8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/3


A BIZOTTSÁG 207/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 122. cikkére,

mivel:

(1)

Néhány tagállam, illetve illetékes hatóságaik az 574/72/EGK rendelet mellékleteinek módosítását kérelmezték az azokban rögzített eljárással összhangban.

(2)

A javasolt módosítások az érintett tagállamok, illetve ezeknek a szociális biztonsági jogszabályok közösségi jogszabályok szerinti végrehajtásának biztosításáért felelős hatóságokat kijelölő hatóságok által hozott határozatokból következnek.

(3)

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének az 574/72/EGK rendelet 94. és 95. cikke szerinti számításakor a 9. mellékletben felsorolt rendszereket kell figyelembe venni.

(4)

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság egyhangú véleményét beszerezték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 574/72/EGK rendelet 1–5., valamint 7–10. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

1.

Az 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és társadalombiztosítási miniszter), Nikózia

2.

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi miniszter), Nikózia.

3.

Yπουργός Οικονομικών (Pénzügyminiszter), Nikózia.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Jóléti Minisztérium, Riga).

2.

Labklājības ministrija, Rīga (Egészségügyi Minisztérium, Riga).”

c)

Az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„O.   MAGYARORSZÁG:

1.

Egészségügyi Minisztérium, Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium, Budapest.”

d)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Népegészségügyi, jóléti és sportminiszter), Hága.”

e)

az „R. AUSZTRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„R.   AUSTRIA:

1.

Ausztriában Bundesminsterium für soziale Sicherheit, Generationen- und Konsumentenschutz (Szociális Biztonsági, Nemzedék- és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Miniszter), Bécs.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (gazdasági és munkaügyi szövetségi miniszter), Bécs.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (szövetségi egészség- és nőügyi minisztérium), Bécs.

4.

Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek:

Bundeskanzler (szövetségi kancellár), Bécs, vagy az érintett tartományi kormány.”

2.

A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3.A. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A.

Alkalmazottak:

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

a szórakoztató iparban dolgozók esetében:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;

c)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.”

ii.

Az 3.B. pont helyébe a következő szöveg lép:

„B.

Önálló vállalkozók:

a)

orvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

b)

gyógyszerészek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);

c)

állatorvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

d)

ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Ápolók, Egészségügyi Segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélypénztára);

e)

mérnökök és építészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára);

f)

geodéták:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Geodéták Országos Jóléti Pénztára);

g)

ügyvédek és ügyészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára);

h)

közgazdászok esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

i)

könyvelők esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

j)

foglalkoztatási szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

k)

közjegyzők esetében:

Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);

l)

vámügynökök esetében:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fuvarozási Vállalkozások és Hajóügynökségek Alkalmazottainak Országos Jóléti Alapja);

m)

biológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Biológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

n)

mezőgazdasági technikusok és szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági alkalmazottak Országos Jóléti Hivatala);

o)

kereskedelmi képviselők esetében:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi képviselők és Ügynökök Országos Segélyhivatala);

p)

ipari technikusok esetében:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Ipari Szakértők Országos Jóléti Hivatala);

q)

biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Mezőgazdászok, Erdészek, Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek és Geológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala).

r)

pszichológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

s)

újságírók esetében:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete).”

b)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi minisztérium), Nikózia.

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóság, Pénzügyminisztérium), Nikózia.”

c)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az alábbiakban feltüntetendő egyéb rendelkezés hiányában az intézmények hatáskörét a lett jogszabályok szabályozzák

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosítási Hivatal, Riga).”

d)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

e)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegség és anyaság esetén járó:

a)

természetbeni ellátások:

azok számára, akiknek az Egészségbiztosítási törvény 2. cikke értelmében biztosítást kell kötniük valamelyik egészségbiztosítónál: az egészségbiztosító, amellyel az érintett személy az Egészségbiztosítási törvényben foglaltaknak megfelelően egészségbiztosítást kötött,

vagy az előző francia bekezdésben nem szereplő külföldi lakhelyű személyek, akik a rendelet alkalmazásában vagy az EGT-megállapodás vagy a személyek szabad mozgásáról Svájccal megkötött megállapodás alapján a lakhelyük szerinti országban a holland törvények értelmében egészségügyi ellátás igénybevételére jogosultak:

1.

vagy a jogszabályban előírt kötelezően fizetendő járulékok nyilvántartása és levonása: a College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács) Diemenben;

2.

vagy egészségügyi ellátás: a CZ (ÁbT) Tilburgban;

b)

pénzbeli ellátások:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam)

c)

egészségügyi támogatások:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (Adóhivatal, járadéki igazgatóság, Utrecht).”

