20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/368


A TANÁCS 2006/105/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a környezetvédelem területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1), és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára, és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 79/409/EGK (2), a 92/43/EGK (3), a 97/68/EK (4), a 2001/80/EK (5) és a 2001/81/EK (6) irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2)  HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

(3)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(4)  HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

(5)  HL L 309., 2001.11.27., 1. o.

(6)  HL L 309., 2001.11.27., 22. o.


MELLÉKLET

KÖRNYEZETVÉDELEM

A.   TERMÉSZETVÉDELEM

1.

31979 L 0409: A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

31981 R 0854: A Tanács 1981.10.19-i 81/854/EGK irányelve (HL L 319., 1981.11.7., 3. o.),

11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

31985 L 0411: A Bizottság 1985.7.25-i 85/411/EGK irányelve (HL L 233., 1985.8.30., 33. o.),

31986 D 0122: A Tanács 1986.4.8-i 86/122/EGK irányelve (HL L 100., 1986.4.16., 22. o.),

31990 L 0656: A Tanács 1990.12.4-i 90/656/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 59. o.),

31991 D 0244: A Bizottság 1991.3.6-i 91/244/EGK irányelve (HL L 115., 1991.8.5., 41. o.),

31994 L 0024: A Tanács 1994.6.8-i 94/24/EK irányelve (HL L 164., 1994.6.30., 9. o.),

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

31997 L 0049: A Bizottság 1997.7.29-i 97/49/EK irányelve (HL L 223., 1997.8.13., 9. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 0807: A Tanács 2003.4.14-i 807/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.).

Az I., II/1., II/2., III/1. és III/2. melléklet helyébe a következő lép:

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

(a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 – ANEXO II/1 – PŘÍLOHA II/1 – BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – ANEXA II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LIITE II/1 – BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 – ANEXO II/2 – PŘÍLOHA II/2 – BILAG II/2 – ANHANG II/2 – II/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 – ANNEX II/2 – ANNEXE II/2 – ALLEGATO II/2 – II/2. PIELIKUMS – II/2 PRIEDAS – II/2. MELLÉKLET – ANNESS II/2 – BIJLAGE II/2 – ZAŁĄCZNIK II/2 – ANEXO II/2 – ANEXA II/2 – PRÍLOHA II/2 – PRILOGA II/2 – LIITE II/2 – BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 – ANEXO III/1 – PŘÍLOHA III/1 – BILAG III/1 – ANHANG III/1 – III/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 – ANNEX III/1 – ANNEXE III/1 – ALLEGATO III/1 – III/1. PIELIKUMS – III/1 PRIEDAS – III/1. MELLÉKLET – ANNESS III/1 – BIJLAGE III/1 – ZAŁĄCZNIK III/1 – ANEXO III/1 – ANEXA III /1 – PRÍLOHA III/1 – PRILOGA III/1 – LIITE III/1 – BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 – ANEXO III/2 – PŘÍLOHA III/2 – BILAG III/2 – ANHANG III/2 – III/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 – ANNEX III/2 – ANNEXE III/2 – ALLEGATO III/2 – III/2 PIELIKUMS – III/2 PRIEDAS – III/2. MELLÉKLET – ANNESS III/2 – BIJLAGE III/2 – ZAŁĄCZNIK III/2 – ANEXO III/2 – ANEXA III/2 – PRÍLOHA III/2 – PRILOGA III/2 – LIITE III/2 – BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.), az alábbi módosításokkal:

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

31997 L 0062: A Tanács 1997.10.27-i 97/62/EK irányelve (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a)

Az 1. cikk c) pontjának iii. alpontja helyébe a következő lép:

„iii.

bemutatja a következő kilenc bioföldrajzi régió legalább egyikének jellegzetes ismertetőjegyeit: alpesi, atlanti, fekete-tengeri, boreális, kontinentális, makaronéziai, mediterrán, pannon és sztyeppes.”

b)

A 4. cikk (2) bekezdésében a „hét” helyébe a „kilenc” lép.

c)

Az I. és II. melléklet helyébe a következő melléklet lép:

I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETES ÉLŐHELYTÍPUSOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES

Értelmezés

Az élőhelytípusok értelmezésére a 20. cikk alapján létrehozott szakbizottság (»Élőhelyvédelmi Bizottság«) által jóváhagyott és az Európai Bizottság által kiadott, »Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve« szolgál (1).

