31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/30


A BIZOTTSÁG 513/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 565/2002/EK rendeletnek megfelelően benyújtott behozatali engedélyek kiadására vonatkozó ideiglenes rendelkezések elfogadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 565/2002/EK bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy a tagállamok minden héten hétfőnként és csütörtökönként értesítik a Bizottságot a benyújtott engedélykérelmek tekintetében, és az engedélyt a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon adják ki, hacsak a Bizottság ezen idő alatt nem hoz egyéb intézkedést.

(2)

2006. április 13. csütörtök, 14. péntek és 17. hétfő bizottsági munkaszüneti napok. A 2006. április 10. hétfő és április 14. péntek között benyújtott engedélyek kiadását ezért későbbre kell halasztani.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/2002/EK rendeletnek megfelelően a 2006. április 10. hétfő és április 14. péntek között benyújtott behozatali engedélyeket 2006. április 21-én, pénteken kell kiadni, hacsak a Bizottság a rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján ezen idő alatt nem hoz egyéb intézkedést.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 11. o. Az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.