f)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A rendelet 45. cikke (6) bekezdésének alkalmazása esetében, amennyiben az ausztriai járulékfizetés időszaka nem fejeződött be, és olyan katonai vagy polgári szolgálati, illetve gyermekgondozási időszakok beszámítása esetén, amelyeket nem előzött meg vagy nem követett ausztriai biztosítási időszak: Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs).”

ii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Családi ellátások:

a)

Családi ellátások, a Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék) kivételével: Finanzamt (Adóhivatal);

b)

Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék):

a betegbiztosítási intézet, amelynél a kérelmező biztosítással rendelkezik vagy egészen a legutóbbi időpontig biztosítással rendelkezett, ennek hiányában az a Gebietskrankenkasse (Regionális Társadalombiztosítási Pénztár), amelyhez a kérelmet benyújtották.”

g)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., és az e) ii. alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Ciprus vagy Málta területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesítettek biztosítási időt;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia vagy Szlovénia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesítettek időt;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Németországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Dánia, Finnország, Svédország, Litvánia, Lettország vagy Észtország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. sz. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Írország vagy az Egyesült Királyság területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;”

ii.

A 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó).”

iii.

A 3. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

azon személyek esetében, akik a kockázat megvalósulásakor alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (kivéve az önálló mezőgazdasági termelőket) és azok esetében, akik a kockázat megvalósulásakor képzésre vagy gyakornoki munkára irányított munkanélküli diplomások voltak:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon személyek esetében, akik a kockázat megvalósulásakor önálló mezőgazdasági termelők voltak:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

hivatásos katonák esetében, amennyiben a kockázat a katonai szolgálat idején valósul meg:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),

a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a kockázat a katonai szolgálat idején valósul meg a 2. pont d) alpontjában felsorolt egységek valamelyikében:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),

A büntetés-végrehajtás tisztjei esetében, amennyiben a kockázat szolgálatuk idején valósul meg:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

iv.

A 4. c), d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

hivatásos katonák esetében:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d)

rendőrtisztek, az országos tűzoltóság tisztjei, határőrtisztek, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei és a kormányőrség tisztjei esetében:

a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e)

a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;”

v.

A 4. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

azon nyugdíjasok esetében:

akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),

akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),

akik a büntetés-végrehajtás tisztjeinek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),

egykori bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

vi.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociális támogatást nyújtó központ.”

h)

Az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Munkanélküli ellátások esetében:

a)

A végrehajtási rendelet 80–82. cikke bekezdésének alkalmazásában:

az a munkanélküliségi segélyalap, amely a munkanélkülivé válás esetében Svédországban illetékességgel rendelkezik a segélyezési kérelem elbírálására, vagy

a felülvizsgálati hatóság;

b)

A végrehajtási rendelet 83. cikkének alkalmazásában:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Svéd Munkanélküli-biztosítási Felügyelet).”

3.

A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Természetbeni ellátások:

a)

általában:

az egészségbiztosítási társaság (választható);

b)

a légimentő szolgálat esetében:

Ministerstvo zdravotnictví (Egészségügyi Minisztérium).”

b)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3.A. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A.

Alkalmazottak:

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

a szórakoztató iparban dolgozók esetében:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;

c)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.”

ii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Haláleseti juttatások:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok; IPSEMA.”

c)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.”

d)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívüli valamennyi előre nem látott kiadásra:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Intézet, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).”

e)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az I.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegségi és anyasági:

Természetbeni és pénzbeli ellátások:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.”

ii.

az I.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

iii.

a II.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegségi és anyasági:

Természetbeni és pénzbeli ellátások:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.”

iv.

a II.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

f)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások:

i.

lakóhely szerinti intézmény:

CZ, Tilburg;

ii.

tartózkodási hely szerinti intézmény:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Kölcsönös Betegségbiztosítási Szövetség), Amersfoort.”

g)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. b) pont ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);”

ii.

A 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Minden egyéb esetben, a végrehajtási rendelet 53. cikkének alkalmazásának kivételével:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs).”

iii.

A 3. a) pont ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);”

iv.

Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Családi ellátások:

az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Finanzamt (Adóhivatal).”

h)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán – teljesítettek biztosítási időszakot;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia vagy Szlovénia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesítettek biztosítási időszakot;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Németországban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek.”

ii.

A 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Németországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek.”

iii.

A 3. b) pont ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (az önálló mezőgazdasági termelők kivételével):

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

hivatásos katonák esetében lengyel katonai szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának harmadik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel katonai szolgálati időszak – ha az utolsó időszak megfelel a 2. pont d) alpontjában felsorolt valamelyik szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának negyedik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

büntetés–végrehajtási tisztek esetében lengyel szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei,

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időszakot teljesítettek:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

4.

