12.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/15


A BIZOTTSÁG 1852/2005/EK RENDELETE

(2005. november 11.)

a skót whisky formájában exportált gabonafélék 2005/2006-os időszakban alkalmazandó együtthatóinak rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. október 15-i 2825/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2825/93/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a visszatérítésre jogosultságot biztosító gabonamennyiség az a mennyiség, amelyet felügyelet alá helyeztek, lepároltak, továbbá amelyet a minden érintett tagállam számára évente rögzített alkalmazandó együtthatóval súlyoznak. Ez az együttható a kérdéses szeszes italok exportált összmennyisége és forgalmazott összmennyisége közötti arányt fejezi ki, a kérdéses szeszes ital átlagos érlelési idejének megfelelő, években kifejezett időtartam alatt e mennyiségek nyilvántartott alakulása alapján.

(2)

Az Egyesült Királyság által a 2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan szolgáltatott információk alapján 2004-ben a skót whisky esetében az átlagos érlelési idő hét év volt. Az együtthatókat a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakra kell meghatározni.

(3)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3. jegyzőkönyvének 10. cikke a Liechtensteinbe, Izlandra és Norvégiába irányuló kivitel tekintetében kizárja a visszatérítés odaítélésének lehetőségét. Továbbá a Közösség egyes harmadik országokkal az export-visszatérítések eltörléséről szóló megállapodásokat kötött. Következésképpen a 2825/93/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ezt figyelembe kell venni a 2005/2006-ös időszakra vonatkozó együtthatók kiszámítása során,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. október 1-jétől 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 2825/93/EGK rendelet 4. cikkében előírt, az Egyesült Királyságban a skót whisky előállítására használt gabonafélékre alkalmazandó együtthatók az e rendelet mellékletében megállapított együtthatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 258., 1993.10.16., 6. o. A legutóbb az 1633/2000/EK rendelettel (HL L 187., 2000.7.26., 29. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az Egyesült Királyságban alkalmazandó együtthatók

Alkalmazási időszak

Alkalmazott együttható

a malátawhisky előállítása során használt malátává feldolgozott árpára

nem malátázott gabonawhisky (grain whisky) előállítása során használt gabonafélékre

2005. október 1.–2006. szeptember 30.

0,543

0,551