9.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 70/35


A BIZOTTSÁG 402/2006/EK RENDELETE

(2006. március 8.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendeletet módosító, 1997. január 20-i 89/97/EK bizottsági rendelet (2) óta szerzett tapasztalatok fényében pontosan meg kell határozni a friss banán nettó tömegének megállapítása céljából használandó módszereket. E módszereknek magukban kell foglalniuk a friss banánok mérlegelését azok nettó tömegének megállapítása céljából, valamint a vámhatóság által erre felhatalmazott gazdálkodó által az e tömeget igazoló banánmérlegelési bizonylatok kiállítását. A friss banán nettó tömegét a bármely szállítóeszközön leszállított minden egyes frissbanán-szállítmány esetében meg kell állapítani.

(2)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és a gazdálkodóknak elegendő idejük álljon rendelkezésre ahhoz, hogy felkészülhessenek a mérlegelők engedélyeztetésére, a friss banán mérésére vonatkozó intézkedéseket és a bizonylatok kiállítását 2006. június 1-jétől kell alkalmazni.

(3)

A Kombinált Nómenklatúra 84. és 85. árucsoportjába tartozó bizonyos (DRAM) elektronikus áramkörök importjára a kiegyenlítő vámokat a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2003. augusztus 11-i 1480/2003/EK tanácsi rendelet (3) határozza meg. E kiegyenlítő vámok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a fent említett rendelet által érintett termékekre vonatkozóan egyedi származási szabályokról szükséges rendelkezni.

(4)

A 2454/93/EGK bizottsági rendeletet (4) ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 290. cikket követően a következő szövegrésszel egészül ki:

2.

A 290a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„290a. cikk

E fejezet, valamint a 38b. és 38c. melléklet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

»engedélyes mérlegelő« az a gazdasági szereplő, akinek a vámhivatal a friss banán mérlegelésére engedélyt adott;

b)

»kérelmező nyilvántartása« a friss banán méréséhez kapcsolódó bármely okmányt jelenti;

c)

»friss banán nettó súlya« a banán önmagában, csomagolóanyag és minden fajta csomagolókonténer nélkül mért súlyát jelenti;

d)

»frissbanán-szállítmány« az egy szállítóeszközre berakodott és egyetlen exportőr által egy vagy több címzettnek leszállított friss banánból álló szállítmány összmennyisége;

e)

»bármely kirakodási hely« mindazok a helyek, amelyek alkalmasak a frissbanán-szállítmány kirakására, vagy ahol a vámeljárásnak megfelelően lerakhatók, vagy konténeres szállítás esetében az a hely, ahol a konténert a hajóról, repülőgépről vagy más fő szállítóeszközről lerakják, vagy ahol a banánt a konténerből kirakodják.”

3.

A szöveg a következő, 290b. cikkel egészül ki:

„290b. cikk

(1)   Az engedélyes mérlegelő státust kérelemre valamennyi vámhivatal megadja a friss banán behozatalában, szállításában, raktározásában vagy kezelésében részt vevő bármely gazdasági szereplőnek, amennyiben az alábbiakban meghatározott feltételeknek eleget tesz:

a)

a kérelmező felajánlja a mérés megfelelő lefolytatásához szükséges minden szükséges biztosítékot;

b)

a kérelmező rendelkezik a megfelelő mérlegelő berendezéssel;

c)

a kérelmező nyilvántartása lehetővé teszi a vámhatóságok számára a hatékony ellenőrzések elvégzését.

A vámhivatal nem adja meg az engedélyes mérlegelő státust, amennyiben a kérelmező súlyosan vagy ismételten megsértette a vámjogszabályokat.

Az engedély az engedélyező vámhivatal illetékességi helyén elvégzett frissbanán-mérésre korlátozódik.

(2)   Az engedélyező vámhivatal visszavonja az engedélyes mérlegelő státust, amennyiben az engedélyes már nem teljesíti az (1) bekezdésben felsorolt feltételeket.”;

4.

A szöveg a következő, 290c. cikkel egészül ki:

„290c. cikk

(1)   A Közösségbe behozott és a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó friss banán nettó tömegének ellenőrzése céljából a szabad forgalomba bocsátásra irányuló nyilatkozathoz az érintett frissbanán-szállítmány nettó tömegét csomagolástípusonként és származási helyenként igazoló banánmérlegelési bizonylatot kell csatolni.

A banánmérlegelési bizonylatot az engedélyes mérlegelő a 38b. mellékletben megállapított eljárásnak és 38c. mellékletben található mintának megfelelően állítja ki.

Az említett bizonylatot elektronikus formában is be lehet nyújtani a vámhatóságokhoz az általuk meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2)   Az engedélyes mérlegelőnek a vámhatóság részére előzetes értesítést kell küldenie a frissbanán-szállítmány mérlegeléséről szóló banánmérlegelési bizonylat kiállítása céljából, a csomagolás típusa, a származás, továbbá a mérlegelés időpontjának és helyének pontos megjelölésével.

