14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról szóló 2005/176/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/924/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2005/176/EK bizottsági határozat megállapítja az állatbetegségeknek a 82/894/EGK irányelv szerinti bejelentésére szolgáló kódolt formát és kódokat (2).

(2)

Tekintettel Bulgária és Románia csatlakozására, szükséges a 2005/176/EK határozat módosítása.

(3)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás állatorvosi kérdések tekintetében történő kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 2001. január 31-i 1/2001/EK-Feröer-szigetek vegyes bizottsági határozat (3) megállapítja, hogy a Feröer-szigeteknek részt kell venni az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerében (ADNS).

(4)

A Feröer-szigetek benyújtotta a Bizottságnak a régiók jegyzékét, amelyet az ADNS-rendszerben használni fognak. Ezeket a régiókat fel kell venni a 2005/176/EK határozatba.

(5)

Spanyolország kiigazította állat-egészségügyi régióinak nevét és határait. A 2005/176/EK határozat értelmében a spanyol régiók kiigazítása hatással van az ADNS-rendszerre. Az ADNS-rendszerben jelenleg szereplő régiók helyébe ezért az új régióknak kell lépniük.

(6)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 2005. májusi közgyűlése elfogadta a madárinfluenzára vonatkozó felülvizsgált fejezetet, 2006. január 1-jétől kötelezővé téve, hogy a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatalt értesítsék mind a nagy, mind a kis patogenitású madárinfluenzáról. Annak érdekében, hogy az ADNS-rendszernek bejelentett nagy patogenitású madárinfluenza-járványkitörés megkülönböztethető legyen a bejelentett kis patogenitású madárinfluenza-járványkitöréstől, a két betegséghez különböző betegségkódot kell hozzárendelni.

(7)

Emellett annak érdekében, hogy a vadmadarakban, illetve a házi baromfikban felfedezett madárinfluenza kitörését be lehessen jelenteni, a két külön eseménynek külön kódot kell adni.

(8)

A 2005/176/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az átadott információk titkosságának védelme érdekében e határozat mellékletei nem tehetők közzé.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/176/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A IV., V. és X/11. mellékletet e határozat I. melléklete váltja fel.

2.

E határozat II. mellékletének szövegét a X. melléklet szövegébe kell illeszteni.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bulgária és Románia felvétele a 2005/176/EK rendelet IV. és X. mellékletébe Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatályba lépése feltételével és időpontjától alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 59., 2005.3.5., 40. o.

(3)  HL L 46., 2001.2.16., 24. o. A 2/2005/EK határozattal (HL L 8., 2006.1.13., 46. o.) módosított határozat.