27.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/3


A BIZOTTSÁG 638/2006/EK RENDELETE

(2006. április 26.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2006 április hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendeletre (1),

tekintettel a hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől2006. június 30-ig) szóló, 2005. június 29-i 992/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére és 4. cikkére,

mivel:

A 992/2005/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése d) pontja rögzítette a 2006. április 1. és június 30. között speciális feltételek mellett behozható növendék hím szarvasmarhák mennyiségét. A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 992/2005/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése második albekezdésének harmadik pontja értelmében, a 2006 április hónapjában benyújtott valamennyi behozatali tanúsítvány iránti kérelem maradéktalan teljesítésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 26-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 168., 2005.6.30., 16. o.