6.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

a 2007 és 2013 közötti időszakban a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében a strukturális alapokból átmeneti és egyedi alapon történő finanszírozásra jogosult régiók jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 3480. számú dokumentummal történt)

(2006/597/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

z 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés célja a versenyképesség és a régiók vonzerejének erősítése.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének megfelelően a 2006. évben az 1. célkitűzés hatálya alá tartozó NUTS II. szintű régiók, amelyekben az egy főre jutó nominális bruttó hazai termék (GDP) meghaladja az EU 15-nek a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően mért és kiszámított átlagos bruttó hazai terméke (GDP) átlagának 75 %-át, átmenetileg és egyedi alapon jogosultak a strukturális alapokból történő finanszírozásra a versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében Ciprus a 2007 és 2013 közötti időszakban szintén az említett cikk első albekezdésében említett régiók esetében alkalmazható ideiglenes finanszírozás kedvezményezettje.

(4)

Ennek megfelelően szükséges a jogosult régiók jegyzékének megállapítása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a strukturális alapokból történő finanszírozásra a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében átmenetileg és egyedi alapon jogosult régiók felsorolása e határozat mellékletében található.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(2)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakban a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében a strukturális alapokból átmeneti és egyedi alapon való finanszírozásra jogosult NUTS II. szintű régiók jegyzéke

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire