17.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 212/26


A TANÁCS 1347/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 16.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 51. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete felsorolja azokat az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a rendelet által kivetett intézkedésekkel kapcsolatos információkat és kérelmeket.

(2)

Németország, Litvánia, Hollandia és Svédország kérte az illetékes hatóságaikra vonatkozó címek módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében leírtak szerint módosul.

2. cikk

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 16-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1278/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 202., 2005.8.3., 34. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Németország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„—

a pénzeszközök befagyasztására vonatkozóan:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

a gazdasági források befagyasztására vonatkozóan:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800”

2.

A „Litvánia” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”

3.

A „Hollandia” felirat alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70)  342 79 84”

4.

A „Svédország” pont alatti cím helyébe a következő lép:

„2a. cikk

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

4. cikk

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

5. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”