21.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/1


A TANÁCS 768/2005/EK RENDELETE

(2005. április 26.)

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) a tagállamok számára előírja a hatékony ellenőrzés és felügyelet biztosítását, a közös halászati politika szabályainak alkalmazását, valamint ennek érdekében az egymás közötti és harmadik országokkal való együttműködést.

(2)

E kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk a szárazföldi felségterületükön belül, a közösségi és a nemzetközi vizeken folytatott ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeiket, a nemzetközi joggal, és különösen a Közösségnek a regionális halászati szervezetek keretében és harmadik országokkal kötött megállapodások értelmében felmerülő kötelezettségeivel összhangban.

(3)

Szárazföldi felügyelet előírása nélkül egy felügyeleti rendszer sem lehet költséghatékony. Ez az oka annak, hogy a közös alkalmazási terveknek ki kell terjedniük a szárazföldi felségterületre.

(4)

Az ilyen együttműködésnek az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációja révén hozzá kell járulnia az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásához, és egyenlő feltételeket kell biztosítania a halászati ágazatnak, amely részt vesz ezen erőforrások kiaknázásában, ezzel csökkentve a verseny torzulását.

(5)

A hatékony halászati ellenőrzés és felügyelet elengedhetetlen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben.

(6)

A tagállamoknak a 2371/2002/EK rendeletből eredő felelősségének sérelme nélkül, szükség van egy technikai és igazgatási közösségi szervre, amely a halászati ellenőrzés és felügyelet tekintetében felel a tagállamok közötti együttműködésért és koordinációért.

(7)

Ebből a célból a Közösség meglévő intézményi szervezetén belül létre kell hozni egy Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalt (a továbbiakban: „Hivatal”), figyelembe véve a hatásköröknek a Bizottság és a tagállamok közötti megosztását.

(8)

Meg kell határozni a Hivatal feladatait ahhoz, hogy megvalósuljanak a célok, amelyek érdekében létrehozták.

(9)

Különösen szükséges, hogy a Bizottság kérésére a Hivatal segítséget tudjon nyújtani a Közösségnek és a tagállamoknak a harmadik országokkal és/vagy regionális halászati szervezetekkel fenntartott kapcsolatukban, és az illetékes hatóságokkal való együttműködésükben a Közösség nemzetközi kötelezettségei keretében.

(10)

Ezenfelül a közösségi ellenőrzési eljárások hatékony alkalmazásának eléréséhez további munkára van szükség. A Hivatal idővel a halászati ellenőrzés és felügyelet számára a tudományos és technikai támogatás referenciaforrásává válhat.

(11)

A közös halászati politika céljainak elérése érdekében, mely a fenntartható fejlődés összefüggésében az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása, a Tanács az élő vízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására vonatkozó intézkedéseket fogad el.

(12)

Ezen intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak arra alkalmas ellenőrzési és végrehajtási eszközöket kell létrehozniuk. Az ellenőrzés és végrehajtás hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében helyénvaló, hogy a Bizottság – a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban és az érintett tagállamokkal egyetértésben – egyedi ellenőrzési és felügyeleti programokat fogadjon el. A közös halászati politikára alkalmazandó ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletet (3) ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A Hivatalnak a tagállamok közötti operatív koordinációt közös alkalmazási tervek alapján kell végeznie, amelyek tartalmazzák az érintett tagállamok rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközei felhasználásának rendszerét, hogy ezáltal megvalósíthatóvá váljanak a ellenőrzési és felügyeleti programok. A tagállamok által vállalt halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket az ilyen programok alapján végzett ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó közös kritériumok, prioritások, teljesítményszintek és eljárások szerint kell végrehajtani.

(14)

Az ellenőrzési és felügyeleti program elfogadása kötelezi a tagállamokat a program végrehajtásához szükséges erőforrások hatékony biztosítására. A tagállamoknak haladéktalanul értesíteniük kell a Hivatalt arról, hogy milyen ellenőrzési és felügyeleti eszközökkel szándékoznak végrehajtani a programot. A közös alkalmazási tervek nem határozhatnak meg további kötelezettségeket az ellenőrzésre, felügyeletre és végrehajtásra, illetve az ebben az összefüggésben szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.

(15)

A Hivatal csak abban az esetben készít közös alkalmazási tervet, amennyiben azt a munkaprogramban előirányozta.

(16)

A munkaprogramot az igazgatási tanácsnak el kell fogadnia, amely biztosítja a kielégítő konszenzus elérését, beleértve a munkaprogramban a Hivatal számára előirányzott feladatok és a Hivatal rendelkezésére álló erőforrások összeegyeztetését, a tagállamok által nyújtott információk alapján.

