20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/414


A TANÁCS 2006/108/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az energia területén elfogadott 90/377/EGK és 2001/77/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 90/377/EGK (2) és 2001/77/EK (3) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/377/EGK és 2001/77/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2)  HL L 185., 1990.7.17., 16. o.

(3)  HL L 283., 2001.10.27., 33. o.


MELLÉKLET

ENERGIA

1.

31990 L 0377: A Tanács 1990. június 29-i 90/377/EGK irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (HL L 185., 1990.7.17., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

31993 L 0087: A Bizottság 1993.10.22-i 93/87/EGK irányelve (HL L 277., 1993.11.10., 32. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a)

Az I. melléklet 11. bekezdése a következőkkel egészül ki:

„–   Bulgária: Szófia,”

„–   Románia: Bukarest,”;

b)

A II. melléklet I. pontjának 2. alpontja a következőkkel egészül ki:

„–   Bulgária: a teljes ország,”

„–   Románia: a teljes ország”.

2.

32001 L 0077: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/77/EK irányelve a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról (HL L 283., 2001.10.27., 33. o.), az alábbi módosítással:

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a)

A melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrész után:

„Bulgária

1,7

6

11(7)”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

„Románia

14,9

28

33”

b)

A mellékletben a Közösségre vonatkozó szövegrész helyébe a következő lép:

„Közösség

372

13,2

21”

c)

A mellékletben a (**) és (***) lábjegyzetek helyébe a következő lép:

„(**)

Az adatok az 1997. évi nemzeti MEF-energiatermelésre vonatkoznak, kivéve a Cseh Köztársaságot, Észtországot, Ciprust, Lettországot, Litvániát, Magyarországot, Máltát, Lengyelországot, Szlovéniát és Szlovákiát, amelyek esetén az adatok az 1999-es évre vonatkoznak, valamint Bulgáriát és Romániát, amelyek esetén az adatok a 2001-es évre vonatkoznak.

(***)

A MEF-energia 1997. (a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetén: 1999-2000., Bulgária és Románia esetén 2001.) és 2010. évi százalékos részaránya a nemzeti MEF-energiatermelés és a bruttó nemzeti villamosenergia-felhasználás hányadosán alapszik. A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetén a bruttó nemzeti villamosenergia-felhasználás a 2000. évi adatokon alapszik. Bulgária és Románia esetén a bruttó nemzeti villamosenergia-felhasználás a 2001. évi adatokon alapszik. Az (elismert bizonyítvánnyal vagy bejegyzett származással rendelkező) MEF-energia belföldi kereskedelme esetén ezeknek a százalékoknak a kiszámítása befolyásolja az egyes tagállamok értékeit a 2010. évre, de a teljes közösségi értéket nem érinti.”;

d)

A melléklet a Bulgáriára vonatkozó következő lábjegyzettel egészül ki:

„(7)

Az előzetes elemzéseket és a naprakész információt figyelembe véve a 11 %-os célérték a megújuló energia pozitív fejlődésén és kedvező éghajlati körülményeken alapul. Az előirányzott terv teljesítése nagymértékben függ a teljes éves esőzéstől, az esőzés idejétől és éves eloszlásától, valamint a vízenergia-termelés szintjét és a nap- és szélenergia-felhasználást erősen befolyásoló más éghajlati tényezőktől. Ezen túlmenően, az MEF használatot az EU-jogszabályoknak megfelelő vonatkozó környezetvédelmi és kapcsolódó nemzeti jogszabályok korlátozzák.”.