28.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/32


A TANÁCS 319/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (3) (cukorreform) a cukorpiac közös szervezésének jelentős reformját írja elő. Az e rendelet által bevezetett intézkedések magukban foglalják a közösségi cukor intézményi támogatott árának lépésekben történő jelentős csökkentését.

(2)

A cukorágazat csökkentett piactámogatásának következményeképpen a termelőkre vonatkozó jövedelemtámogatást növelni kell. A kifizetés általános szintjének a piactámogatások fokozatos csökkentésével párhuzamosan növekednie kell.

(3)

A közvetlen termelőtámogatás függetlenítése és az egységes támogatási rendszer bevezetése elengedhetetlen eleme a közös agrárpolitika reformfolyamatának, amelynek célja az ár- és termeléstámogatási politikától a mezőgazdasági termelő részére nyújtott jövedelemtámogatási politika felé történő elmozdulás. Az 1782/2003/EK rendelet (4) az említett elemeket számos mezőgazdasági termékre vonatkozóan bevezette.

(4)

A közös agrárpolitika reformját alátámasztó célkitűzések megvalósítása érdekében a cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépára, cukornádra és cikóriára nyújtott támogatást függetleníteni kell, és be kell illeszteni az egységes támogatási rendszerbe.

(5)

Következésképpen az 1782/2003/EK rendeletben megállapított, a közvetlen támogatási rendszerekre vonatkozó szabályokat ki kell igazítani.

(6)

A szerkezetátalakítási folyamat hatásainak tompítása érdekében azokban a tagállamokban, amelyek a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendeletben (5) előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendeletben megállapított kvóta legalább 50 %-ára megadják, a cukorrépa- és cukornádtermelők legfeljebb öt egymást követő éven keresztül részesülhetnek támogatásban.

(7)

Az egyéni jövedelemtámogatás szintjét azon támogatás alapján kell kiszámítani, amelyben a mezőgazdasági termelő a tagállamok által meghatározandó egy vagy több gazdasági év óta a cukorpiac közös szervezésének keretében részesül.

(8)

A támogatási rendszer megfelelő alkalmazásának biztosítása, valamint a költségvetés ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy az általános jövedelemtámogatás egy korábbi referenciaév alapján számított nemzeti korlátokon belül maradjon, valamint arról, hogy az első négy év során figyelembe vegyék a származtatott árakból eredő további összegeket.

(9)

Az új tagállamok cukorrépa- és cikóriatermelői a csatlakozás óta részesülnek a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK rendelet (6) keretében nyújtott ártámogatásban. Tehát a cukortámogatás, valamint az egységes támogatási rendszer cukorra és cikóriára vonatkozó összetevői nem függhetnek az 1782/2003/EK rendelet 143a. cikkében meghatározott növekedési ütem alkalmazásától. Ugyanezen okokból az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy a rendszertől független közvetlen kifizetés formájában megadják a cukorreformból eredő támogatást.

(10)

Az új tagállamokban az egységes támogatási rendszer helyes alkalmazásának biztosítása érdekében rendelkezéseket kell hozni az egységes területalapú támogatási rendszerről az egységes támogatási rendszerre történő áttérés következtében felmerülő sajátos problémák tekintetében.

(11)

Azon tagállamok számára, amelyek úgy döntöttek, vagy ezután úgy döntenek, hogy az egységes támogatási rendszert csak 2007. január 1-jétől alkalmazzák, lehetővé kell tenni, hogy a cukor és az inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória termelőinek a beszállított cukorrépa, cukornád vagy cikória termelésére használt terület – hektárban kifejezett – nagyságán alapuló támogatás formájában 2006-ban jövedelemtámogatást nyújtsanak. Az egységes támogatási rendszer cukorra és cikóriára vonatkozó összetevőinek kiszámítása tekintetében a tagállamok részére lehetőséget kell nyújtani, hogy meghatározzák a reprezentatív alapon figyelembe veendő gazdasági éveket.