(17)

A ügyvezető igazgató legfőbb feladata, hogy a tanács tagjaival és a tagállamokkal folytatott konzultációk során biztosítsa, hogy a munkaprogram adott évi célkitűzéseihez elegendő mennyiségű, a tagállamok által a Hivatal számára a munkaprogram teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott erőforrás párosul.

(18)

A ügyvezető igazgatónak különösen feladata, hogy konkrét alkalmazási terveket készítsen a tagállamok által közölt, az egyes ellenőrzési és felügyeleti programok teljesítését szolgáló erőforrásokat felhasználva, a közös alkalmazási terv alapjául szolgáló egyes ellenőrzési és felügyeleti programok szabályait és céljait, továbbá egyéb megfelelő – például a közösségi ellenőrökre vonatkozó – szabályokat tiszteletben tartva.

(19)

Ebben az összefüggésben szükséges, hogy az ügyvezető igazgató oly módon irányítsa az ütemezést, hogy a tagállamoknak elegendő időt biztosítson észrevételeik megtételére, építve azok operatív szakértelmére, a Hivatal munkaprogramja és e rendelet által előirányzott időkorlátok keretein belül maradva. Az ügyvezető igazgatónak figyelembe kell vennie a tagállamoknak az egyes tervek által érintett halászterületekre vonatkozó érdekeit. A közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek hatékony és időben történő összehangolásának biztosítása érdekében szükség van egy olyan eljárásra, mely lehetővé teszi a tervek elfogadását abban az esetben, amikor az érintett tagállamok nem tudnak megállapodni.

(20)

A közösségi vizeken kívüli vizekre vonatkozó közös alkalmazási tervek elkészítésére és elfogadására alkalmazott eljárásnak hasonlónak kell lennie a közösségi vizekre alkalmazott eljáráshoz. Ezen közös alkalmazási tervek alapjául az ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó, a Közösségre nézve kötelező nemzetközi kötelezettségek érvényre juttatását célzó nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti program szolgál.

(21)

Az érintett tagállamok a közös alkalmazási tervek végrehajtása érdekében egyesítik és alkalmazzák ellenőrzési és felügyeleti eszközeiket, melyeket e tervek végrehajtására szántak. A Hivatalnak fel kell mérnie, hogy a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök elegendőek-e, és indokolt esetben, ha az eszközök nem elegendőek az ellenőrzési és felügyeleti program szerinti feladatok végrehajtásához, értesíti erről az érintett tagállamokat és a Bizottságot.

(22)

A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket, különösen a 2371/2002/EK rendelet alapján elfogadott konkrét ellenőrzési és felügyeleti programok értelmében, a Hivatalnak azonban nem lesz hatásköre a közös alkalmazási terveken keresztül további kötelezettségeket előírni, vagy a tagállamokkal szemben szankciókat alkalmazni.

(23)

A Hivatal időszakosan felülvizsgálja a közös alkalmazási tervek hatékonyságát.

(24)

Helyénvaló biztosítani annak lehetőségét, hogy a közös alkalmazási tervek elfogadására és jóváhagyására egyedi végrehajtási szabályokat lehessen elfogadni. Hasznos lehet e lehetőséget kihasználni, miután az Hivatal megkezdi működését és amennyiben a ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy e szabályokat a közösségi jogszabályokban kell megfogalmazni.

(25)

A Hivatal jogosult – kérésre – az érintett tagállamok számára szerződéses szolgáltatásokat nyújtani a közös alkalmazási terv végrehajtásához szükséges ellenőrzési és felügyeleti eszközök vonatkozásában.

(26)

A Bizottság, a tagállamok és a Hivatal egy információs hálózaton keresztül kicserélik az ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatos, vonatkozó információkat, hogy ezáltal biztosítsák a Hivatal feladatainak végrehajtását.

(27)

A Hivatal jogállása és felépítése megfelel az elérendő célok jellegének, és lehetővé teszi, hogy a Hivatal feladatait a tagállamokkal és a Bizottsággal való szoros együttműködésben végezze. Következésképpen, a Hivatalnak jogi, pénzügyi és igazgatási autonómiát kell biztosítani, ugyanakkor szoros kapcsolatot kell fenntartania a közösségi intézményekkel és a tagállamokkal. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a Hivatal jogi személyiséggel rendelkező közösségi szerv legyen, mely az e rendelet által ráruházott hatásköröket gyakorolja.

(28)

A Hivatal szerződéses felelőssége tekintetében, mely a Hivatal által kötött szerződésekre alkalmazandó jog hatálya alá tartozik, a Bíróság rendelkezik joghatósággal, az adott szerződésben foglalt választottbírósági kikötés értelmében. A Bíróság szintén joghatósággal rendelkezik bármely olyan vitában, amely a Hivatal által szerződésen kívüli károkozásért való felelősségéből eredő károk ellentételezésének kérdésével kapcsolatos, a tagállamok jogának közös általános alapelveivel összhangban.

