10.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/12


A BIZOTTSÁG 1302/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 9.)

az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Az 1060/2005/EK bizottsági rendelet (3) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő 30 000 tonna közönséges búza kivitelére.

(3)

Szlovákia tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy 84 757 tonnával növelni kívánja a kivitel céljából pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget. A piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni Szlovákia kérelmét.

(4)

Ezért az 1060/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1060/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás 114 757 tonna közönséges búza maximális mennyiségére vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (4) kivételével.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 174., 2005.7.7., 18. o.

(4)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”