A 4. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Pénzügyminisztérium, Támogatási és ellátási osztály), Nikózia.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).”

c)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Anyasági ellátás és anyasági támogatás:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

d)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és munkanélküliség:

a)

természetbeni ellátások:

College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács) Diemen:

b)

pénzbeli ellátások:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam)

c)

egészségügyi támogatás:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (Adóhivatal, járadéki igazgatóság, Utrecht).”

e)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Családi ellátások

a)

Családi ellátások, a Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék) kivételével:

Bundesminsterium für soziale Sicherheit, Generationen– und Konsumentenschutz (Szociális Biztonsági, Nemzedék– és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium), Bécs;

b)

Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járadék):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alsó–Ausztriai Egészségbiztosítási Alap) – a gyermekgondozási járadék tekintetében illetékes központ.”

f)

A „V. SZLOVÁKIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Természetbeni ellátások:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony”

g)

A „W. FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„W.   FINNORSZÁG

1.

Betegség- és anyasági biztosítás, nemzeti nyugdíj, családi ellátások, munkanélküli ellátások és foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:

Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.

2.

Foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.

3.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Balesetbiztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki.”

5.

Az 5. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „67. DÁNIA – FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„67.   DÁNIA – FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).”

b)

A „130. SPANYOLORSZÁG – FRANCIAORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„130.   SPANYOLORSZÁG – FRANCIAORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezéseket létrehozó 2005. május 17-i megállapodás.”

c)

A „142. SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„142.   SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA

a)

Az 1970. május 22-i igazgatási megállapodás 42., 43. és 44. cikke;

b)

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezések, ezen követelések az 574/72/EGK rendelet 93., 94. és 95. cikkével összhangban történő rendezésének megkönnyítésére és meggyorsítására Spanyolország és Portugália között 2002. október 2-án létrejött megállapodás.”

d)

A „146. SPANYOLORSZÁG – SVÉDORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„146.   SPANYOLORSZÁG – SVÉDORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítéséről szóló 2004. december 1-i megállapodás.”

e)

A „290. PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„290.   PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A két ország által a rendelet szerint 2003. január 1-i hatállyal biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítésének egyéb módszereit megállapító 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdését és 63. cikke (3) bekezdését érintő 2004. június 8-i megállapodás.”

f)

A „298. FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„298.   FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).”

6.

A 7. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„G.   SPANYOLORSZÁG

Banco Popular, Madrid.”

b)

A „W. FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„W.   FINNORSZÁG

nincs ilyen.”

7.

A 8. melléklet a következőképpen módosul:

Az A. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az alábbi országok közötti kapcsolatok során egy naptári hónapos hivatkozási időszakokkal:

