnak a kiadásigazoló nyilatkozataikat, az e rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek mellett, a következő rendszerességgel és határidők szerint:

a)

legkésőbb április 30-ig a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszak kiadásaira vonatkozóan;

b)

legkésőbb július 31-ig az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszak kiadásaira vonatkozóan;

c)

legkésőbb november 10-ig a július 1-jétől október 15-ig terjedő időszak kiadásaira vonatkozóan;

d)

legkésőbb január 31-ig az október 16-tól december 31-ig terjedő időszak kiadásaira vonatkozóan.

A valamely időszakra bejelentett kiadások tartalmazhatják az azonos költségvetési év korábbi nyilatkozattételi időszakaira bejelentett adatok helyesbítéseit.

Amennyiben azonban a Bizottság 2007. március 31-ig nem hagyta jóvá a vidékfejlesztési programot, a program elfogadását megelőző időszakban a kifizető ügynökség által saját felelősségére megelőlegezett valamennyi kiadást a program elfogadása után tett első nyilatkozatban kell egyszerre bejelenteni.

3.   A kiadásigazoló nyilatkozatokat a XI. mellékletben szereplő minta alapján kell elkészíteni. Azoknál a vidékfejlesztési programoknál, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (3) bekezdésének és (4) bekezdésének megfelelően eltérő társfinanszírozási arányban részesülő régiókra vonatkoznak, a kérelemnek minden régiótípusra vonatkozóan külön kiadási táblázatot kell tartalmaznia.

4.   Amennyiben valamely referenciaidőszak kiadásigazoló nyilatkozataira vonatkozóan, különösen az 1698/2005/EK rendelet és annak részletes alkalmazási szabályai értelmében kért információk közlésének hiányából eredően eltérések, értelmezési különbségek vagy inkoherencia állapítható meg, és azok további igazolást igényelnek, az érintett tagállamot kiegészítő tájékoztatás szolgáltatására kérik fel. Ezeket az információkat a 15. cikk második bekezdésében említett, informácócsere céljából kialakított biztonságos számítógépes rendszeren keresztül kell szolgáltatni.

Az 1290/2005/EK rendelet 26. cikkének (5) bekezdésében előírt fizetési határidőt ebben az esetben meg lehet szakítani a fizetési kérelem tárgyát képező összeg egészére vagy egy részére vonatkozóan, az információkérés megküldésének időpontjától a kért információk kézhezvételéig, de legkésőbb a következő időszakra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatig.

Abban az esetben, ha e határidőn belül nem születik megoldás, a Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően felfüggesztheti vagy csökkentheti a kifizetéseket.

5.   A valamely költségvetési évre elszámolandó kiadásokra és célhoz kötött bevételekre vonatkozó halmozott adatok, amelyeket legkésőbb november 10-ig kell továbbítani a Bizottságnak, kizárólag azon éves beszámoló keretében módosíthatók, amelyet az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontja iii. alpontjának megfelelően kell a Bizottsághoz eljuttatni.

17. cikk

A fizetendő összeg kiszámítása

1.   Az egyes referenciaidőszakokra vonatkozó egyes prioritások címén bejelentett támogatható közkiadások címén fizetendő közösségi hozzájárulást a referenciaidőszak első napján hatályos finanszírozási terv alapján kell kiszámolni.

2.   Az EMVA hozzájárulásainak azon összegeit, amelyek az egyes referenciaidőszakok alatt az érintett vidékfejlesztési program keretében a kedvezményezettektől kerülnek behatásra, le kell vonni az említett időszakra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő, az EMVA-ból fizetendő összegből.

3.   Az adott esetben a 885/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően végrehajtott számviteli vizsgálatból eredő és a vidékfejlesztési program címén újra felhasználható többletösszegeket vagy a hiányzó összegeket a számlarevízióra vonatkozó határozatot követően elkészített első nyilatkozat alkalmával hozzá kell adni vagy le kell vonni az EMVA hozzájárulásának összegéből.

4.   Az 1290/2005/EK rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében meghatározott felső határ sérelme nélkül, amennyiben a kiadásigazoló nyilatkozatok halmozott összege meghaladja a vidékfejlesztési program valamely prioritására előirányzott teljes összeget, a kifizetendő összeget az erre a prioritásra előirányzott összegben kell maximálni. Az ennek következtében kizárt közkiadásokat egy következő kiadásigazoló nyilatkozat alkalmával lehet számításba venni, feltéve, hogy a tagállam kiigazított finanszírozási tervet mutatott be és azt a Bizottság elfogadta.

5.   A közösségi hozzájárulás kifizetését – a rendelkezésre álló költségvetés erejéig – a Bizottság a tagállamonként nyitott számlára vagy számlákra teljesíti.

A tagállamoknak a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott formátumban kell megadniuk a Bizottság részére a számlaszám vagy a számlaszámok megnevezését.

