20.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/28


A BIZOTTSÁG 88/2006/EK RENDELETE

(2006. január 19.)

a spanyol intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 75/91/EGK bizottsági rendelet (2) rögzíti a hántolatlan nyers rizs intervenciós hivatalok általi értékesítési eljárásait és feltételeit.

(2)

Jelenleg a spanyol intervenciós hivatal birtokában nagy mennyiségű hántolatlan nyers rizs van, amelynek a tárolási időszaka nagyon hosszú. Ennélfogva helyénvaló a fenti hivatal birtokában lévő kb. 16 251 tonna hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitása.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A spanyol intervenciós hivatal – a 75/91/EGK rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően – elindítja a birtokában lévő, e rendelet mellékletében szereplő hántolatlannyersrizs-mennyiségek belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást.

2. cikk

(1)   Az első részleges pályázati felhívásnál az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. február 1-jén jár le.

(2)   A második részleges pályázati felhívásnál az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. március 29-én jár le.

(3)   Az ajánlatokat a spanyol intervenciós hivatalnál kell benyújtani.

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex: 23427 FEGA E

Fax: (34) 915 21 98 32 és (34) 915 22 43 87

3. cikk

A 75/91/EGK rendelet 19. cikkétől eltérve a spanyol intervenciós hivatal legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének lejártát követő hét keddjén közli a Bizottsággal a különböző eladott tételek – adott esetben csoport szerinti – átlagárát.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 9., 1991.1.12., 15. o.


MELLÉKLET

Csoportok

1

2

(Hozzávetőleges) mennyiség

6 251 t

10 000 t

A betakarítás éve

2002

2003

Rizsfajták

minden rizsfajta

minden rizsfajta