25.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/63


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 24.)

a Madagaszkárról származó, egyes állati eredetű, a halászati termékeken kívüli termékekkel kapcsolatos bizonyos védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2006) 888. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/241/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikkére,

mivel:

(1)

A Madagaszkárról származó, egyes állati eredetű, a halászati termékeken kívüli termékekkel kapcsolatos bizonyos védekezési intézkedésekről szóló, 1997. augusztus 1-i 97/517/EK bizottsági határozatot (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot kodifikálni kell.

(2)

A Madagaszkáron végzett közösségi vizsgálatok szerint súlyos hiányosságok vannak a húsüzemek infrastruktúrája és higiéniája tekintetében, és nincs elegendő garancia az illetékes hatóságok által lefolytatott ellenőrzések hatékonyságára vonatkozóan. Madagaszkáron az állat-egészségügy kezelése súlyos hiányosságokat mutat, és nem alkalmazzák a közösségi szabályokat. Ebben az országban az állati termékek előállítása és feldolgozása tekintetében, a halászati termékek kivételével, a közegészségre nézve súlyos kockázatok lehetősége áll fenn.

(3)

A halászati termékek kivételével a Madagaszkárról származó állati eredetű termékek behozatalát nem szabad megengedni, amíg nem garantálható, hogy annak a továbbiakban már nincs kockázata.

(4)

Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat a Madagaszkárról származó állati eredetű termékekre vonatkozik, a halászati termékek kivételével.

2. cikk

A tagállamok megtiltják az 1. cikkben hivatkozott termékek behozatalát.

3. cikk

A 97/517/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a határozatra vonatkoznának, és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 24-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 214., 1997.8.6., 54. o. A 97/553/EK határozattal (HL L 228., 1997.8.19., 31. o.) módosított határozat.

(3)  Lásd az I. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és annak módosítása

A Bizottság 97/517/EK határozata (HL L 214., 1997.8.6., 54. o.)

 

A Bizottság 97/553/EK határozata (HL L 228., 1997.8.19., 31. o.)

Kizárólag az 1. cikkben a 97/517/EK határozatra való hivatkozás tekintetében.


II. MELLÉKLET

Megfelelési Táblázat

97/517/EK határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk első bekezdés

2. cikk

2. cikk második bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

5. cikk

4. cikk

I. melléklet

II. melléklet