4. FEJEZET

AZ EMGA-RA ÉS AZ EMVA-RA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az információk és dokumentumok elektronikus cseréje

1.   A Bizottság számítógépes rendszereket létesít, amelyek az 1290/2005/EK rendeletben és annak részletes alkalmazási szabályaiban meghatározott információközlések és -kérések vonatkozásában lehetővé teszik a közte és a tagállamok közötti információk és dokumentumok elektronikus cseréjét. Tájékoztatja a tagállamokat e rendszereknek a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság közreműködésével történő megvalósításának általános feltételeiről.

2.   Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszerek különösen a következők kezelésére képesek:

a)

a pénzügyi műveletekhez szükséges adatok, különösen a kifizető ügynökségek havi és éves számláira, a kiadásigazoló és bevételi nyilatkozatokra, valamint az e rendelet 5., 11., 15. és 17. cikkében, a 885/2006/EK rendelet 6. cikkében és a(z) 884/2006/EK rendelet 2., 10. és 11. cikkében meghatározott információk és dokumentumok továbbítására vonatkozó adatok;

b)

a számlák ellenőrzését, valamint azon információk és dokumentumok megtekintését lehetővé tevő közös érdekű dokumentumok, amelyeket a kifizető ügynökségnek a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania;

c)

a közös agrárpolitikának az 1290/2005/EK rendelet értelmében akkreditált és kijelölt hatóságok általi finanszírozására vonatkozó közösségi jogszabályok és bizottsági útmutatások, valamint az érintett jogszabályok összehangolt alkalmazására vonatkozó iránymutatások.

3.   Az e rendelet 4., 14. és 17. cikkében, a 885/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában és a(z) 884/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkében említett dokumentumok formáját és tartalmát a Bizottság határozza meg az e rendelet II–XI. mellékletében és a(z) 885/2006/EK rendelet II. és III. mellékletében, valamint a(z) 884/2006/EK rendelet III. mellékletében szereplő minták alapján.

Ezeket a mintákat a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság tájékoztatását követően a Bizottság igazítja ki és aktualizálja.

4.   Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszerek magukban foglalhatják az adatok Bizottság általi beviteléhez, illetve az EMGA és az EMVA számláinak Bizottság általi irányításához szükséges eszközöket, valamint az átalánykiadások vagy az egységes módszerek alkalmazását szükségeltető kiadások kiszámításához szükséges eszközöket, különös tekintettel a pénzügyi költségekre és az értékcsökkenésekre.

5.   A pénzügyi műveletekre vonatkozó adatokat a kifizető ügynökség felelőssége mellett kell közölni, az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszerekbe bevinni és azokban aktualizálni, ezeket magának a kifizető ügynökségnek vagy az ezzel a feladattal megbízott szervezetnek kell elvégeznie, adott esetben az 1290/2005/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése második albekezdésének megfelelően akkreditált koordinációs szervezetek közreműködésével.

6.   Amennyiben az 1290/2005/EK rendeletben vagy annak részletes alkalmazási szabályaiban meghatározott egyes dokumentumok vagy eljárások egy felhatalmazott személy aláírását vagy egy személy egyetértését teszik szükségessé az említett eljárás egy vagy több szakaszában, a közösségi jogszabályoknak megfelelően az e dokumentumok közléséhez létrehozott számítógépes rendszereknek lehetővé kell tenniük, hogy minden személyt egyértelműen azonosítani lehessen, és ésszerű biztosítékokat kell nyújtaniuk e dokumentumok tartalmának megváltoztathatatlanságáról, ide értve az eljárás szakaszait is. Az 1290/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában és c) pontjának iii. alpontjában említett kiadásigazoló nyilatkozatok és az éves beszámolóhoz csatolt biztosítási nyilatkozat esetében a kifizető ügynökségeknek vagy adott esetben az említett rendelet 6. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően akkreditált koordinációs szervezeteknek az elektronikus úton közölt dokumentumokat szintén eredeti formájukban kell megőrizniük.

7.   A 885/2006/EK rendelet 9. cikkének értelmében megkövetelt időtartam teljes egészére biztosítani kell az elektronikus és digitalizált dokumentumok megőrzését.

8.   A számítógépes rendszer esetleges működési zavara vagy a kapcsolat tartós hiánya esetén – a Bizottság előzetes hozzájárulásával és az általa meghatározott feltételek szerint – a tagállam más formában is elküldheti a dokumentumokat.

5. FEJEZET

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A környezetvédelemmel kapcsolatos feltételek változtatásából vagy betartásából eredő pénzösszegek könyvelése

1.   Az 1259/1999/EK rendelet 3. és 4. cikkével vagy az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkével összhangban visszatartott összegeket a tagállam az egyes kifizető ügynökségek számára nyitott külön számlán vagy egy, a tagállam szintjén nyitott külön számlán írja jóvá. A könyvelésnek lehetővé kell tennie, hogy az előirányzat eredete az érintett támogatásnak a kedvezményezett részére történő kifizetésre vonatkozóan azonosítható legyen.

2.   A tagállamok az (1) bekezdésben említett összegyűjtött összegeket, azok felhasználása céljából, újból szétoszthatják az általuk választott kifizető ügynökségeknek. Ezeket az összegeket az (1) bekezdésben említett számlán vagy számlákon írják jóvá, és azokat kizárólag az 1259/1999/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett kiegészítő közösségi támogatás finanszírozására vagy az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében említett kísérő intézkedésekre használják fel.

