24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 23.)

a belső eljárási szabályzata módosításáról

(2006/25/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság azon rendelkezéseit, melyek az általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) felállítására irányulnak, és amelyeknek szövege e határozat mellékletében található, a Bizottság eljárási szabályzata (1) mellékleteként annak szövegéhez csatolták.

2. cikk

Ez a határozat 2006. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 308., 2000.12.8., 26. o. A legutóbb a 2005/960/EK, Euratom bizottsági határozattal (HL L 347., 2005.12.30., 83. o.) módosított eljárási szabályzat.


MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG AZ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SÜRGŐSSÉGI RIASZTÓRENDSZER (ARGUS) FELÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEI

Mivel:

(1)

A Bizottság helyénvalónak találja egy általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) felállítását annak érdekében, hogy hatáskörén belül még inkább képes legyen a gyors, hatékony és összehangolt válaszintézkedésekre olyan esetekben, amikor több ágazatot, illetve számos politikai területet érintő válsághelyzet lép fel, mely – kiváltó okától függetlenül – közösségi szintű megoldást igényel.

(2)

A rendszer alapját eleinte egy olyan belső kommunikációs hálózat fogja adni, mely a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai számára válsághelyzet esetén lehetővé teszi majd a legfontosabb információk megosztását.

(3)

A rendszert az összegyűjtött tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében fogják felülvizsgálni, hogy ezáltal biztosítsák a már létező, szakosodott hálózatok összekapcsolását és összehangolását.

(4)

Szükség van egy olyan koordinációs eljárás meghatározására, mely lehetővé teszi a döntéshozatalt és azt, hogy a Bizottság képes legyen a jelentős, több ágazatot érintő válsághelyzetekre gyors, összehangolt és koherens választ adni. Ugyanakkor az eljárás megfelelően rugalmas maradna, és alkalmazható lenne a speciális válsághelyzetekkel járó különleges igényekkel és körülményekkel szemben, miközben figyelemmel lenne a speciális válsághelyzetekkel foglalkozó, már létező politikai eszközökre.

(5)

A rendszernek tiszteletben kell tartania a Bizottság által létrehozott ágazatonkénti sürgősségi riasztórendszerek jellemzőit – a sajátos jelleget, szaktudást, berendezéseket és szakterüleket – melyek lehetővé teszik e szolgálatok számára, hogy a közösségi tevékenység különböző területein jelentkező speciális válsághelyzetekbe beavatkozzanak, továbbá a szubszidiaritás általános elvének érvényesülését.

(6)

Mivel a kommunikáció a válsághelyzetek kezelésének kulcsfontosságú eleme, különösen nagy figyelmet kell szentelni a közönség tájékoztatásának és a polgárokkal folytatott hatékony kommunikációnak, mely történhet a sajtón, a különböző bizottsági kommunikációs eszközökön és fórumokon keresztül, és kiindulhat Brüsszelből vagy más arra alkalmas helyszínről.

1. cikk

Az ARGUS rendszer

(1)   Létrehoznak egy általános biztonsági sürgősségi riasztórendszert (ARGUS) annak érdekében, hogy a Bizottság még inkább képes legyen a gyors, hatékony és összehangolt válaszintézkedésekre olyan esetekben, amikor több ágazatot, illetve számos politikai területet érintő válsághelyzet lép fel, mely – kiváltó okától függetlenül – közösségi szintű megoldást igényel.

(2)   Az ARGUS az alábbiakat jelenti:

a)

egy belső kommunikációs hálózatot;

b)

egy olyan speciális koordinációs folyamatot, melyet több ágazatot érintő válsághelyzet esetén hoznak működésbe.

(3)   Ezek a rendelkezések nem sértik a válságkezelésre vonatkozó operatív eljárásokról szóló 2003/246/EK, Euratom bizottsági határozatot.

2. cikk

Az ARGUS információs hálózat

(1)   A belső kommunikációs hálózatnak olyan belső platformot kell biztosítania, mely a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai számára lehetővé teszi, hogy időben megoszthassák egymással a kialakuló, több ágazatot érintő válsághelyzetekről vagy azok bármilyen jellegű előrelátható, illetve közvetlen veszélyeiről szóló lényegi információkat, illetve biztosítják a Bizottság hatáskörén belül a megfelelő válaszintézkedések végrehajtásának koordinálását.