(29)

A Bizottság és a tagállamok képviseltetik magukat az igazgatási tanácsban, amelynek feladata a Hivatal megfelelő és hatékony működésének biztosítása.

(30)

Tanácsadó testületet kell felállítani, mely az ügyvezető igazgatót tanáccsal látja el és biztosítja az érdekeltekkel való szoros együttműködést.

(31)

Mivel a Hivatalnak közösségi kötelezettségeket kell ellátnia, és mivel a Bizottság kérésére, a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően, együtt kell működnie harmadik országokkal és regionális halászati szervezetekkel, helyénvaló, hogy az igazgatási tanács elnökét a Bizottság képviselői közül válasszák.

(32)

Az igazgatási tanács szavazási eljárásainak figyelembe kell venni, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak érdeke fűződik a Hivatal hatékony működéséhez.

(33)

Helyénvaló előírni, hogy az igazgatási tanács tanácskozásain – szavazati jog nélkül – részt vegyen a tanácsadó testület egy tagja is.

(34)

Rendelkezni kell a Hivatal ügyvezető igazgatójának kinevezéséről és elbocsátásáról, illetve a feladatai gyakorlása tekintetében irányadó szabályokról.

(35)

A Hivatal átlátható működésének elősegítése céljából az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(36)

Az egyének magánéletének védelme érdekében, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) kell e rendelet tekintetében alkalmazni.

(37)

A Hivatal működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell számára biztosítani, amelynek bevétele egyrészt a Közösség hozzájárulásából, másrészt a Hivatal által nyújtott szerződéses szolgáltatásokból származik. A közösségi költségvetési eljárást kell alkalmazni a közösségi hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi.

(38)

A csalás, korrupció és egyéb jogellenes cselekmények leküzdése érdekében az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz kapcsolódó, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) rendelkezéseit korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(39)

A rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

CÉL, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Cél

Ez a rendelet létrehozza a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalt (a továbbiakban: „Hivatal”), amelynek célja a tagállamok által folytatott halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációjának megszervezése, valamint a tagállamok közötti együttműködés támogatása, hogy azok megfelelhessenek a közös halászati politika szabályainak, e szabályok hatékony és egységes alkalmazása érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„ellenőrzés és felügyelet”: azok az intézkedések, amelyeket a tagállamok tesznek, különösen a 2371/2002/EK rendelet 23., 24. és 28. cikkének értelmében a közös halászati politika hatálya alá tartozó halászati tevékenységek ellenőrzése és felügyelete céljából, beleértve a megfigyelési és monitoring tevékenységeket, mint például a műholdas hajó-megfigyelési és megfigyelő rendszerek;

b)

„ellenőrzési és felügyeleti eszközök”: a tagállamok által ellenőrzés és felügyelet céljára alkalmazott megfigyelőhajók, -repülőgépek, -járművek és egyéb anyagi források, valamint ellenőrök, megfigyelők és egyéb emberi erőforrások;

c)

„közös alkalmazási terv”: a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazására vonatkozó operatív intézkedéseket tartalmazó terv;

d)

„nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti program”: a Közösség ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó program, amely megállapítja az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó célokat, közös prioritásokat és eljárásokat;

e)

„egyedi ellenőrzési és felügyeleti program”: a 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének megfelelően megállapított ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó célokat, közös prioritásokat és eljárásokat meghatározó program;

f)

„halászat”: egyes halállományok kitermelésére irányuló halászati tevékenységek, a Tanács által különösen a 2371/2002/EK rendelet 5. és 6. cikke értelmében meghatározottak szerint;

g)

„közösségi ellenőrök”: a 2371/2002/EK rendelet 28. cikkének (4) bekezdésében említett jegyzékben szereplő ellenőrök.

II. FEJEZET

A HIVATAL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI ÉS FELADATAI

3. cikk

Kötelezettségvállalások

A Hivatal kötelezettségvállalásai a következők:

a)

koordinálja a Közösség ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeihez kapcsolódó, tagállamok által végzett ellenőrzést és felügyeletet;

b)

koordinálja az érintett tagállamok által egyesített nemzeti ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazását, e rendelettel összhangban;

c)

segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy információkat szolgáltassanak a Bizottságnak és harmadik feleknek a halászati és az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekről;

d)

hatáskörén belül segítséget nyújt a tagállamoknak a közös halászati politika szabályai értelmében felmerülő feladataik és kötelezettségeik végrehajtásában;

e)

segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a közös halászati politika közösségi alkalmazásának harmonizációjában;

f)

hozzájárul a tagállamok és a Bizottság ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatására és fejlesztésére irányuló munkájához;

g)

hozzájárul az ellenőrképzés és a tapasztalatcsere tagállamok közötti összehangolásához;

h)

összehangolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni harc jegyében folytatott tevékenységeket a közösségi jogszabályoknak megfelelően.