Amennyiben a fel nem használt alapok kamatoznak, a kamatokat hozzáadják az egyes költségvetési év végén rendelkezésre álló egyenleghez és ugyanazoknak az intézkedéseknek a finanszírozására használják fel.

3.   A (2) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozó kiadások esetében a kifizető ügynökségek könyvelését az egyéb vidékfejlesztési kiadásoktól elkülönítve kell vezetni, és annak minden kifizetésre vonatkozóan különbséget kell tennie a nemzeti alapok és az 1259/1999/EK rendelet 3. és 4. cikkének vagy az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkének alkalmazásából eredő pénzeszközök között.

4.   Azokat az 1259/1999/EK rendelet 3. és 4. cikkének vagy az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkének megfelelően visszatartott összegeket és azok esetleges kamatait, amelyeket nem a 963/2001/EK bizottsági rendelet (14) 1. cikkének vagy az 1655/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően fizettek ki, le kell vonni a havi kifizetésekből az 1290/2005/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének értelmében az érintett költségvetési év októberi kiadásaira vonatkozóan hozott bizottsági határozat alkalmával. Adott esetben az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett árfolyamot kell alkalmazni.

20. cikk

Az EMOGA „Garanciarészlegének”2006. október 16. és december 31. között vidékfejlesztésre fordított kiadásai

Amennyiben az 1290/2005/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdése a) pontja második mondatának megfelelően valamely tagállam a 2000–2006-os vidékfejlesztési programok keretében 2006. december 31-ig tervezi az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) „Garanciarészlegének” kifizetéseit, a tagállamnak azt a megfelelő igazolások benyújtásával, legkésőbb 2006. július 1-jéig kell kérelmeznie a Bizottságtól. E kérelemben pontosan meg kell határozni az érintett programo(ka)t vagy intézkedés(eke)t.

Az első albekezdés alkalmazása esetén a tagállamoknak minden programra és minden intézkedésre vonatkozóan legkésőbb 2007. január 31-ig közölniük kell a Bizottsággal azt a dátumot, amikor az EMOGA „Garanciarészlege” címén teljesítették a kifizetéseket.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 296/96/EK rendelet és a 2004. április 26-i C/2004/1723 határozat 2006. október 16-tól kezdődően hatályát veszti.

Ugyanakkor a 296/96/EK rendeletet – a 3. cikk (6a) bekezdésének a) pontja kivételével – és a C/2004/1723 határozatot továbbra is alkalmazni kell a tagállamok által az EMOGA „Garanciarészlege” keretében 2006. október 15-ig teljesített valamennyi kiadás esetében.

A hatályon kívül helyezett rendeletre és határozatra történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell tekinteni, és azok a XII. mellékletben megadott megfelelési táblázatnak megfelelően értelmezendők.

22. cikk

Hatálybalépés

1.   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

2.   A tagállamok által az EMGA és az EMVA keretében teljesített bevételekre és kiadásokra 2006. október 16-tól kezdődően, a 2007. és azt követő pénzügyi évekre vonatkozóan kell alkalmazni ezt a rendeletet. Mindazonáltal a 20. cikk e rendelet hatálybalépésétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o., a legutóbb az 695/2005/EK rendelettel (HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(5)  HL L 298., 2004.9.23., 3. o.

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 113. o.. Az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 39., 1996.2.17., 5. o. A legutóbb az 1607/2005/EK rendelettel (HL L 256., 2005.10.1., 12. o.) módosított rendelet.

(8)  Az értesítés 2004. április 26-án történt, legutóbb a 2005. szeptember 30-án közölt C/2005/3741 határozattal módosított határozat.

(9)  A Hivatalos lap 35-ik oldalán található.

(10)  A Hivatalos lap 90-ik oldalán található.

(11)  HL L 349., 1998.12.24., 36. o.

(12)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(13)  HL L 31., 2005.2.4., 6. o.

(14)  HL L 136., 2001.5.18., 4. o.


A MELLÉKLETEK TÁBLÁZATA

I. MELLÉKLET

A HÓNAP FOLYAMÁN KIFIZETETT KIADÁSOK ÉS BEFOLYT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK TELJES ÖSSZEGE (4. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT)

II. MELLÉKLET

AZ EMGA HAVI KIADÁSIGAZOLÁSI NYILATKOZATA (4. CIKK (1) BEKEZDÉS B) PONT)

III. MELLÉKLET

T 101 – BEVALLÁS AZ ELTÉRÉSEKRŐL (4. CIKK (2) BEKEZDÉS C) PONT)

IV. MELLÉKLET

T 103 – ÖSSZESÍTŐ BEVALLÁS (4. CIKK (2) BEKEZDÉS B) PONT)

V. MELLÉKLET

T 104 – AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK NÓMENKLATÚRÁJA SZERINT, VALAMINT KIADÁS- ÉS BEVÉTELTÍPUSONKÉNT LEBONTOTT ADATOK (4. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT)

