14.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/65


A BIZOTTSÁG 1102/2005/EK RENDELETE

(2005. július 13.)

a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításainak figyelembevétele érdekében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, továbbá az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 32/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1810/2004/EK bizottsági rendelet (2) által módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) módosította a 32/2000/EK rendelet III., IV. és V. mellékletében felsorolt egyes termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjait. Ezért e mellékleteket ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

Ezt a rendeletet az 1810/2004/EK rendelet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 32/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. mellékletben a 09.0107 rendelési számhoz tartozó kódok a következőképpen módosulnak:

a)

az „ex 5702 39 90” KN-kód helyébe az „ex 5702 39 00” KN-kód lép;

b)

az „ex 5702 49 90” KN-kód és az ehhez tartozó „10” TARIC-albontás helyébe az „ex 5702 49 00”, illetve a „20” TARIC-albontás lép;

c)

az „ex 5703 90 00” KN-kód helyébe az „ex 5703 90 10” és az „ex 5703 90 90” KN-kód lép.

2.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.0106 rendelési számhoz tartozó KN-kódok a második oszlopban a következőképpen módosulnak:

i.

a „6207 91 90” KN-kód helyébe az „ex 6207 91 00” KN-kód lép;

ii.

a „6208 91 19” KN-kód helyébe az „ex 6208 91 00” KN-kód lép;

iii.

a „6302 51” KN-kód helyébe a „6302 51 00” KN-kód lép;

iv.

a „6302 91” KN-kód helyébe a „6302 91 00” KN-kód lép;

v.

a „6301 20 91” és a „6301 20 99” KN-kód helyébe a „6301 20 90” KN-kód lép;

b)

a 09.0106 rendelési számhoz tartozó kódok a TARIC-kódok oszlopában a következőképpen módosulnak:

i.

abban a sorban, amely a „6207 91 90” KN-kódot tartalmazza, a „10” kód helyébe a „91” kód lép;

ii.

abban a sorban, amely a „6208 91 19” KN-kódot tartalmazza, a „10” kód helyébe a „18” kód lép;

c)

a 09.0106 rendelési számhoz tartozó KN-kódok a következőképpen módosulnak:

i.

a „6207 91 90” KN-kód helyébe a „6207 91 00” KN-kód lép;

ii.

a „6208 91 19” KN-kód helyébe a „6208 91 00” KN-kód lép;

iii.

a „6301 20 91” és a „6301 20 99” KN-kód helyébe a „6301 20 90” KN-kód lép;

iv.

a „6302 51 10” és a „6302 51 90” KN-kód helyébe a „6302 51 00” KN-kód lép;

v.

a „6302 91 10” és a „6302 91 90” KN-kód helyébe a „6302 91 00” KN-kód lép.

3.

Az V. mellékletben a 09.0103 rendelési számhoz tartozó kódok a TARIC-kódok listájában, a „KN-kód” oszlopban a következőképpen módosulnak:

a)

az „5210 11 10” és az „5210 11 90” KN-kód helyébe az „5210 11 00” KN-kód lép;

b)

az „5210 21 10” és az „5210 21 90” KN-kód helyébe az „5210 21 00” KN-kód lép;

c)

az „5210 31 10” és az „5210 31 90” KN-kód helyébe az „5210 31 00” KN-kód lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 13-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2000.1.8., 1. o. A legutóbb az 545/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 87., 2004.3.25., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 327., 2004.10.30., 1. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 493/2005/EK rendelettel (HL L 82., 2005.3.31., 1. o.) módosított rendelet.