6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/12


A BIZOTTSÁG 2006/124/EK IRÁNYELVE

(2006. december 5.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdére és 45. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002/55/EK irányelv nem vonatkozik minden, a 92/33/EGK irányelv hatálya alá vont zöldség nemzetségre és fajra. Indokolt oly módon kiterjeszteni a 2002/55/EK irányelv alkalmazási körét, hogy az ugyanazokra a nemzetségekre és fajokra vonatkozzon, mint a 92/33/EGK irányelv.

(2)

A 2002/55/EK és a 92/33/EGK irányelvek nem vonatkoznak a bizonyos új tagállamokban nagy mennyiségben termesztett pattogatni való vagy csemegekukoricára (Zea mays L.). Indokolt mindkét irányelv alkalmazási körét kiterjeszteni a Zea mays L. vonatkozásában. Bár a kukorica, beleértve a pattogatni való és csemegekukoricát is, gabonának minősül a közös agrárpolitikához kapcsolódó jogszabályok értelmében, a csemegekukorica és pattogatni való kukorica vetőmagjára a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló különleges jogszabályokat kell alkalmazni.

(3)

A tudomány fejlődése miatt a 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvekben használt számos növénytani név helytelennek, vagy hitelességét tekintve kétségesnek bizonyult. Ezeket a neveket a nemzetközileg elfogadott nevekhez kell igazítani.

(4)

A 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/33/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2. cikk

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2.

A II. melléklet 3. pontjának a) alpontja a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”;

b)

Brassica oleracea (egyéb alfajok)” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica oleracea (a karfiol kivételével)”;

c)

Brassica pekinensis” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica rapa (Kínai kel)”;

d)

Brassica rapa” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica rapa (Tarlórépa)”;

e)

Lycopersicon lycopersicum” helyébe a következő szöveg lép: „Lycopersicon esculentum”.

3.

A III. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”.

b)

Brassica pekinensis” szövegrészt törölni kell;

c)

Lycopersicon lycopersicum” helyébe a következő szöveg lép: „Lycopersicon esculentum”.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 1992.6.10., 1. o. A legutóbb a 2005/55/EK bizottsági irányelvvel (HL L 22., 2005.1.26., 17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

Allium cepa L.

Cepa csoport

Vöröshagyma

Aggregatum csoport

Salottahagyma

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

Allium porrum L.

Póréhagyma

Allium sativum L.

Fokhagyma

Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Turbolya

Apium graveolens L.

Gyökérzeller

Levélzeller

Asparagus officinalis L.

Spárga

Beta vulgaris L.

Cékla

Mángold

Brassica oleracea L.

Leveles kel

Karfiol

Brokkoli vagy Calabrese

Bimbóskel

Kelkáposzta

Fejes káposzta

Vörös káposzta

Karalábé

Brassica rapa L.

Kínai kel

Tarlórépa

Capsicum annuum L.

Paprika

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű endívia

Széleslevelű endívia

Cichorium intybus L.

Hajtató cikória

Leveles cikória

Ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

Cucumis sativus L.

Salátauborka

Konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne

Sütőtök

Cucurbita pepo L.

Tök

Cynara cardunculus L.

Articsóka

Kardi

Daucus carota L.

Sárgarépa

Takarmány sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

Lactuca sativa L.

Saláta

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

Phaseolus coccineus L.

Tűzbab

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó

Velőborsó

Cukorborsó

Raphanus sativus L.

Retek

Fekete retek

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

Solanum melongena L.

Tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L.

Spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

Zea mays L. (partim)

Csemegekukorica

Pattogató kukorica”