A kódok a Natura 2000-kódoknak felelnek meg.

A »*« jel kiemelt jelentőségű élőhelytípusokat jelöl.

1.   TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11.   Nyílt tengeri és árapályos területek

1110

Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok

1120

* Neptunhínár-állományok (Posidonion oceanicae)

1130

Folyók tölcsértorkolatai

1140

A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások

1150

* Parti lagúnák

1160

Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök

1170

Zátonyok

1180

Gázok feltörése által kialakított tengeralatti képződmények

12.   Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok

1210

Hordaléksávok egynyári vegetációja

1220

Sziklapadok évelő vegetációja

1230

Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái

1240

A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)

1250

A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája

13.   Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek

1310

Salicornia és más egynyári növények telepei iszapon és homokon

1320

Tengerparti zsinegfű gyepek (Spartinion maritimae)

1330

Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Kontinentális sós rétek

14.   Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek

1410

Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)

1420

Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea)

15.   Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppek

1510

* Mediterrán sós sztyeppek (Limonietalia)

1520

* Ibériai kalciumszulfátos sztyeppek (Gypsophiletalia)

1530

* Pannon szikes sztyeppek és mocsarak

16.   Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1610

Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és partmenti növényzete

1620

Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek

1630

* Boreális balti tengerparti rétek

1640

Boreális balti homokpartok évelő növényzete

1650

Boreális balti keskeny öblök

2.   TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21.   Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2110

Vándorló partidűne-kezdemények

2120

Partvonal mentén vándorló dűnék (»fehér dűnék«) európai homoknáddal (Ammophila arenaria)

2130

* Lágyszárú vegetációval megkötött álló dűnék (»szürke dűnék«)

2140

* Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2150

* Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea)

2160

Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dűnék

2170

Homoki fűzzel (Salix repens subsp. argentea) borított dűnék (Salicion arenariae)

2180

Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi

2190

Nedves dűneközök

21A0

Machairek (* Írországban)

22.   A mediterrán partvidék dűnéi

2210

Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított parti álló dűnék

2220

Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék

2230

Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűne-gyepek

2240

Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűne-gyepek egynyári növényekkel

2250

* Partvidéki dűnék Juniperus-fajokkal

2260

Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia)

2270

* Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék

23.   Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2310

Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal

2320

Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal

2330

Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel

2340

* Pannon kilúgozódott dűnék

3.   ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31.   Állóvizek

3110

Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)

3120

A nyugati mediterraneum homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal

3130

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

3140

Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160

Természetes disztróf tavak és tavacskák

3170

* Mediterrán időszakos tavacskák

3180

* Turloughok

3190

Gipszkarszttavak

31A0

* Erdélyi hőforrásos tündérrózsások

32.   Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást

3210

Fennoskandiai természetes folyók

3220

Magashegységi folyók és partjaik lágyszárú növényzete

3230

Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

3240

Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

3250

Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)

3260

Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és részben Bidention növényzettel

3280

Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion-fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával

3290

Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)

4.   MÉRSÉKELTÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4010

Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)

4020

* Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)

4030

Európai száraz fenyérek

4040

* Száraz-atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)

4050

* Endemikus makaronéziai fenyérek

4060

Havasi és boreális fenyérek

4070

* Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)

4090

Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal

40A0

* Szubkontinentális peri-pannon cserjések

40B0

Rhodope Potentilla fruticosa cserjések

40C0

* Ponto-szarmata lombhullató cserjések

5.   SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51.   Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5110

Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion)

5120

Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk

5130

Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben

5140

* Szuharformációk (Cistus palhinhae) nedves tengerparti fenyéreken

52.   Mediterrán fás matorral

5210

Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)

5220

* Jujubás (Zyziphus) fás matorral

5230

* Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral

53.   Meleg mediterrán és elősztyeppcserjés

5310

Babér (Laurus nobilis) -cserjések

5320

Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett

5330

Meleg mediterrán és félsivatagi bozót

54.   Phrygana

5410

Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Tövisesvérfű-phryganák (Sarcopoterium spinosum)

5430

Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái

6.   TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61.   Természetes gyepek

6110

* Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)

6120

* Száraz meszes homoki gyepek

6130

Violetalia calaminariae gyepek

6140

Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek

6150

Havasi és boreális szilikát gyepek

6160

Ibériai hegyvidéki Festuca indigesta szilikátgyepek

6170

Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek

6180

Makaronéziai mezofil gyepek

6190

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek)

