20.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/11


A BIZOTTSÁG 1518/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 19.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének az acetil-izovaleril-tilozin és a fluazuron tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére és 4. cikkének harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények értékelő bizottsága által megfogalmazott véleményeire,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-termelés céljára tenyésztett állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

Az acetil-izovaleril-tilozin a sertések izom-, bőr-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. Ez az anyag a baromfifajok bőr-, zsír- és májszövetei tekintetében – azon állatok kivételével, amelyek tojását emberi fogyasztás céljából állítják elő – a tudományos vizsgálatok befejezéséig a rendelet III. mellékletében is szerepel. Mivel ezek a tudományos vizsgálatok most lezárultak, az acetil-izovaleril-tilozint a baromfifajok vonatkozásában fel kell venni az említett rendelet I. mellékletébe.

(3)

Kérelmet nyújtottak be a „fluazuron” maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására. Annak érdekében, hogy az anyagnak a szarvasmarhák vonatkozásában történő felvételét lehetővé tévő tudományos vizsgálatok elvégezhetők legyenek, a fluazuront fel kell venni az említett rendelet III. mellékletébe.

(4)

A 2377/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Megfelelő időtartamot kell engedélyezni e rendelet alkalmazhatósága előtt annak érdekében, hogy a tagállamok számára lehetővé váljék a rendeletre való tekintettel az esetleg szükséges kiigazítások elvégzése az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően kiadott forgalmazási engedélyekben.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 19-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1356/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 214., 2005.8.19., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A.   Az I. melléklet a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki. (Azon farmakológiai hatóanyagok jegyzéke, amelyek esetében a maximális maradékanyag-határértékek rögzítésre kerültek).

„1.   Fertőzések elleni anyagok

1.2.   Antibiotikumok

1.2.4.   Makrolidek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Acetil-izovaleril-tilozin

Az acetil-izovaleril-tilozin és a 3-O-acetiltilozin együttesen

Baromfi (1)

50 μg/kg

Bőr + zsír

50 μg/kg

Máj

B.   A III. melléklet a következő anyaggal (anyagokkal) egészül ki (Azon farmakológiai hatóanyagok jegyzéke, amelyek esetében a maximális maradékanyag-határértékek rögzítésre kerültek).

„2.   Paraziták elleni hatóanyagok

2.2.   Ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.2.5.   Acilkarbamid-származékok

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

Fluazuron  (2)

Fluazuron

Szarvasmarhák (3)

200 μg/kg

Izom

7 000 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

500 μg/kg

Vese


(1)  Nem alkalmazandó azokra az állatokra, amelyek tojását felhasználják emberi fogyasztásra.”

(2)  Az ideiglenes MRL-ek érvényessége 2007. január 1-jén jár le.

(3)  Nem alkalmazandó azon állatoknál, amelyek tejét felhasználják emberi fogyasztásra.”