VI. MELLÉKLET

T 106 – AZ 1259/1999/EK RENDELET 3. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK (4. CIKK (2) BEKEZDÉS E) PONT)

VII. MELLÉKLET

T 107 – AZ 1259/1999/EK RENDELET 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK (4. CIKK (2) BEKEZDÉS E) PONT)

VIII. MELLÉKLET

T 108 – AZ 1259/99/EK RENDELET 3. ÉS 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSA (4. CIKK (2) BEKEZDÉS E) PONT)

IX. MELLÉKLET

T 109 – ÖSSZEFOGLALÓ AZ 1259/99/EK RENDELET 3. ÉS 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL (4. CIKK (2) BEKEZDÉS E) PONT)

X. MELLÉKLET

AZ EMVA VÁRHATÓ KIADÁSAI (14. CIKK)

XI. MELLÉKLET

AZ EMVA KIADÁSIGAZOLÁSI NYILATKOZATA (17. CIKK)

XII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

I. MELLÉKLET

A HÓNAP FOLYAMÁN KIFIZETETT KIADÁSOK ÉS BEFOLYT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK VÉGÖSSZEGE (4. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT)

IDES (Interaktív adatbeviteli rendszer)

A nyilatkozat tartalma

A nyilatkozat fejléce

A nyilatkozat fejléce a következő adatokat tartalmazza:

Az üzenet jellegének és az üzenetet továbbító tagállamnak megfelelő azonosító. Az azonosítót a Bizottság közli az érintettekkel.

Az időszak, amelyre a nyilatkozat vonatkozik.

A tárgyidőszak kiadásaira és bevételeire vonatkozó részletek:

Elszámolás előtti végösszeg

Elszámolás előtti előirányzatok

Elszámolás

A közraktározásra vonatkozó információk

A nyilatkozat törzsrésze

A nyilatkozat törzsrésze a következő adatokat tartalmazza:

A jogcím vagy a jogcímcsoport azonosítója

A bejelentett és az előirányzott összegek

Az előirányzatokhoz képest mutatkozó eltérések magyarázata.

Befejező rész

A nyilatkozat befejező részében egy ellenőrző összeg szerepel, amely a nyilatkozat fejlécében és törzsrészében bejelentett valamennyi összeg végösszege.

Az üzenet szintaxisa

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

A rovatok leírása

Név

Formátum

Leírás

A nyilatkozat fejléce: az adatelem előfordulása 1

[IDENTIFICATION] *

 

A Bizottság által adott azonosító kód

[BEGINDATE] *

Dátum (JJMMYYYY)

A nyilatkozat által érintett időszak kezdete

[ENDDATE] *

Dátum (JJMMYYYY)

A nyilatkozat által érintett időszak vége

[EXPENDITURE] *

Szám(30,2)

A hónap végösszege elszámolás előtt

[FORECAST] *

Szám(30,2)

előirányzatok

[CLEARANCE] *

Szám(30,2)

elszámolás

[PUBLIC STORAGE]*

Szám(30,2)

Közraktározásra fordított kiadások

A nyilatkozat törzsrésze: az adatelem előfordulása 1–n

[ITEM]

Szám(8)

Költségvetési besorolás (jogcím vagy jogcímcsoport)

[AMOUNT]

Szám(30,2)

A kiadások/bevételek összege

[FORECAST]

Szám(30,2)

Az előirányzatok összege

[DIFF1]

Szám(30,2)

Eltérés az előző hónapokhoz képest

[DIFF2]

Szám(30,2)

A következő hónapokra átvitt eltérés előirányzata

[DIFF3]

Szám(30,2)

Eltérés a következő hónapokhoz képest

[DIFF4]

Szám(30,2)

Becslési hiba

Befejező rész: az adatelem előfordulása 1

[CHECKSUM] *

Szám(30,2)

Ellenőrző érték: az üzenet valamennyi összegének összege

A *-gal jelölt rovatok kitöltése kötelező

Példa

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Tagállam:

Továbbítás dátuma:

Kapcsolattartó:

Telefonszám:

E-mail cím:

Kiadások a … -tól/-től …-ig terjedő időszakra

euróban

Elszámolás előtti végösszeg (1):

Elszámolás előtti előirányzatok (2):

Eltérés = (1)-(2):

Elszámolás:

A hónap kiadásai elszámolás után:

Ebből közraktározási kiadások (2. kategória)

 

 

 

 


A hónap utolsó hetében küldött faxon vagy a Bizottság kifejezett kérésére az alábbi részt is ki kell tölteni

Besorolás a megfelelő nómenklatúra szerint

Kiadások/bevételek(1)

Előirányzatok (2)

Eltérések = (1)-(2)

Magyarázat az eltérésekhez – millió euróban kifejezett összegek

Korábbi hónapokról áthozott összeg

Későbbi hónapokra átvitt összeg

Későbbi hónapokról áthozott összeg

Becslési hiba

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

II. MELLÉKLET

AZ EMGA HAVI KIADÁSIGAZOLÁSI NYILATKOZATA (4. CIKK (1) BEKEZDÉS B) PONT)