(12)

A jelenlegi rendszerről az egységes támogatási rendszerre történő áttérésből adódó esetleges problémák megoldása érdekében helyénvaló a Bizottságra ruházni – a hatályban lévő 1782/2003/EK rendelet 155. cikkének módosítása révén – a vonatkozó átmeneti szabályok elfogadására vonatkozó hatáskört.

(13)

Annak érdekében, hogy egyes újonnan bevezetett támogatások közvetlen kifizetésnek minősüljenek, az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét megfelelően ki kell igazítani.

(14)

A cukortámogatás tekintetében meghatározott jövedelemtámogatási összeg figyelembevétele érdekében az 1782/2003/EK rendelet II., VIII. és VIIIa. mellékletében meghatározott nemzeti felső határt ki kell igazítani.

(15)

Az energianövények támogatásának végrehajtása során nehézségek merültek fel. Az 1782/2003/EK rendelet 90. cikkét ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(16)

Az 1782/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 33. cikkben az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a 38. cikkben említett bázisidőszakban a VI. mellékletben említett támogatási rendszerek legalább egyike alapján támogatásban részesült, vagy az olívaolaj esetében a 37. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett gazdasági években, vagy a cukorrépa, cukornád és cikória esetében, amennyiben a VII. melléklet K. pontjában említett reprezentatív időszakban piactámogatásban részesült.”

2.

Az 37. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A cukor és az inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória esetében a referenciaösszeget a VII. melléklet K. pontjának megfelelően kell kiszámítani és kiigazítani.”

3.

A 40. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a vis maior vagy rendkívüli körülmény fennállása a teljes bázisidőszakot érintette, az adott tagállam az 1997 és 1999 közötti időszak alapján számítja ki a referenciaösszeget, vagy a cukorrépa, cukornád és cikória esetében a VII. melléklet K. pontjának megfelelően kiválasztott reprezentatív időszakot megelőző, legközelebbi gazdasági év alapján. Ebben az esetben az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.”

4.

Az 41. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A cikória esetében és aaz arra vonatkozóan 2006. március 31-ig a tagállamok rendelkezésére álló adatok figyelembe vételével a Bizottság a 144, cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a teljes összegek és a teljes összeghatárok megváltoztatása nélkül újraoszthatja a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában meghatározott nemzeti összegeket és kiigazíthatja a VIII. mellékletben meghatározott nemzeti összeghatárokat.”

.

b)

A szöveg az (1) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Amennyiben valamely tagállamban a kvótacukor vagy kvóta-inulinszirup egy részét olyan cukorrépából, cukornádból vagy cikóriából állították elő, amelyet egy másik tagállamban a 2000/2001-es, 2001/2002-es, 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös vagy a 2005/2006-os gazdasági év bármelyikében termesztettek, a VII. melléklet K. pontjában megállapított felső határokat és az érintett tagállamok számára a VIII. és VIIIa. mellékletben megállapított nemzeti felső határokat ki kell igazítani olyan módon, hogy a cukrot vagy inulinszirupot előállító tagállam felső határából az érintett mennyiségeknek megfelelő összegeket átcsoportosítják a cukorrépa, cukornád vagy cikória érintett mennyiségeit termesztő tagállam felső határába.

Az érintett tagállamok 2006. március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az érintett mennyiségekről.

Az átcsoportosításról a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság dönt.”

;

5.

A 43. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a VII. mellékletben a burgonyakeményítőre, szárított takarmányra, vetőmagra, olajfaligetre és dohányra vonatkozóan felsorolt támogatások esetén az a hektárszám, amelynek termelése a bázisidőszak folyamán támogatásban részesült, a VII. melléklet B., D., F., H., és I. pontja szerint kiszámítva, a cukorrépa, cukornád és cikória esetén pedig az említett melléklet K. pontjának 4. alpontja szerint számított hektárszám,”

6.

