14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 12.)

a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a hatvegyértékű króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4791. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/692/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell egyes, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján betiltott veszélyes anyagokat.

(2)

Egyes, hatvegyértékű krómot tartalmazó anyagokat és alkatrészeket mentesíteni kell a tilalom alól, mert e veszélyes anyagok használata ezekben a konkrét anyagokban és alkatrészekben továbbra is elkerülhetetlen, vagy mert a helyettesítés által okozott környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő káros hatások valószínűsíthetően súlyosabbak az így elérhető környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő előnyöknél. A mentesítés engedélyezése tanulmányokból, az érdekelt felektől vagy egyéb műszaki/tudományos forrásokból hozzáférhető tények figyelembevételével a műszaki szakértők által elvégzett felülvizsgálati folyamat eredményei alapján történik. Ez a felülvizsgálat arra a következtetésre vezetett, hogy az anyag kivonása vagy helyettesítése műszaki vagy tudományos szempontból továbbra sem kivitelezhető 2007. július 1. előtt. Hasonló mentesítést ír elő az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv.

(3)

Egyes konkrét anyagok és alkatrészek tilalma esetében bizonyos mentesítések alkalmazási körét korlátozni kell annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel idővel elkerülhetővé válik majd ezen anyagoknak az ilyen berendezésekben való felhasználása.

(4)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az irányelv mellékletében felsorolt mentesítéseket felül kell vizsgálni legalább négy évente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki.

(5)

A 2002/95/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdése értelmében a Bizottság konzultált az érintett felekkel.

(7)

Az ebben a határozatban foglalt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következő 28. ponttal egészül ki:

„28.

A 2002/96/EK irányelv 3. kategóriájába (IT és távközlési berendezések) tartozó berendezésekben a korrózió elleni védelemre és az elektromágneses interferencia elleni védelmre szolgáló, festetlen fémlemezek és kapcsok korróziót megelőző bevonataiban található hatvegyértékű króm. 2007. július 1-jéig engedélyezett mentesítés.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o. A legutóbb a 2006/310/EK bizottsági határozattal (HL L 115., 2006.4.28., 38. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.