A nyilatkozat tartalma

A nyilatkozat fejléce

A nyilatkozat fejléce a következő adatokat tartalmazza:

Az üzenet jellegének és az üzenetet továbbító tagállamnak megfelelő azonosító. Ez az azonosító egy kód, amelyből a Bizottság felismeri, hogy az elküldött nyilatkozat milyen típusú és melyik tagállamra vonatkozik. (Megjegyzés: a kódot többek között annak ellenőrzésére fogják használni, hogy a nyilatkozatot továbbító felhasználó valóban kapott felhatalmazást az adott tagállamra vonatkozó nyilatkozat megtételére). Az azonosítót a Bizottság közli az érintettekkel. Az időszak, amelynek kiadásaira a nyilatkozat vonatkozik.

Példa: 1105, ha a 2005.11-es időszakkiadásairól tesznek 2005.12.10.-én nyilatkozatot.

A nyilatkozatért felelős személy neve, telefonszáma, fax-száma és e-mail címe

A nyilatkozat törzsrésze

A nyilatkozat törzsrésze az EMOGA nómenklatúrájának minden egyes jogcímére vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

A jogcím (például 050201) vagy a jogcímcsoport azonosítója

Az összeg, amelyről nyilatkozatot tesznek, euróban kifiejezve.

Befejező rész

Az összefoglaló részben ezután a következő információk jelennek meg újra:

EURÓ-ban bejelentett végösszeg

„Megjegyzések” rész

Az üzenet egy „szabad megjegyzések” mezővel zárul, amelyben nulla és száz sor közötti terjedelmű szöveg állhat. Ebben a mezőben kell megadni azokat a kiegészítő információkat, amelyeket a Bizottság esetenként kér.

Az üzenet szintaxisa

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

A rovatok leírása

Név

Formátum

Leírás

A nyilatkozat fejléce: az adatelem előfordulása 1

[IDENTIFICATION] *

 

A Mezőgazdasági Főigazgatóság által adott azonosító kód

[PERIOD] *

Dátum (MMYY)

Az az időszak, amelyre a Fax vonatkozik

[RESPNAME] *

Szabad szöveg (250 karakter)

A nyilatkozatért felelős személy családi és utóneve

[RESPPHONE]

Szabad szöveg (50 karakter)

A nyilatkozatért felelős személy telefonszáma

[RESPFAX]

Szabad szöveg (50 karakter) (

A nyilatkozatért felelős személy fax-száma

[RESPEMAIL]

Szabad szöveg (50 karakter)

A nyilatkozatért felelős személy e- mail címe

A nyilatkozat törzsrésze: az adatelem előfordulása 1–n

[ITEM]

Szöveg (8 karakter)

A nyilatkozat tárgyát képező ogcím vagy alcím

[AMOUNT]

Szám(15,2)

Összeg EURÓBAN kifejezve

Befejező rész: az adatelem előfordulása 1

[TOT AMOUNT]

Szám(15,2)

A nyilatkozat teljes összege EURÓBAN

Megjegyzések rész: az adatelem előfordulása 1–n

[COMMENT]

Szabad szöveg (200 karakter)

Szabad megjegyzés

A *-gal jelölt rovatok kitöltése kötelező

Példa

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ez egy megjegyzés – Első sor

<C>999<V> Ez egy megjegyzés – Második sor

Nyomtatott formátum

Image

EMGA hónap 10-i nyilatkozat: Kiadás és bevétel

 

Tagállam:

 

 

 

Felelős személy:

 

 

 

Telefonszám:

 

 

 

Fax-szám:

 

 

 

E-mail cím:

 

 

 

Hónap:

 

 

1. oldal: Összegek

 

dátum

Kiadások és bevételek

 

EURÓ

1. jogcím vagy jogcímcsoport

leírás

 

2. jogcím vagy jogcímcsoport

leírás

 

 

 

 

 

 

n. jogcím vagy jogcímcsoport

leírás

 

 

BEÍRANDÓ VÉGÖSSZEG

 

 

ELLENŐRZŐ ROVAT

 

 

KISZÁMÍTOTT VÉGÖSSZEG

0,00

2. oldal: Megjegyzések

III. MELLÉKLET

 

Nem módosítható

 

Kitöltendő

TAGÁLLAM:

101. TÁBLÁZAT

PÉNZÜGYI ÉV

A BENYÚJTOTT ADATOK EGYEZTETÉSE

euróban kifejezve

 

1) Teljesített … havi kiadások és célhoz kötött bevételek összesen

 

2)

Az említett hónapra … -án/-én bejelentett kiadások és célhoz kötött bevételek összesen

 

3) Esetleges eltérés = (1) - (2)

0,00

A 3) PONTBAN KIMUTATOTT ELTÉRÉS INDOKLÁSA

 

1) A kiadások költségvetési besorolása:

 

2) A célhoz kötött bevételek költségvetési besorolása:

 


Dátum:

 

Illetékes tisztviselő:

 

IV. MELLÉKLET

 