A 63. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A cukorrépára, cukornádra és cikóriára vonatkozó kifizetési összetevőnek az egységes támogatási rendszerbe történő bevonása tekintetében a tagállamok 2006. április 30-ig dönthetnek az első albekezdésben meghatározott eltérés alkalmazásáról.”

;

7.

A 71a. cikk a következő szöveggel egészül ki:

„(3)   Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó bármely új tagállam rendelkezhet úgy, hogy a »támogatható hektárszám« meghatározásakor a 44. cikk (2) bekezdésében megállapított jogosultsági feltételeken kívül figyelembe veszi a mezőgazdasági üzem valamennyi olyan mezőgazdasági területét, amelyet 2003. június 30-án jó mezőgazdasági állapotban tartottak, függetlenül attól, hogy az említett időpontban megművelés alatt állt-e.

Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó bármely új tagállam rendelkezhet arról is, hogy mezőgazdasági üzemenként a támogatásra jogosult azon terület minimális méretének, amelyre vonatkozóan támogatási jogosultságot állapítanak meg, és amelyre vonatkozóan támogatást nyújtanak, azonos a mezőgazdasági üzem támogatásra jogosult területének a 143b. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében meghatározott minimális méretével.”

;

8.

A 71c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„71c. cikk

Felső határ

Az új tagállamokra vonatkozó nemzeti felső határokat a VIIIa. melléklet tartalmazza. A felső határok kiszámítása – a cukorra, a szárított takarmányra és a cikóriára vonatkozó összetevők kivételével – a 143a. cikkben előírt növekedési ütem figyelembevételével történik, ezért nincs szükség a csökkentésükre.

A 41. cikk (1a) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.”

;

9.

A 71d. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Valamennyi új tagállam nemzeti tartalék létrehozása céljából lineárisan, százalékosan csökkenti saját nemzeti felső határát. Ez a csökkentés a 71b. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb 3 % lehet. A csökkentés mértéke azonban meghaladhatja a 3 %-ot, amennyiben e cikk (3) bekezdésének alkalmazásához ennél nagyobb arányú csökkentésre van szükség.”

10.

A 71d. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A tényleges vagy várható örökség címén való átruházás átszállás és a (3) bekezdés alkalmazása esetének kivételével, továbbá a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok nem ruházhatók át a kiutalásuktól számított öt éven belül.”

11.

A 71d. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(7)   Az új tagállamok arra használják a nemzeti tartalékot, hogy – objektív ismérvek alapján, a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulásának megakadályozását biztosító módon – referenciaösszegeket határozzanak meg a mezőgazdasági termelők számára a valamely állami intervencióhoz kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési programok által érintett területeken, annak érdekében, hogy elkerüljék a föld elhagyását és/vagy kompenzálják e területeken a mezőgazdasági termelők különleges hátrányát.”

12.

A 71e. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok azonban egyetlen régiónak tekinthetők.”

13.

A III. cím VI. fejezete a következő cikkel egészül ki:

„71m. cikk

Támogatásra jogosult hektárokkal nem rendelkező mezőgazdasági termelők

A 36. cikktől és a 44. cikk (2) bekezdésétől eltérve azon mezőgazdasági termelő számára, aki a 47. cikkben említett támogatásban részesült, vagy a 47. cikkben említett valamely ágazatban tevékenykedett és a 71d. cikknek megfelelően támogatási jogosultságot kap, azonban a 44. cikk (2) bekezdése értelmében nem rendelkezik támogatásra jogosult hektárokkal, az egységes támogatási rendszer bevezetésének első évében a tagállam eltérést engedélyez azon kötelezettségtől, hogy a jogosultságok számával egyenlő támogatható hektárszámmal kell rendelkeznie, azzal a feltétellel, hogy az egységes támogatási rendszerre való áttérés előtt végzett és számosállat-egységben (SZÁE) kifejezett mezőgazdasági tevékenységének legalább 50 %-át fenntartja.