Belgium és a Cseh Köztársaság,

Belgium és Németország,

Belgium és Görögország,

Belgium és Spanyolország,

Belgium és Franciaország,

Belgium és Írország,

Belgium és Litvánia,

Belgium és Luxemburg,

Belgium és Ausztria,

Belgium és Lengyelország,

Belgium és Portugália,

Belgium és Szlovákia,

Belgium és Finnország,

Belgium és Svédország,

Belgium és az Egyesült Királyság,

a Cseh Köztársaság és Dánia,

a Cseh Köztársaság és Németország,

a Cseh Köztársaság és Görögország,

a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

a Cseh Köztársaság és Franciaország,

a Cseh Köztársaság és Írország,

a Cseh Köztársaság és Lettország,

a Cseh Köztársaság és Litvánia,

a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

a Cseh Köztársaság és Magyarország,

a Cseh Köztársaság és Málta,

a Cseh Köztársaság és Hollandia,

a Cseh Köztársaság és Ausztria,

a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

a Cseh Köztársaság és Portugália,

a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

a Cseh Köztársaság és Finnország,

a Cseh Köztársaság és Svédország,

a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

Dánia és Litvánia,

Dánia és Lengyelország,

Dánia és Szlovákia,

Németország és Görögország,

Németország és Spanyolország,

Németország és Franciaország,

Németország és Írország,

Németország és Litvánia,

Németország és Luxemburg,

Németország és Ausztria,

Németország és Lengyelország,

Németország és Szlovákia,

Németország és Finnország,

Németország és Svédország,

Németország és az Egyesült Királyság,

Görögország és Litvánia,

Görögország és Lengyelország,

Görögország és Szlovákia,

Spanyolország és Litvánia,

Spanyolország és Ausztria,

Spanyolország és Lengyelország,

Spanyolország és Szlovénia,

Spanyolország és Szlovákia,

Spanyolország és Finnország,

Spanyolország és Svédország,

Franciaország és Litvánia,

Franciaország és Luxemburg,

Franciaország és Ausztria,

Franciaország és Lengyelország,

Franciaország és Portugália,

Franciaország és Szlovénia,

Franciaország és Szlovákia,

Franciaország és Finnország,

Franciaország és Svédország,

Írország és Litvánia,

Írország és Ausztria,

Írország és Lengyelország,

Írország és Portugália,

Írország és Szlovákia,

Írország és Svédország,

Lettország és Litvánia,

Lettország és Luxemburg,

Lettország és Magyarország,

Lettország és Lengyelország,

Lettország és Szlovénia,

Lettország és Szlovákia,

Lettország és Finnország,

Litvánia és Luxemburg,

Litvánia és Magyarország,

Litvánia és Hollandia,

Litvánia és Ausztria,

Litvánia és Portugália,

Litvánia és Szlovénia,

Litvánia és Szlovákia,

Litvánia és Finnország,

Litvánia és Svédország,

Litvánia és az Egyesült Királyság,

Luxemburg és Ausztria,

Luxemburg és Lengyelország,

Luxemburg és Portugália,

Luxemburg és Szlovénia,

Luxemburg és Szlovákia,

Luxemburg és Finnország,

Luxemburg és Svédország,

Magyarország és Ausztria,

Magyarország és Lengyelország,

Magyarország és Szlovénia,

Magyarország és Szlovákia,

Málta és Szlovákia,

Hollandia és Ausztria,

Hollandia és Lengyelország,

Hollandia és Szlovákia,

Hollandia és Finnország,

Hollandia és Svédország,

Ausztria és Lengyelország,

Ausztria és Portugália,

Ausztria és Szlovénia,

Ausztria és Szlovákia,

Ausztria és Finnország,

Ausztria és Svédország,

Ausztria és az Egyesült Királyság,

Lengyelország és Portugália,

Lengyelország és Szlovénia,

Lengyelország és Szlovákia,

Lengyelország és Finnország,

Lengyelország és Svédország,

Lengyelország és az Egyesült Királyság,

Portugália és Szlovénia,

Portugália és Szlovákia,

Portugália és Finnország,

Portugália és Svédország,

Portugália és az Egyesült Királyság,

Szlovénia és Szlovákia,

Szlovénia és Finnország,

Szlovénia és az Egyesült Királyság,

Szlovákia és Finnország,

Szlovákia és Svédország,

Szlovákia és az Egyesült Királyság,

Finnország és Svédország,

Finnország és az Egyesült Királyság,

Svédország és az Egyesült Királyság.”

8.

A 9. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az ellátások éves költségének átlagát az Országos Kötelező Egészségbiztosító által kezelt természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatások) figyelembevételével kell kiszámítani.”

b)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A Landesgesundheitsfonds (regionális egészségügyi alap) illetékességébe tartozó kórházak által nyújtott ellátások”

9.

A 10. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „A. BELGIUM” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A rendelet 14. cikke és a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának, (2) bekezdésének és 12a. és 14. cikkének alkalmazásában:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel – (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).”

ii.

A 3. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„3b.

A rendelet 14e. és 14f. cikkének és a végrehajtási rendelet 12b. cikkének alkalmazásában:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Brüsszel).”

iii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

A rendelet 17. cikkének alkalmazásban, és:

a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:

a)

Csak egyénileg elbírált különleges esetekben:

Office national de sécurité sociale/Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).

b)

A dolgozók egyes külön csoportjainak érdekét szolgáló kivételek:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Szövetségi Szociális Biztonsági Állami Szolgálat, Szociálpolitikai Főigazgatóság, Brüsszel);

a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Önálló vállalkozók Főigazgatósága, Brüsszel).”

iv.

A 4a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4a.

a rendelet 17. cikkének alkalmazásában, amikor a köztisztviselők különleges rendszere az érintett;

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

b)

a „D. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az alábbiak alkalmazásában:

a rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének 1) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,

a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének 2) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,

a 14. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 14. cikk (3) bekezdése, a 14a. cikk (2) bekezdése és a 14c. cikk a) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttesen:

i.

a betegségbiztosítási rendszerben biztosított személyek:

az intézet, amelynél biztosításuk van és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;

ii.

a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított személyek:

foglalkoztatottak:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Irodai Dolgozók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is,

fizikai dolgozók:

a fizikai dolgozók esetében illetékes nyugdíjbiztosító intézet, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is.”

c)

A „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„G.   SPANYOLORSZÁG

1.

