9.11.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/10


A BIZOTTSÁG 1821/2005/EK RENDELETE

(2005. november 8.)

az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Tanács véleményére,

tekintettel a Számvevőszék véleményére,

mivel:

(1)

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendelet (2) 30. cikke rendelkezik arról, hogy a végrehajtó hivatalok operatív bizottsága kinevezi az adott végrehajtó hivatal számvitelért felelős tisztviselőjét, akinek jogállásáról a személyzeti szabályzat rendelkezik.

(2)

A végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselőinek e 30. cikkben meghatározott felelősségi köre végrehajtó hivataluk igazgatási költségvetésére korlátozódik, míg a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője felel a végrehajtó hivatalok által végrehajtott működési költségvetéshez kapcsolódó valamennyi feladatért.

(3)

A Bizottság nehézségekbe ütközött a megfelelő, e végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztjára kirendelhető jelöltek keresése során.

(4)

A végrehajtó hivatal számvitelért felelős tisztviselői funkciójának betöltésével az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) 2. cikkének a) pontja értelmében ideiglenes alkalmazott is megbízható.

(5)

Ezért az 1653/2004/EK rendelet a következőképpen módosul,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1653/2004/EK bizottsági rendelet 30. cikkének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az operatív bizottság kinevez egy számvitelért felelős tisztviselőt, aki tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, jogállásáról a személyzeti szabályzat rendelkezik, és aki a következőkért felel:”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 8-án.

a Bizottság részéről

Dalia GRYBAUSKAITĖ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 297., 2004.9.22., 6. o.

(3)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.