Támogatási jogosultság átruházása esetén a kedvezményezett csak abban az esetben élhet a fent említett eltérés jogával, ha az eltérés hatálya alá tartozó valamennyi támogatási jogosultság átruházásra kerül.”

14.

A 90. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatás kizárólag azon területek után nyújtható, amelyekről betakarított termésre a mezőgazdasági termelő és a feldolgozóipar közötti szerződés, vagy a mezőgazdasági termelő és az átvevő közötti szerződés jött létre, kivéve, ha a mezőgazdasági termelő saját maga végzi a feldolgozást a mezőgazdasági üzemben.”

;

15.

A IV. cím a következő fejezetekkel egészül ki:

„10e. FEJEZET

CUKORTÁMOGATÁS

110p. cikk

Átmeneti cukortámogatás

(1)   A 71. cikk alkalmazása esetén a mezőgazdasági termelők a 2006-os évre vonatkozóan átmeneti cukortámogatásra lehetnek jogosultak. A támogatás a VII. melléklet K. pontjában megállapított összeghatárokon belül adható.

(2)   A 71. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az átmeneti cukortámogatásnak az egyes mezőgazdasági termelőkre jutó összegét a tagállamok tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján határozzák meg, mint például:

az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége,

az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége,

cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma,

a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2004–2005., 2005–2006. és 2006–2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében.

Azonban amennyiben a reprezentatív időszak megába foglalja a 2006/2007-es gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005–2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006–2007. gazdasági évben az Európai Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet (7) 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás.

A 2006–2007. gazdasági év választása esetén az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó, az első albekezdésben szereplő hivatkozások helyébe a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (8) 6. cikkére történő hivatkozások lépnek.

(3)   A 143a. és 143c. cikket az átmeneti cukortámogatásra nem kell alkalmazni.

10f. FEJEZET

A CUKORRÉPA- ÉS CUKORNÁDTERMELŐK KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSA

110q. cikk

Hatály

(1)   A cukorrépa- és cukornádtermelők közösségi támogatásban részesülnek azokban a tagállamokban, amelyek a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított cukorkvóta legalább 50 %-ára megadják.

(2)   A támogatás legfeljebb öt egymást követő éven keresztül nyújtható azon gazdasági évtől kezdődően, amelyben az (1) bekezdésben említett 50 %-os küszöböt elérték, de legkésőbb a 2013–2014. gazdasági évre vonatkozóan.

110r. cikk

A jogosultság feltételei

A támogatás a 318/2006/EK rendelet 6. cikkének megfelelően megkötött szerződések alapján szállított cukorrépából vagy cukornádból előállított kvótacukor mennyiségére nyújtandó.

110s. cikk

A támogatás összege

A támogatást a szabványos minőségű fehércukor tonnájára kell meghatározni. A támogatás összege azon összeg fele, amely az érintett tagállam számára úgy adódik, hogy az adott év tekintetében a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában említett felső határ összegét elosztja a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított cukor- és inulinszirup-kvóta teljes mennyiségével.

16.

A 143b. cikk (3) bekezdésében az utolsó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„–

a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése céljából a 143a. cikkben megállapított százalékkal kiigazítva, kivéve a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjával összhangban, vagy az ezen összegek és a 143ba. cikk (4) bekezdésében említettek szerint ténylegesen alkalmazott összegek közötti különbségnek megfelelően rendelkezésre álló összegeket.”

;

17.

A 143b. cikk után a következő cikket kell beilleszteni

„143ba. cikk

Elkülönített cukortámogatás

(1)   A 143b. cikktől eltérve az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2006. április 30-ig úgy határozhatnak, hogy a 2006., 2007. és 2008. évre vonatkozóan elkülönített cukortámogatásban részesítik az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőket. A támogatás megítéléséről tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján döntenek, mint például:

az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége,

az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége,

cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma

a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2004–2005., 2005–2006. és 2006–2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében.

Amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006–2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005–2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006–2007. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás, amennyiben a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006–2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005–2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni.

A 2006–2007. gazdasági év választása esetén az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó, az első albekezdésben szereplő hivatkozások helyébe a 318/2006/EK rendelet 6. cikkére történő hivatkozások lépnek.

(2)   Az elkülönített cukortámogatás a VII. melléklet K. pontjában megállapított felső határokon belül adható.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve, valamennyi érintett új tagállam 2006. március 31-ig, tárgyilagos kritériumok alapján dönthet úgy, hogy az elkülönített cukortámogatás esetében a VII. melléklet K. pontjában felsoroltaknál alacsonyabb felső határt alkalmaz.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az elkülönített cukortámogatás céljából rendelkezésre bocsátott összegek nem tartoznak bele a 143b. cikk (3) bekezdésében említett éves pénzügyi keretbe. E cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén a VII. melléklet K. pontjában felsorolt és a ténylegesen alkalmazott felső határok közötti különbség beletartozik a 143b. cikk (3) bekezdésében említett éves pénzügyi keretbe.

(5)   A 143a. és 143c. cikket az elkülönített cukortámogatásra nem kell alkalmazni.”

;

18.

A 145. cikk a da) pont után a következő ponttal egészül ki:

„db)

a cukorrépa-, cukornád- és cikóriatámogatásnak az egységes támogatási rendszerbe történő beillesztésére, valamint a 10e. és 10f. fejezetben említett támogatásokra vonatkozó részletes szabályok.”

;

19.

A 155. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„155. cikk

Egyéb átmeneti szabályok

A 152. és a 153. cikkben, valamint az 1260/2001/EK rendeletben említett rendeletekben előírt szabályozásról az e rendeletben meghatározott – nevezetesen az 1259/1999/EK rendelet 4. és 5. cikkének és mellékletének és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazásával összefüggő – szabályozásra való átállás, valamint az 1035/72/EGK rendeletben meghatározott fejlesztési tervekre vonatkozó rendelkezésekről az e rendelet 83–87. cikkében említett rendelkezésekre való átállás megkönnyítéséhez szükséges további intézkedéseket az e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni. A 152. és a 153. cikkben említett rendeletek és cikkek a VII. mellékletben említett referenciaösszegek megállapítása céljából továbbra is alkalmazandók.”

20.

A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-i

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  2006. január 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2005. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

(4)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2183/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 56. o.) módosított rendelet.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 42 oldalát.

(6)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

(8)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet a komlóra vonatkozó sor után a következő sorokkal egészül ki:

„Cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória

E rendelet IV. címének 10e. fejezete (*****)

E rendelet IVa. címének 143ba. cikke

Függetlenített támogatások

Cukor előállításához felhasznált cukorrépa és cukornád

E rendelet IV. címének 10f. fejezete (*****)

Termelési támogatás”

2.

A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A 12. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti felső határok

(millió EUR)

Tagállam

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgium

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Dánia

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Németország

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Görögország

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spanyolország

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Franciaország

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Írország

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Olaszország

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Hollandia

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Ausztria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugália

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finnország

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Svédország

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Egyesült Királyság

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

3.

A VI. melléklet a következő sorral egészül ki:

„Cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória

1260/2001/EK rendelet

Cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa vagy cukornád termesztőinek és cikória termelőinek nyújtott piaci támogatás”

4.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„K.

Cukorrépa, cukornád és cikória

1.

Az egyes mezőgazdasági termelőkre jutó referenciaösszegbe beszámítandó összeget a tagállamok tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján határozzák meg, mint például:

az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége

az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége

cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma

a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2000–2001. gazdasági évvel – az új tagállamok esetében a 2004–2005. gazdasági évvel – kezdődő, és a 2006–2007. gazdasági évvel záruló időszakból egy vagy több gazdasági évet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében.

Amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006–2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005–2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006–2007. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás.

A 2000–2001 és a 2006–2007. gazdasági év tekintetében az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó hivatkozások helyébe a 2038/1999/EK rendelet (1) 37. cikkére és a 318/2006/EK rendelet 6. cikkére történő hivatkozások lépnek.

2.

Amennyiben valamely tagállamban az 1. pontnak megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az alábbi 1. táblázatban megállapított, ezer euróban kifejezett felső határt, az egy mezőgazdasági termelőre jutó összeget arányosan csökkenteni kell.

1. táblázat

A mezőgazdasági termelők tekintetében megállapított referenciaösszegbe beszámítandó összegek felső határa

(1000 EUR)

Tagállam

2006

2007

2008

2009 és az azt követő évek

Belgium

48 594

62 454

76 315

83 729

Cseh Köztársaság

27 851

34 319

40 786

44 245

Dánia

19 314

25 296

31 278

34 478

Németország

154 799

203 380

251 960

277 946

Görögország

17 941

22 455

26 969

29 384

Spanyolország

60 272

74 447

88 621

96 203

Franciaország

151 163

198 075

244 987

270 081

Magyarország

25 435

31 146

36 857

39 912

Írország

11 259

14 092

16 925

18 441

Olaszország

79 862

102 006

124 149

135 994

Lettország

4 219

5 164

6 110

6 616

Litvánia

6 547

8 012

9 476

10 260

Hollandia

42 032

54 648

67 265

74 013

Ausztria

18 931

24 438

29 945

32 891

Lengyelország

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugália

3 940

4 931

5 922

6 452

Szlovákia

11 813

14 762

17 712

19 289

Szlovénia

2 993

3 746

4 500

4 902

Finnország

8 255

10 332

12 409

13 520

Svédország

20 809

26 045

31 281

34 082

Egyesült Királyság

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

A 2. ponttól eltérve, amennyiben az Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Portugália és Spanyolország esetében az 1. pontnak megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az 1. táblázatban és az alábbi 2. táblázatban az érintett tagállam számára megállapított felső határt, az egy mezőgazdasági termelőre jutó összeget arányosan csökkenteni kell.

2. táblázat

A 2006 és 2009 közötti időszak négy éve alatt a mezőgazdasági termelők számára megállapított referenciaösszegek összegébe beszámítandó éves kiegészítő összegek

(1000 EUR)

Tagállam

Éves kiegészítő összegek

Spanyolország

10 123

Írország

1 747

Portugália

611

Finnország

1 281

Egyesült Királyság

9 985

Az első albekezdésben említett tagállamok azonban az első albekezdés 2. táblázatában említett összegek 90 %-át visszatarthatják, és az abból származó összegeket a 69. cikkel összhangban felhasználhatják. Ebben az esetben az első albekezdésben említett eltérés nem alkalmazandó.

4.

A 43. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hektárszámot valamennyi tagállam az 1. pontnak megfelelően meghatározott összeggel arányosan és az e célból kiválasztott, tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján, vagy a mezőgazdasági termelők által az 1. ponttal összhangban meghatározott, cukorrépa, cukornád vagy cikória termesztésre kijelölt terület hektárban számított mérete alapján számítja ki.

5.

A VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. MELLÉKLET

A 41. cikkben említett nemzeti felső határok

(1000 EUR)

Tagállam

2005

2006

2007

2008

2009

2010 és az azt követő évek

Belgium

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Dánia

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Németország

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Görögország

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spanyolország

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Franciaország

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Írország

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Olaszország

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Hollandia

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Ausztria

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugália

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finnország

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Svédország

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Egyesült Királyság

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6.

A VIIIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VIIIa. MELLÉKLET

A 71c. cikkben említett nemzeti felső határok

(1000 EUR)

Naptári év

Cseh Köztársaság

Észtország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Magyarország

Málta

Lengyelország

Szlovénia

Szlovákia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

következő évek

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  HL L 252., 1999.9.25., 1. o. Az 1260/2001/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.”;