28.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/35


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. április 10.)

a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

(2006/307/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26. és 2010. január 25. közötti időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Ferdinand EBERLE megbízatása lejártának következtében a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye betöltetlen maradt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága póttagjának a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a következő személyt nevezi ki:

Dr. Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol

Ferdinand EBERLE helyére.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.