21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/10


A BIZOTTSÁG 2006/33/EK IRÁNYELVE

(2006. március 20.)

a 95/45/EK irányelvnek a narancssárga FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelv (2) meghatározza az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) említett színezékekre vonatkozó tisztasági követelményeket.

(2)

A narancssárga FCF (E 110) a 94/36/EK irányelv értelmében egyes élelmiszerekben felhasználandó színezékként engedélyezett. Tudományosan bizonyított, hogy a narancssárga színezék előállítása során bizonyos körülmények között szudán I. (1-(fenilazo)-2-naftol) képződhet szennyeződésként. A szudán I. nem engedélyezett színezék és az élelmiszerekben nemkívánatos anyag. Jelenlétét a narancssárga színezékben ezért a kimutathatósági határ, azaz 0,5 mg/kg alatti szintre kell korlátozni. A narancssárga FCF (E 110) tisztasági követelményeit ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság (JECFA) által a Codex Alimentarius-ban az élelmiszer-adalékanyagokra meghatározott előírásokat és vizsgálati módszereket. A JEFCA megkezdte egy szisztematikus program végrehajtását, amely során minden meglévő, élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó előírásban helyettesítik a nehézfémek (ólomban kifejezett) határértékét az egyes érintett fémek megfelelő határértékével. A narancssárga FCF (E 110) ezen határértékeit ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A titán-dioxid (E 171) a 94/36/EK irányelv értelmében egyes élelmiszerekben felhasználandó színezékként engedélyezett. A titán-dioxid előállítása történhet úgy, hogy anatáz vagy rutil formájában keletkeznek kristályok. A titán-dioxid rutil lemezkés formája szerkezetében és optikai tulajdonságokban (gyöngyházfény) eltér az anatáz formától. Technológiai okokból szükséges a titán-dioxid rutil lemezkés formájának színezékként való használata az élelmiszerekben és az étrend-kiegészítő tabletták filmbevonatában. 2004. december 7-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kijelentette, hogy a titán-dioxid rutil lemezkés vagy amorf formájában való használata nem jelent kockázatot. A titán-dioxid (E 171) tisztasági követelményeit ezért módosítani kell, mind az anyag anatáz, mind rutil formájának felvétele érdekében.

(5)

A 95/45/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/45/EK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. április 10-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 226., 1995.9.22., 1. o. A legutóbb a 2004/47/EK irányelvvel (HL L 113., 2004.4.20., 24. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 95/45/EK irányelv mellékletének B. része a következőképpen módosul:

1.

A narancssárga FCF-re (E 110) vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„E 110 NARANCSSÁRGA FCF

Szinonimák

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Meghatározás

A narancssárga FCF főtömegében 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A narancssárga FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Színindexszám

15985

EINECS

220-491-7

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát.

Összegképlet

C16H10N2Na2O7S2

Molekulatömeg

452,37

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 % 1 cm 555, kb. 485 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Narancsvörös színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 485 nm-en van, pH 7-es értéknél.

B.

Vizes oldata narancsszínű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan anyag

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftol (szudán I.)

Legfeljebb 0,5 mg/kg

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

4-aminobenzol-1-szulfonsav

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

4,4′-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav

6,6′-oxi-dinaftalin-2-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg”

2.

A titán-dioxidra (E 171) vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„E 171 TITÁN-DIOXID

Szinonímák

CI Pigment White 6

Meghatározás

A titán-dioxid főtömegében tiszta atanáz és/vagy rutil titán-dioxidból áll, amelyet kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonni a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében.

Osztály

Szervetlen

Színindexszám

77891

EINECS

236-675-5

Kémiai név

Titán-dioxid

Összegképlet

TiO2

Molekulatömeg

79,88

Tartalom

A titándioxid-tartalom legalább 99 % (alumínium-oxid és szilícium-dioxid nélkül számítva).

Leírás

Fehér vagy enyhén színezett por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Hidrogén-fluoridban és koncentrált forró kénsavban lassan feloldódik.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 oC, 3 óra)

Izzítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, illóanyagmentes termékre számítva (800 °C).

Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxid

Összesen legfeljebb 2,0 %

0,5 N sósavban oldható anyagok

Legfeljebb 0,5 %, alumíniumoxid- és szilíciumdioxid-mentes termékre számítva; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan.

Vízben oldható anyag

Legfeljebb 0,5 %

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Antimon

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg, teljesen feloldva.

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg, teljesen feloldva.

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg, teljesen feloldva.

Cink

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.”