A rendelet 17. cikkének egyedi esetekben történő alkalmazásában, illetve a 6. cikk (1) bekezdésének (a tengerészek és az »Instituto Social de la Marina« közötti különmegállapodás kivételével), illetve a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése, 11a. cikke, 12a. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdése, 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és a 109. cikk alkalmazásában: Tesorería General de la Seguridad Social (Központi Szociális Biztonsági Pénztár), Madrid.

2.

A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a tengerészek és a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikkének (kivéve a tengerészek tekintetében) és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

az Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.

3.

A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában:

Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete), Madrid.

4.

A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, kivéve a tengerészeket, a két utoljára említett cikket, a fegyveres erők tagjaira vonatkozó különleges rendszerekbe tartozó személyek kivételével:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet Tartományi Igazgatóságai).

5.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek különmegállapodása), 38. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek tekintetében), 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikke, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete Tartományi Igazgatóságai).

6.

A 102. cikk (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében történő alkalmazásában:

Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat), INEM, Madrid.

7.

A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében – kivéve a tengerészek tekintetében – történő alkalmazásában:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai), INEM, Madrid.

8.

A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a fegyveres erők különleges rendszereibe tartozó személyek családi ellátásainak vonatkozásában: Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Honvédelmi Minisztérium Emberi Erőforrások Főigazgatósága), Madrid.

9.

Köztisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Köztisztviselők Központi Állami Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszere, Központi Szolgálatok), Madrid.

10.

A fegyveres erők tagjai különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Fegyveres Erők Társadalombiztosítási Intézete), Madrid.

11.

Az igazságügyi tisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Mutualidad General Judicial (Központi Igazságügyi Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszer), Madrid.”

d)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium) Róma.”

ii.

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A végrehajtási rendelet 11a. és 12. cikkének alkalmazásában:

 

orvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

gyógyszerészek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

állatorvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Ápolók, Egészségügyi segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

kereskedelmi ügynökök és képviselők esetében

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi Ügynökök és Képviselők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

biológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ipari tanácsadók esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Ipari Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

pszichológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete);

 

biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek, Mezőgazdászok, Erdészek és Geológusok Országos multiszektorális Jóléti és Segélyhivatala);

 

mezőgazdasági technikusok és tanácsadók esetében:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági Technikusok és Szakértők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

mérnökök és építészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti Hivatala);

 

geodéták:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ügyvédek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza forense (Jogászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

közgazdászok esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

könyvelők esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

foglalkoztatási szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

közjegyzők esetében:

Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);

 

vámügynökök esetében:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Vámügynökök Jóléti Alapja).”

e)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (1) bekezdésének, 91. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

2.

A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének és 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások esetében):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

3.

A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének, 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének (természetbeni ellátások esetében), valamint a rendelet 36. és 63. cikkének alkalmazásában:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).”

f)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az alábbiak alkalmazásában:

a)

a rendelet 14. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (4) bekezdése, 14b. cikke (1) bekezdése, 14d. cikke (3) bekezdése és 17. cikke:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);

b)

a végrehajtási rendelet 10b. cikke. 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);

c)

a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése (a rendelet 36. és 63. cikkével együttesen):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga);

d)

(a rendelet 70. cikke (2) bekezdése)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).”

g)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pontot el kell hagyni. A jelenlegi 3. pontot 2.-ra, a jelenlegi 4.-et pedig 3.-ra kell átszámozni.

h)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének és a 14. cikke alkalmazásában:

a)

természetbeni ellátások:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó);

b)

egyéb ellátások:

i.

foglalkoztatottak és önálló vállalkozók, az önálló mezőgazdasági termelők kivételével:

a biztosított személy munkaadójának (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) helyi irodái;

ii.

önálló mezőgazdasági termelők esetében:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) azon regionális irodái, amelyek területi hatáskörrel rendelkeznek a mezőgazdasági termelő biztosítása szerinti helyen.”

ii.

Az alábbi új, 13. ponttal egészül ki:

„13.

A végrehajtási rendelet 109. cikkének alkalmazásában:

a foglalkoztatott lakhelye (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) helyi irodái.”

i)

A „V. SZLOVÁKIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

„12.

A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

a rendelet 36. és 63. cikkében említett megtérítésekre vonatkozóan:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony;

b)

a rendelet 70. cikkében említett visszatérítéssel kapcsolatban:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.”

j)

Az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

Försäkringskassan (Országos Társadalombiztosítási Hivatal);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet).”