9.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3456. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/556/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló kivitelére feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák a szóban forgó jegyzékek ezen országra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és az érintett embriógyűjtő munkacsoportokat az ország állat-egészségügyi szolgálatai a Közösségbe történő kivitelre hivatalosan engedélyezték.

(4)

A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a Bizottság 2006/60/EK határozatával (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2006/395/EK határozattal (HL L 152., 2006.6.7., 34. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 98KY101. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

az Amerikai Egyesült Államok embriógyűjtő munkacsoportjainak jegyzékéből az alábbi sort el kell hagyni:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

az Amerikai Egyesült Államok munkacsoportjainak jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”