8.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 154/20


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. április 27.)

az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről

(2006/397/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 3. pontjára,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapot („Alap”) hozott létre, hogy kifejezze szolidaritását a katasztrófák által érintett régiók lakosságával szemben.

(2)

A 2002. november 7-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd euro felső határig engedélyezi.

(3)

A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek révén az Alap igénybe vehető.

(4)

Bulgária, Románia és Ausztria az Alap igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, öt, áradás okozta csapással kapcsolatban,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2006-os pénzügyi évére szóló általános költségvetése terhére 106 357 627 euro összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER


(1)  HL C 283., 2002.11.20., 1. o.

(2)  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.