6220

* Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodietea-hoz tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal

6230

* Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6240

* Szubpannon sztyeppek

6250

* Síksági pannon löszgyepek

6260

* Pannon homoki gyepek

6270

* Fennoskandiai alföldek fajgazdag- száraz és üde-füves gyepei

6280

* Északi »alvar« és prekambriumi mészköves sziklaplatók

62A0

Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Ciprus szerpentin gyepjei

62C0

* Ponto-szarmatai sztyeppék

62D0

Moesiai hegyvidéki mészkerülő gyepek

63.   Szklerofil legelőerdők (»dehesas«)

6310

Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)

64.   Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek

6410

Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

6420

Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű rétek

6430

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6450

Északi boreális mocsárrétek

6460

A Troodos-hegység tőzeggyepjei

65.   Mezofil gyepek

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Hegyi kaszálórétek

6530

* Fennoskandiai fás rétek

7.   DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71.   Savanyú tőzegmohalápok

7110

* Dagadólápok

7120

Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni

7130

Takarólápok (* csak az aktívak)

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

7150

Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)

7160

Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok

72.   Meszes lápok

7210

* Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival

7220

* Mésztufás források (Cratoneurion)

7230

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

7240

* A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi

73.   Boreális lápok

7310

* Aapa-lápok

7320

* Palsa-lápok

8.   SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81.   Sziklatörmelék-lejtők

8110

Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani)

8120

Hegyvidéki mészkő- és mészpalatörmeléklejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők

8140

Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők

8150

Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők

8160

* Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői

82.   Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8210

Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel

8220

Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel

8230

Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

8240

* Mészkő hasadékok

83.   Egyéb sziklás élőhelyek

8310

Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

8320

Lávamezők és természetes üregek

8330

Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok

8340

Állandó gleccserek

9.   ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy közösségi jelentőségű fajoknak ad otthont

90.   Európa boreális erdői

9010

* Nyugati Taïga

9020

* Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában

9030

* Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők

9040

Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens subsp. czerepanovii)

9050

Aljnövényzetben gazdag fennoskandinai erdők lucfenyővel (Picea abies)

9060

A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők

9070

Fennoskandinai fás legelők

9080

* Fennoskandinai lombhullató mocsárerdők

91.   Európa mérsékelt övi erdői

9110

Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)

9120

Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-petraeae vagy Ilici-Fagenion)

9130

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

9140

Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius)

9150

A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön

9160

A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei

9170

Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek

9180

* Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői

9190

Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon

91A0

Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken

91B0

Melegkedvelő Fraxinus angustifolia-erdők keskenylevelű kőris-erdők

91C0

* Kaledóniai erdők

91D0

* Láperdők

91E0

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifoliafajokkal (Ulmenion minoris)

91G0

* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal

91H0

* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel

91I0

* Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) fajokkal

91J0

* A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)

91K0

Illír bükkerdők (Fagus sylvatica, Aremonio-Fagion)

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91N0

* Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)

91P0

Endemikus mészkerülő jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum)

91Q0

A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő-erdői (Pinus sylvestris)

91R0

A Dinári-hegységi dolomit erdeifenyő-erdői (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

91T0

Közép-európai zuzmós erdeifenyő-erdők

91U0

Szarmata sztyeppek fenyvesei

91V0

Dák bükkerdők (Symphyto-Fagion)

91W0

Moesiai bükkerdők

91X0

* Dobrogeai bükkerdők

91Y0

Dák tölgyesek és gyertyános-tölgyesek

91Z0

Moesiai ezüst hárserdő

91AA

* Keleti fehér tölgyesek

91BA

Moesiai jegenyefenyő erdők

91CA

Rhodopide és balkáni erdeifenyő-erdők

92.   Mediterrán lombhullató erdők

9210

* Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal

9220

* Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis)

9230

Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)

9240

Ibériai-tölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy erdők (Quercus canariensis)

9250

Macedóntölgyerdők (Quercus trojana)

9260

Szelídgesztenyések (Castanea sativa)

9270

Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis)

9280

Magyar tölgyesek (Quercus frainetto)

9290

Cipruserdők (Cupressus), (Acero-Cupression)

92A0

Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba) alkotta galériaerdők

92B0

Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal

92C0

Keleti-platán (Platanus orientalis) és keleti-ámbrafa (Liquidambar orientalis) alkotta erdők (Platanion orientalis)