(2)   A hálózat állandó tagjai az alábbiak: a Főtitkárság; a Sajtó és Tájékoztatási Főigazgatóság, illetve a Szóvivő; a Környezetvédelmi Főigazgatóság; az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság; az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága; a Külkapcsolati Főigazgatóság; a Humanitárius Segélyek Hivatala Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság; a Kereskedelmi Főigazgatóság; az Informatikai Főigazgatóság; az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság; a Közös Kutatóközpont és a Jogi Szolgálat.

(3)   A Bizottság többi főigazgatósága és szolgálata, amennyiben kéri, csatlakozhat a hálózathoz, feltéve ha a (4) bekezdésben említett minimumkövetelményeket végrehajtja.

(4)   A hálózatban részt vevő főigazgatóságok és szolgálatok kijelölik az ARGUS-ért felelős kapcsolattartót, továbbá folyamatos készenlétet biztosítanak annak érdekében, hogy a beavatkozást indokló válsághelyzetekben a szolgálat gyorsan elérhető legyen, és haladéktalanul tudjon reagálni. A rendszer felállítását az emberi erőforrások szempontjából úgy tervezik, hogy ezen intézkedések végrehajtása a már létező keretek közt történjen.

3. cikk

Koordinációs eljárás súlyos válsághelyzet esetén

(1)   A több ágazatot érintő válsághelyzetek, illetve azok előrelátható, illetve közvetlen veszélyei esetén az elnök – riasztást követően saját kezdeményezésére vagy a Bizottság valamely tagja kérésére – elindíthatja a speciális koordinációs folyamatot. Az elnök határoz a válsághelyzetre hozott bizottsági válaszintézkedéssel járó politikai felelősség elosztásáról is: magára vállalhatja vagy átruházhatja a Bizottság egy tagjára.

(2)   E felelősség része a válsághelyzetre hozott válaszintézkedés vezetésének és összehangolásának feladata, a Bizottság többi intézmény felé való képviselete és a közvélemény tájékoztatása. Mindez nem módosítja a testületben már fennálló hatásköröket és feladatköröket.

(3)   A főtitkárság az elnök vagy a felelősségviselésre kijelölt bizottsági tag fennhatósága alatt működésbe hozza a speciális operatív válságkezelési struktúrát, a 4. cikkben meghatározott válságkezelési koordinációs bizottságot.

4. cikk

A válságkezelési koordinációs bizottság

(1)   A válságkezelési koordinációs bizottság olyan speciális operatív válságkezelési struktúra, melyet a válsághelyzetre hozott válaszintézkedés irányítása és koordinálása céljából hoztak létre, s amely a Bizottság érintett főigazgatóságai és szolgálatai képviselőit tömöríti. Általános szabály szerint a válságkezelési koordinációs bizottságban a 2. cikk (2) bekezdésében említett főigazgatóságok és szolgálatok képviseltetik magukat, továbbá azok a főigazgatóságok és szolgálatok, melyek az adott válsághelyzetben érintettek. A válságkezelési koordinációs bizottság a szolgálatok már létező forrásaira és módszereire fog támaszkodni.

(2)   A válságkezelési koordinációs bizottság elnöke a főtitkárhelyettes, aki főként a politikai koordinációért felelős.

(3)   A válságkezelési koordinációs bizottság fő feladata az, hogy megvizsgálja és felügyeli a helyzet alakulását, azonosítja a határozatot és intézkedést igénylő kérdéseket és lehetőségeket, biztosítja a határozatok és intézkedések végrehajtását, illetve a válaszintézkedés koherenciáját és következetességét.

(4)   A válságkezelési koordinációs bizottságon belül a határozatokat a Bizottság szokásos határozathozatali eljárásaival fogadják el, melyet a szolgálatok és a sürgősségi riasztórendszerek hajtanak végre.

(5)   A bizottsági szolgálatok hatáskörükön belül maradéktalanul biztosítják a válaszintézkedésekkel kapcsolatos feladatok kezelését.

5. cikk

Az operatív eljárások kézikönyve

Az operatív eljárások kézikönyvében az e határozat végrehajtásához szükséges részletes rendelkezések kerülnek meghatározásra.

6. cikk

A Bizottság e határozatot legkésőbb egy évvel annak hatálybalépését követően, a megszerzett tapasztalatok és a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, az ARGUS működésével kapcsolatban további intézkedéseket fogad el.