Nem módosítható

 

Kitöltendő


103. TÁBLÁZAT

KIADÁSOK, CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK ÉS ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE ÖSSZEFOGLALÓ

TAGÁLLAM:

Pénzügyi év

Euróban

Kifizető ügynökség

Bejelentett kiadások halmazata az n-1 hónapig

… havi kiadások

Kiadások 2005.10.16 és … között

Halmazat ellenőrzése

Előirányzott kiadások

az n+1 hónapra

az n+2 és az n+3 hónapra

az n+4 hónaptól október 15-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITÖLTENDŐ ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

 

Összeg ellenőrzése

 

 

 

 

 

 

 

KISZÁMÍTOTT ÖSSZEG

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Kifizető ügynökség

Bejelentett célhoz kötött bevételek halmazata az n-1 hónapig

… havi célhoz kötöttt bevételek

Célhoz kötött bevételek 2005.10.16 és … között

Halmazat ellenőrzése

Előirányzott célhoz kötött bevételek

az n+1 hónapra

az n+2 és az n+3 hónapra

az n+4 hónaptól október 15-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITÖLTENDŐ ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

 

Összeg ellenőrzése

 

 

 

 

 

 

 

KISZÁMÍTOTT ÖSSZEG

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Kifizető ügynökség

Bejelentett kiadások és célhoz kötött bevételek halmazata az n-1 hónapig

… havi kiadások és célhoz kötött bevételek

Kiadások és célhoz kötött bevételek 2005.10.16 és … között

Halmazat ellenőrzése

Előirányzott kiadások és célhoz kötött bevételek

az n+1 hónapra

az n+2 és az n+3 hónapra

az n+4 hónaptól október 15-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITÖLTENDŐ ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

 

Összeg ellenőrzése

 

 

 

 

 

 

 

KISZÁMÍTOTT ÖSSZEG

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dátum:

 

Aláírásra jogosult személy:

 

Bélyegző (1):

 


(1)  Csak az írott példányra vonatkozik.

V. MELLÉKLET

T 104 - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK NÓMENKLATÚRÁJA SZERINT, VALAMINT KIADÁS- ÉS BEVÉTELTÍPUSONKÉNT LEBONTOTT ADATOK

A nyilatkozat tartalma

A nyilatkozat fejléce

A nyilatkozat fejléce a következő adatokat tartalmazza:

Az üzenet jellegének és az üzenetet továbbító tagállamnak megfelelő azonosító. (Megjegyzés: az azonosítót többek között annak ellenőrzésére fogják használni, hogy a nyilatkozatot továbbító felhasználó valóban kapott felhatalmazást az adott tagállamra vonatkozó nyilatkozat megtételére). Ezt az azonosítót a Bizottság adja meg Önöknek. Az időszak, amelynek kiadásaira a nyilatkozat vonatkozik.

Példa: 200511, ha a 2005-11-es időszak kiadásairól tesznek 2005/12/20-án T104 nyilatkozatot.

A nyilatkozat nyelve

A nyilatkozat törzsrésze

A nyilatkozat törzsrésze az EMOGA nómenklatúrájának valamennyi aljogcímére vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

Az aljogcím azonosítója (például 050201043010001, illetőleg ha az aljogcím ismeretlen: 050201049999999).

Az aljogcím megnevezése a nyilatkozat fejlécében megjelölt nyelven.

A tárgyidőszakra (N) bejelentett összeg, a pénzügyi év kezdete óta tett nyilatkozatok halmozott összege, az előirányzatok összege az N+1, az N+2… N+3 és az N+4… időszaktól a pénzügyi év végéig tartó időszakra. Minden összeget euróban kell bejelenteni.

Befejező rész

Az összes aljogcím felsorolása után az alábbiak következnek:

A tárgyidőszakra (N) bejelentett összeg, a pénzügyi év kezdete óta tett nyilatkozatok halmozott összege, az előirányzatok összege az N+1, az N+2… N+3 és az N+4… időszaktól a pénzügyi év végéig tartó időszakra.

Az aljogcímek használatának magyarázata „9999999”

Szabad megjegyzések rovata

Az üzenet szintaxisa

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

A rovatok leírása

Név

Formátum

Leírás

A nyilatkozat fejléce: az adatelem előfordulása 1

[IDENTIFICATION] *

 

A Mezőgazdasági Főigazgatóság által adott azonosító kód

[PERIOD] *

Dátum (YYYYMM)

Kiadások időszaka

[LANGUAGE] *

2 karakter

Nyelv ISO-kódja

A nyilatkozat törzsrésze: az adatelem előfordulása 1-től n-ig

[SUBITEM] *

Szám(15)

Aljogcím

[DESCRIPTION] *

Szabad szöveg (600)

Az aljogcím megnevezése

[AMOUNT] *

Szám(15,2)

Bejelentett összeg

[AMOUNT CUMUL] *

Szám(15,2)

Halmozott összeg

[PRE1] *

Szám(15,2)

A következő időszakra vonatkozó előirányzatok összege

[PRE2] *

Szám(15,2)

