8.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 298/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 28.)

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsának egy póttagja hivatalának betöltéséről

(2006/C 298/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. június 3-i (2) és 2004. április 29-i (3) határozatával kinevezte az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsának tagjait és póttagjait a 2005. június 2-ig terjedő időszakra; ezt az időszakot az 1112/2005/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének értelmében meghosszabbították.

(2)

Bo BARREFELT lemondását követően a fent említett igazgatótanácsnak a kormányképviselők kategóriájába tartozó egy póttagjának helye betöltetlen maradt.

(3)

A betöltetlen tagsági helyre a svéd kormány benyújtotta jelölését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács Bo BARREFELT helyére Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI-t nevezi ki az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa póttagjává a hivatali idő fennmaradó részére, azaz az új igazgatótanácsnak az 1112/2005/EK rendelet 1. cikkének (5) bekezdésével összhangban történő felállításáig.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  HL L 216., 1994.8.20., 1. o. Az 1643/95/EK rendelettel (HL L 156., 1995.7.7., 1. o.) és az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 161., 2002.7.5., 5. o.

(3)  HL C 116., 2004.4.30., 16. o.