92D0

Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)

93.   Mediterrán keménylombú erdők

9310

Égei molyhostölgyerdők (Quercus brachyphylla)

9320

Olea-erdők és Ceratonia-erdők

9330

Paratölgy-erdők (Quercus suber)

9340

Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia) alkotta erdők

9350

Nagypikkelyű tölgyerdők (Quercus macrolepis)

9360

* Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea)

9370

* Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek

9380

Közönséges magyalerdők (Ilex aquifolium)

9390

* Cserjés és bokorerdő-növényzet égerlevelű tölggyel (Quercus alnifolia)

93A0

Kurdisztánitölgy-erdőségek (Quercus infectoria) (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9410

Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)

9420

Havasi-vörösfenyő (Larix decidua) és cirbolyafenyő (Pinus cembra) alkotta erdők

9430

Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata) alkotta erdők (* gipszen vagy mészkövön)

95.   Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9510

* A Dél-Appenninek közönséges jegenyefenyőerdői (Abies alba)

9520

Andalúz jegenyefenyő-erdők (Abies pinsapo)

9530

* Mediterrán (szubmediterrán) fenyőerdők endemikus feketefenyővel

9540

Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel

9550

Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek

9560

* Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.)

9570

* Lakkciprus-erdők (Tetraclinis articulata)

9580

* Mediterrán tiszafa-erdők (Taxus baccata)

9590

* Ciprusicédrus-erdők (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek

II. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES

Értelmezés

a)   A II. melléklet az I. mellékletet kiegészítve megállapítja a különleges természetmegőrzési területek hálózatát.

b)   Az e mellékletben felsorolt fajok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

a faj vagy az alfaj megnevezése, vagy

mindazon faj, amely egy magasabb rendszertani osztályba vagy ennek egy megjelölt részébe tartozik.

A család vagy a nem, illetve nemzetség (genus) megnevezése után az »spp« rövidítés jelöli az ehhez a családhoz vagy nemhez, illetve nemzetséghez tartozó összes fajt.

c)   Jelölések

A faj megnevezése előtt található csillag (*) jelzi a kiemelt jelentőségű fajokat.

Az e mellékletben található fajok többségét a IV. melléklet is tartalmazza. Amennyiben az adott faj szerepel a jelen mellékletben, de azt sem a IV. sem az V. melléklet nem tartalmazza, akkor a faj elnevezése után az (o) jelölés áll; amennyiben az adott faj szerepel ebben a mellékletben valamint az V. mellékletben is, de azt a IV. melléklet nem tartalmazza, akkor az elnevezését követően a (V) jelölés található.

a)   ÁLLATOK

GERINCESEK

EMLŐSÖK

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (kivéve az észt, a lett, a litván, a finn és a svéd populációkat)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (kivéve az észt populációt; a görög populációkból: csak a 39. szélességi foktól délre találhatóak; a spanyol populációkat: a spanyol populációkból: csak a Duerotól délre találhatóak; a lett, a litván és a finn populációkat).

Ursidae

 

* Ursus arctos (kivéve az észt, a finn és a svéd populációkat)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (kivéve az észt, a lett és a finn populációkat)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (természetes populációk)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (természetes populációk – Korzika és Szardínia)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

HÜLLŐK

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera ursinii (kivéve a Vipera ursinii rakosiensist)

 

* Vipera ursinii rakosiensis

KÉTÉLTŰEK

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

* Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (beleértve a Discoglossus »jeanneae«-t)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana latastei

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

HALAK

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Eudontomyzon spp. (o)

 

Lampetra fluviatilis (V) (kivéve a finn és a svéd populációkat)

 

* Ursus arctos (kivéve az észt, a finn és a svéd populációkat)

 

Lethenteron zanandreai (V)

 

Petromyzon marinus (o) (kivéve a svéd populációkat)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

 

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Hucho hucho (természetes populációk) (V)

 

Salmo macrostigma (o)

 

Salmo marmoratus (o)

 

Salmo salar (only in fresh water) (V) (kivéve a finn populációkat)

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrrhynchus (a tengerben ívó folyami halak populációi az Északi-tenger egyes övezeteiben)

Umbridae

 

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

 

Anaecypris hispanica

 

Aspius aspius (V) (kivéve a finn populációkat)