Az N+2… N+3 időszakra vonatkozó előirányzatok összege

[PRE3] *

Szám(15,2)

Az N+4… időszaktól a pénzügyi év végéig tartó időszakra vonatkozó előirányzatok összege

Befejező rész: az adatelem előfordulása 1

[AMOUNT TOT] *

Szám(15,2)

Bejelentett végösszeg

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Szám(15,2)

Bejelentett halmozott végösszeg

[PRE1 TOT] *

Szám(15,2)

A következő időszakra vonatkozó előirányzatok végösszege

[PRE2 TOT] *

Szám(15,2)

Az N+2… N+3 időszakra vonatkozó előirányzatok végösszege

[PRE3 TOT] *

Szám(15,2)

Az N+4… időszaktól a pénzügyi év végéig tartó időszakra vonatkozó előirányzatok végösszege

[EXPLANATION]

Szabad szöveg (80)

A jogcímek használatának magyarázata 9999999

[COMMENT]

Szabad szöveg (80)

Megjegyzések

A *-gal jelölt rovatok kitöltése kötelező

Példa

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds – fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme – new Member States – R.1782/03, Art.143b) – year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

VI. MELLÉKLET

106. TÁBLÁZAT

AZ 1259/1999/EK RENDELET ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK

(N-1. október 16-tól …-ig)

TAGÁLLAM:

 

PÉNZÜGYI ÉV:

N

KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG:

 

 

 


Pénznem:

 


Költségvetési aljogcím

Megnevezés

Összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi (N-1, -2, …) pénzügyi évekre vonatkozó korrekciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0,00


Dátum:

 

Aláírásra jogosult személy:

 

VII. MELLÉKLET

TABLE 107

AZ 1259/1999/EK RENDELET 3. ÉS 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK

(N-1. október 16-tól …-ig)

TAGÁLLAM:

 

PÉNZÜGYI ÉV:

N

KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG:

 

 

 


Pénznem:

 


Költségvetési aljogcím

Megnevezés

Összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi (N-1, -2, …) pénzügyi évekre vonatkozó korrekciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0,00


Dátum:

 

Aláírásra jogosult személy:

 

VIII. MELLÉKLET

108. TÁBLÁZAT

AZ 1259/1999/EK RENDELET 3. ÉS 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSA

(N-1. október 16-tól …-ig)

N. ÉVI VISSZATARTÁSOK

TAGÁLLAM:

 

KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG:

 


Pénznem:

 


 

 

Teljesített kiadások pénzügyi év szerint lebontva

KÖLTSÉGVETÉSI JOGCÍM

Megnevezés

N

N+1

N+2

N+3

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Felhasznált összegek összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dátum:

 

Aláírásra jogosult személy:

 

IX. MELLÉKLET

109. TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ AZ 1259/1999/EK RENDELET 3. ÉS 4. CIKKE, ILLETŐLEG AZ 1655/2004/EK RENDELET 1. CIKKE ALAPJÁN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

(N-1. október 16-tól …-ig)

N. ÉVI VISSZATARTÁSOK

TAGÁLLAM:

 


Pénznem:

 


 

AZ N. PÉNZÜGYI ÉVBEN VISSZATARTOTT ÖSSZEGEK (1)

 

 

Teljesített kiadások pénzügyi év szerint lebontva

KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

N

N+1

N+2

N+3

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Visszatartott összegek korrekciója

 

 

 

 

0,00

Fel nem használt tőke kamata

 

 

 

 

0,00

Egyenleg

 

 

 

 

0,00


Dátum:

 

Aláírásra jogosult személy:

 


(1)  Ennek az összegnek meg kell egyeznie a …-én kitöltött 106. és 107. táblázatokban szereplő végösszegek összegével.

X. MELLÉKLET

A)

AZ EMVA-BÓL FIZETENDő KIADÁSOK LEGKÉSőBB JANUÁR 31-ÉIG BENYÚJTANDÓ VÁRHATÓ ÖSSZEGE

Az EMVA-ból az „N” évben kifizetendő összegek becslése euróban, az alábbiak szerint részletezve:

A program száma

Január–Március

Április–Június

Július–Október

 

 

 

 

Az EMVA-ból az „N + 1” évben kifizetendő összegek becslése euróban, az alábbiak szerint részletezve:

Október - December

Január–Március

Április–Június

Július–Október

 

 

 

 

B)

AZ EMVA-BÓL FIZETENDő KIADÁSOK LEGKÉSőBB JÚLIUS 31-ÉIG BENYÚJTANDÓ VÁRHATÓ ÖSSZEGE

Az EMVA-ból az „N” évben kifizetendő összegek becslése euróban, az alábbiak szerint részletezve:

A program száma

Január - Március

Április – Június

Július - Október

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Az EMVA-ból az „N + 1” évben kifizetendő összegek becslése euróban, az alábbiak szerint részletezve:

Október - December

Január - Március

Április – Június

Július - Október

 

 

 

 