(3)   A vámhivatalok az évente benyújtott banánmérlegelési bizonylatok legalább 5 %-ának tekintetében kockázatelemzés alapján ellenőrzik a bizonylatokon feltüntetett friss banán nettó tömegét vagy úgy, hogy jelen vannak, amikor az engedélyes mérlegelő leméri a banán reprezentatív mintáit, vagy úgy, hogy a 38b. melléklet 1–3. pontjában megállapított eljárás szerint saját maga mérlegeli a mintákat.”

5.

A szöveg a következő, 290d. cikkel egészül ki:

„290d. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal az engedélyes mérlegelők névjegyzékét és az abban utólagosan bekövetkezett változásokat.

A Bizottság az információt továbbítja a többi tagállamnak.”;

6.

A 11. melléklet e rendelet I. melléklete szerint módosul.

7.

A 38b. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg lép.

8.

E rendelet III. melléklete szerint a 38c. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 4., 7. és 8. pontját 2006. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 8-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 17., 1997.1.21., 28. o.

(3)  HL L 212., 2003.8.22., 1. o. Legutóbb a 2116/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 215/2006/EK rendelettel (HL L 38., 2006.2.9., 11. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 11. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az „ex 7117” és az „ex 8482” KN-kódok alá besorolt termékekre vonatkozó bejegyzések közötti rész a következő szöveggel egészül ki:

„ex 8473 30 10 és ex 8473 50 10

Dinamikus véletlen hozzáférésű memória néven ismert elektronikus integrált áramkörök (DRAM)

Előállítás, amelyben a megmunkálás vagy feldolgozás, és indokolt esetben az összeszerelés helyének megfelelő országból származó alkatrészek beépítése következtében elért értéknövekedés a termék gyártelepi árának legalább 45 %-át teszi ki.

Amikor a 45 %-os szabály nem teljesül, a DRAM okat azon országból származónak kell tekinteni, amely ország felhasznált származó anyagainak értékhányada a legmagasabb”

b)

az „ex 8542” és az „ex 9009” KN-kódok alá besorolt termékekre vonatkozó bejegyzések közötti rész a következő szövegrésszel egészül ki:

„ex 8548 90 10

Dinamikus véletlen hozzáférésű memória néven ismert elektronikus integrált áramkörök (DRAM)

Előállítás, amelyben a megmunkálás és feldolgozás, és indokolt esetben az összeszerelés helyének megfelelő országból származó alkatrészek beépítése következtében elért értéknövekedés a termék gyártelepi árának legalább 45 %-át teszi ki.

Amikor a 45 %-os szabály nem teljesül, a DRAM okat azon országból származónak kell tekinteni, amely ország felhasznált származó anyagainak értékhányada a legmagasabb”


II. MELLÉKLET

„38b. MELLÉKLET

A 290c. cikk (1) bekezdésében említett eljárás

A 290c. cikk alkalmazása céljából az engedélyes mérlegelők állapítják meg minden egyes frissbanán-szállítmány esetében a nettó tömeget a banán kirakodásának bármely helyszínén, az alább megállapított eljárás szerint:

1.

Minden csomagolástípusra és származási helyre vonatkozóan a csomagolt banán egységeiből mintát kell venni. A csomagolt banán egységeiből vett mérlegelendő mintának a szállítmány tekintetében reprezentatívnak kell lennie. A mintának legalább az alább feltüntetett mennyiségekre kell kiterjednie:

Csomagolt banán egységeinek száma

(csomagolástípus és származás szerint)

A vizsgálandó csomagolt banán egységeinek száma

— legfeljebb 400

5

— 401-től 700-ig

7

— 701-től 1 000-ig

10

— 1 001-től 2 000-ig

13

— 2 001-től 4 000-ig

15

— 4 001-től 6 000-ig

18

— 6 000 felett

21

2.

A nettó tömeget a következőképpen kell meghatározni:

a)

az ellenőrizendő banán minden csomagolási egységét meg kell mérni (bruttó tömeg);

b)

a banán legalább egy csomagolási egységét meg kell nyitni, és ki kell számítani a csomagolás tömegét;

c)

a csomagolás tömegét valamennyi azonos típusú és származású csomagolásra vonatkozóan el kell fogadni, és a banán minden lemért csomagolási egységének tömegéből le kell vonni;

d)

a banán csomagolási egységeinek az ellenőrzött minta tömege alapján minden típusra és származási helyre vonatkozóan így megállapított átlagos tömegét kell elfogadni a frissbanán-szállítmány nettó tömege meghatározásának alapjául.

3.

Amennyiben a vámhatóság egyidejűleg nem ellenőrzi le a banánmérlegelési bizonylatokat, a mérlegelési bizonylaton bejelentett nettó tömeg a vámhatóság számára elfogadható, ha a bejelentett nettó tömeg a vámhatóságok által megállapított átlagos tömeghez képest legfeljebb 1 %-os eltérést mutat.

4.

A banánmérlegelési bizonylatot annak a vámhivatalnak kell bemutatni, amelyhez a szabad forgalomba bocsátásra irányuló nyilatkozatot benyújtották. A vámhatóságnak a banánmérlegelési bizonylaton szereplő mintavételi eredményeket kell a bizonylatban feltüntetett frissbanán-szállítmány egészére alkalmaznia.”


III. MELLÉKLET

A rendelet kiegészül a következő, 38c. melléklettel:

„38c. MELLÉKLET

Image