 

Barbus comiza (V)

 

Barbus meridionalis (V)

 

Barbus plebejus (V)

 

Chalcalburnus chalcoides (o)

 

Chondrostoma genei (o)

 

Chondrostoma lusitanicum (o)

 

Chondrostoma polylepis (o) (beleértve a C. willkommi-t)

 

Chondrostoma soetta (o)

 

Chondrostoma toxostoma (o)

 

Gobio albipinnatus (o)

 

Gobio kessleri (o)

 

Gobio uranoscopus (o)

 

Iberocypris palaciosi (o)

 

* Ladigesocypris ghigii (o)

 

Leuciscus lucumonis (o)

 

Leuciscus souffia (o)

 

Pelecus cultratus (V)

 

Phoxinellus spp. (o)

 

* Phoxinus percnurus

 

Rhodeus sericeus amarus (o)

 

Rutilus pigus (V)

 

Rutilus rubilio (o)

 

Rutilus arcasii (o)

 

Rutilus macrolepidotus (o)

 

Rutilus lemmingii (o)

 

Rutilus frisii meidingeri (V)

 

Rutilus alburnoides (o)

 

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

 

Cobitis taenia (o) (kivéve a finn populációkat)

 

Cobitis trichonica (o)

 

Misgurnus fossilis (o)

 

Sabanejewia aurata (o)

 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata és Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

 

Aphanius fasciatus (o)

 

* Valencia hispanica

 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Gymnocephalus schraetzer (V)

 

* Romanichthys valsanicola

 

Zingel spp. ((o) kivéve a Zingel aspert és a Zingel zingelt (V))

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

 

Padogobius nigricans (o)

 

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (kivéve a finn populációkat)

 

Cottus petiti (o)

GERINCTELENEK

ÍZELTLÁBÚAK

CRUSTACEA

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

 

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

 

Bolbelasmus unicornis

 

Boros schneideri (o)

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

* Carabus menetriesi pacholei

 

* Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Corticaria planula (o)

 

Cucujus cinnaberinus

 

Dorcadion fulvum cervae

 

Duvalius gebhardti

 

Duvalius hungaricus

 

Dytiscus latissimus

 

Graphoderus bilineatus

 

Leptodirus hochenwarti

 

Limoniscus violaceus (o)

 

Lucanus cervus (o)

 

Macroplea pubipennis (o)

 

Mesosa myops (o)

 

Morimus funereus (o)

 

* Osmoderma eremita

 

Oxyporus mannerheimii (o)

 

Pilemia tigrina

 

* Phryganophilus ruficollis

 

Probaticus subrugosus

 

Propomacrus cypriacus

 

* Pseudogaurotina excellens

 

Pseudoseriscius cameroni

 

Pytho kolwensis

 

Rhysodes sulcatus (o)

 

* Rosalia alpina

 

Stephanopachys linearis (o)

 

Stephanopachys substriatus (o)

 

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

 

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

 

Agriades glandon aquilo (o)

 

Arytrura musculus

 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

 

Catopta thrips

 

Chondrosoma fiduciarium

 

Clossiana improba (o)

 

Coenonympha oedippus

 

Colias myrmidone

 

Cucullia mixta

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Erannis ankeraria

 

Erebia calcaria

 

Erebia christi

 

Erebia medusa polaris (o)

 

Eriogaster catax

 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

 

Glyphipterix loricatella

 

Gortyna borelii lunata

 

Graellsia isabellae (V)

 

Hesperia comma catena (o)

 

Hypodryas maturna

 

Leptidea morsei

 

Lignyoptera fumidaria

 

Lycaena dispar

 

Lycaena helle

 

Maculinea nausithous

 

Maculinea teleius

 

Melanargia arge

 

* Nymphalis vaualbum

 

Papilio hospiton

 

Phyllometra culminaria

 

Plebicula golgus

 

Polymixis rufocincta isolata

 

Polyommatus eroides

 

Pseudophilotes bavius

 

Xestia borealis (o)

 

Xestia brunneopicta (o)

 

* Xylomoia strix

Mantodea

 

Apteromantis aptera

Odonata

 

Coenagrion hylas (o)

 

Coenagrion mercuriale (o)

 

Coenagrion ornatum (o)

 

Cordulegaster heros

 

Cordulegaster trinacriae

 

Gomphus graslinii

 