XI. MELLÉKLET

A)   KIADÁSIGAZOLÁSI NYILATKOZAT

Vidékfejlesztési program ________________ CCI szám ______________

A kifizető ügynökség által __/__/__ és __/__/__ között kifizetett közösségi hozzájáruláshoz tartozó műveletek jegyzéke

Prioritás/Intézkedés

A közösségi társfinanszírozás hátterében álló állami kiadás

111. intézkedés

(összeg euróban)

112. intézkedés

(összeg euróban)

 

1xy. intézkedés

(összeg euróban)

I. Prioritás összesen

(automatikusan kiszámítódik)

211. intézkedés

(összeg euróban)

212. intézkedés

(összeg euróban)

 

2xy. intézkedés

(összeg euróban)

II. Prioritás összesen

(automatikusan kiszámítódik)

311. intézkedés

(összeg euróban)

312. intézkedés

(összeg euróban)

 

3xy. intézkedés

(összeg euróban)

III. Prioritás összesen

(automatikusan kiszámítódik)

I. prioritás típusú Leader tevékenységek (411)

(összeg euróban)

II. prioritás típusú Leader tevékenységek (412)

(összeg euróban)

III. prioritás típusú Leader tevékenységek (413)

(összeg euróban)

Együttműködési projektek (421)

(összeg euróban)

A helyi akció munkacsoportok működése (431)

(összeg euróban)

Leader Prioritás összesen

(automatikusan kiszámítódik)

Intézkedések összesen

(automatikusan kiszámítódik)

Technikai segítségnyújtás

(összeg euróban)

ÖSSZESEN

(automatikusan kiszámítódik)

B)   ÁLLAMI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

Prioritás

Állami kiadások összesen

Társfinanszí-rozási ráta

Állami hozzájárulások

Nemzeti

Közösségi

I. prioritás

(automatikusan kiszámítódik)

(a programban rögzítve)

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

II. prioritás

(automatikusan kiszámítódik)

(a programban rögzítve)

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

III. prioritás

(automatikusan kiszámítódik)

(a programban rögzítve)

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

LEADER prioritás

(automatikusan kiszámítódik)

(a programban rögzítve)

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

Technikai segítségnyújtás

(automatikusan kiszámítódik)

(a programban rögzítve)

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

ÖSSZESEN

(automatikusan kiszámítódik)

 

(automatikusan kiszámítódik)

(automatikusan kiszámítódik)

C)   KIFIZETÉSI KÉRELEM

A bejelentett kiadásoknak megfelelő EMVA-hozzájárulás végösszege

(automatikusan kiszámítódik)

A nyilatkozat által érintett időszak alatt befolyt összegek (-)

euró

Felső határérték kiigazítása vagy az előző nyilatkozat csökkentése (+)

euró

Az x év elszámolási határozatának egyenlege (esetleges +/-)

euró

Az EMVA-ból kérelmezett összeg

euró

A kifizető ügynökség részéről, dátum, a nyilatkozatot készítő személy neve és beosztása

A koordináló szerv részéről, dátum, a Bizottság felé történő továbbítást engedélyező személy neve és beosztása

XII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

296/96/EK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

19. cikk (1) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

19. cikk (2) bekezdés első albekezdés

2. cikk (4) bekezdés

19. cikk (2) bekezdés második albekezdés

2. cikk (5) bekezdés

19. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

3. cikk

3. cikk (2) bekezdés

4 cikk (1) bekezdés a) pont

3. cikk (3) bekezdés

4 cikk (1) bekezdés b) pont

3. cikk (3a) bekezdés

18. cikk (8) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

4 cikk (1) bekezdés második albekezdés

3. cikk (5) bekezdés

4 cikk (1) bekezdés c) pont

3. cikk (6) bekezdés a) pont

4 cikk (2) bekezdés a) pont

3. cikk (6) bekezdés b) pont

4 cikk (2) bekezdés b) pont

3. cikk (6) bekezdés c) pont

4 cikk (2) bekezdés c) pont

3. cikk (6) bekezdés d) pont

4 cikk (2) bekezdés d) pont

3. cikk (6a) bekezdés a) pont

Törölve

3. cikk (6a) bekezdés b) pont

4 cikk (2) bekezdés e) pont

3. cikk (7) bekezdés

Törölve

3. cikk (8) bekezdés

Törölve

3. cikk (9) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

3. cikk (10) bekezdés

Törölve

3. cikk (11) bekezdés

7. cikk

4. cikk (1) bekezdés

8. cikk

4. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

9. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés c) pont

9. cikk (2) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés d) pont

9. cikk (3) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés e) pont

Törölve

4. cikk (3) bekezdés

9. cikk (4) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

9. cikk (6) bekezdés

4. cikk (5) bekezdés

9. cikk (5) bekezdés

4. cikk (6) bekezdés

Törölve

5. cikk

6. cikk

6. cikk

19. cikk (4) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

5. cikk (1), (3) és (4) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

5. cikk (5) bekezdés

7. cikk (4) bekezdés

5. cikk (6) bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

5. cikk (7) bekezdés

7. cikk (6) bekezdés

Törölve

8. cikk

18. cikk

9. cikk

21. cikk

10. cikk

22. cikk