Leucorrhinia pectoralis

 

Lindenia tetraphylla

 

Macromia splendens

 

Ophiogomphus cecilia

 

Oxygastra curtisii

Orthoptera

 

Baetica ustulata

 

Brachytrupes megacephalus

 

Isophya costata

 

Isophya harzi

 

Isophya stysi

 

Myrmecophilus baronii

 

Odontopodisma rubripes

 

Paracaloptenus caloptenoides

 

Pholidoptera transsylvanica

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

 

Anthrenochernes stellae (o)

PUHATESTŰEK

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

 

Caseolus calculus

 

Caseolus commixta

 

Caseolus sphaerula

 

Chilostoma banaticum

 

Discula leacockiana

 

Discula tabellata

 

Discus guerinianus

 

Elona quimperiana

 

Geomalacus maculosus

 

Geomitra moniziana

 

Gibbula nivosa

 

* Helicopsis striata austriaca (o)

 

Hygromia kovacsi

 

Idiomela (Helix) subplicata

 

Lampedusa imitatrix

 

* Lampedusa melitensis

 

Leiostyla abbreviata

 

Leiostyla cassida

 

Leiostyla corneocostata

 

Leiostyla gibba

 

Leiostyla lamellosa

 

* Paladilhia hungarica

 

Sadleriana pannonica

 

Theodoxus transversalis

 

Vertigo angustior (o)

 

Vertigo genesii (o)

 

Vertigo geyeri (o)

 

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

 

Margaritifera margaritifera (V)

 

Unio crassus

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

b)   NÖVÉNYEK

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

 

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

 

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu

 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae Launert

 

Marsilea quadrifolia L.

 

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium simplex Hitchc.

 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

 

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.

 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

 

Narcissus calcicola Mendonça

 

Narcissus cyclamineus DC.

 

Narcissus fernandesii G. Pedro

 

Narcissus humilis (Cav.) Traub

 

* Narcissus nevadensis Pugsley

 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

 

Narcissus scaberulus Henriq.

 

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

 

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

 

* Anchusa crispa Viv.

 

Echium russicum J.F.Gemlin

 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

 

Myosotis lusitanica Schuster

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Myosotis retusifolia R. Afonso

 

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

 

* Omphalodes littoralis Lehm.

 

* Onosma tornensis Javorka

 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

 

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

 

* Campanula bohemica Hruby

 

* Campanula gelida Kovanda

 

Campanula romanica Săvul.

 

* Campanula sabatia De Not.

 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

 

Campanula zoysii Wulfen

 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

 

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

 

Arenaria humifusa Wahlenberg

 

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

 

Arenaria provincialis Chater & Halliday

 

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

 

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

 

* Dianthus diutinus Kit.

 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

 

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

 

* Dianthus moravicus Kovanda

 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

 

Dianthus rupicola Biv.

 

* Gypsophila papillosa P. Porta

 

Herniaria algarvica Chaudhri

 

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

 

Herniaria maritima Link

 

* Minuartia smejkalii Dvorakova

 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

 

Moehringia tommasinii Marches.

 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

 

Petrocoptis grandiflora Rothm.

 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

 

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

 

Silene longicilia (Brot.) Otth.

 

Silene mariana Pau

 

* Silene orphanidis Boiss

 

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

 

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

 

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

 

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

 

Cistus palhinhae Ingram

 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

 

Helianthemum caput-felis Boiss.

 

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

 

* Artemisia granatensis Boiss.

 

* Artemisia laciniata Willd.

 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

 

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

 

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

 

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

 

Carlina onopordifolia Besser

 

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

 

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

 

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

 

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

 

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

 

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

 

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

 

* Centaurea citricolor Font Quer

 

Centaurea corymbosa Pourret

 

Centaurea gadorensis G. Blanca

 

* Centaurea horrida Badaro

 

Centaurea immanuelis-loewii Degen

 

Centaurea jankae Brandza

 

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

 

Centaurea kartschiana Scop.

 

* Centaurea lactiflora Halacsy

 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

 

* Centaurea niederi Heldr.

 

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 

* Centaurea pinnata Pau

 

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády

 

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

 

Centaurea vicentina Mariz

 

Cirsium brachycephalum Juratzka

 

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

 

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

 

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

 

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

 

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

 

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

 

Leontodon boryi Boiss.

 

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link