4. cikk

A Közösség ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeihez kapcsolódó feladatok

(1)   A Hivatal a Bizottság kérésére:

a)

segítséget nyújt a Közösség és a tagállamok számára harmadik országokkal, illetve azon nemzetközi regionális halászati szervezetekkel fenntartott kapcsolatuk tekintetében, amelynek a Közösség tagja;

b)

együttműködik a nemzetközi regionális halászati szervezetek illetékes hatóságaival a Közösség ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségei tekintetében, az ilyen szervekkel kötött munkaszerződések keretében.

(2)   A Hivatal a Bizottság kérésére együttműködhet harmadik országok illetékes hatóságaival a Közösség és ilyen országok közötti megállapodások keretében végrehajtott ellenőrzéshez és felügyelethez kapcsolódó ügyekben.

(3)   Hatáskörén belül a Hivatal végrehajthat feladatokat a tagállamok nevében olyan nemzetközi halászati megállapodások értelmében, melyeknek a Közösség szerződő fele.

5. cikk

Az operatív koordinációhoz kapcsolódó feladatok

(1)   A Hivatal által végzett operatív koordinációnak ki kell terjednie a halászati tevékenységek felügyeletére és ellenőrzésére, beleértve a halászati termékek behozatalát, szállítását és kirakodását, egészen addig a pontig, ahol a kirakodás után az első vásárló hozzájut e termékekhez.

(2)   A Hivatal az operatív koordináció céljából közös alkalmazási terveket dolgoz ki, és a III. fejezettel összhangban megszervezi a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének operatív koordinációját.

6. cikk

Szerződéses szolgáltatások biztosítása a tagállamok számára

A Hivatal a tagállamok számára – saját kérésükre – a közösségi és/vagy nemzetközi vizeken folytatott halászatra vonatkozó kötelezettségeikkel kapcsolatos ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozóan szerződéses szolgáltatásokat nyújthat, beleértve ellenőrző és felügyeleti platformok bérletbe adását, működtetését és személyzettel való ellátását, valamint megfigyelők biztosítását az érintett tagállamok által végrehajtott közös műveletekhez.

7. cikk

Segítségnyújtás a tagállamok számára

Abból a célból, hogy támogassa a tagállamok közös halászati politika szerinti kötelezettségeinek jobb teljesítését, a Hivatal különösen:

a)

létrehoz és kidolgoz egy alaptantervet a tagállamok halászati ellenőreit oktatók képzéséhez, és további képzési kurzusokat és szemináriumokat biztosít az említett ellenőrök számára és a monitoring tevékenységben, az ellenőrzésben és a felügyeletben résztvevő más személyzet számára;

b)

a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeihez kapcsolódó eszközöket és szolgáltatásokat – a tagállamok kérésére – együttesen szerzi be, továbbá előkészíti és koordinálja a közös kísérleti projektek tagállamok általi végrehajtását;

c)

közös működési eljárásokat dolgoz ki a két vagy több tagállam által végzett közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozóan;

d)

kritériumokat dolgoz ki a tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti ellenőrzési és felügyeleti eszközök cseréje tekintetében, illetve az ilyen eszközök tagállamok általi biztosítására vonatkozóan.

III. FEJEZET

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

8. cikk

A Közösség ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeinek végrehajtása

A Hivatal a Bizottság kérésére nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programok alapján összehangolja a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeit közös alkalmazási tervek kidolgozásával.

9. cikk

Egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtása

A Hivatal közös alkalmazási tervek segítségével összehangolja a 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkével összhangban létrehozott egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtását.

10. cikk

A közös alkalmazási tervek tartalma

Valamennyi közös alkalmazási terv:

a)

teljesíti a vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti program követelményeit;

b)

érvényre juttatja a Bizottság által az ellenőrzési és felügyeleti programokban meghatározott kritériumokat, teljesítményszinteket, prioritásokat és közös felügyeleti eljárásokat;

c)

arra törekszik, hogy a 11. cikk (2) bekezdése alapján közölt meglévő nemzeti ellenőrzési és felügyeleti eszközöket az igényekhez illessze, és azok alkalmazását megszervezze;

d)

megszervezi az emberi és anyagi erőforrások felhasználását, tekintettel azokra az időszakokra és övezetekre, amikor, illetve ahol ezeket alkalmazzák, beleértve a több tagállamból érkező közösségi ellenőrök csoportjainak működését;

e)

figyelembe veszi az érintett tagállamok más közös alkalmazási tervekre vonatkozó már meglévő kötelezettségeit, illetve egyedi regionális vagy helyi kötöttségeit;

f)

meghatározza azon feltételeket, amelyek megléte mellett egy tagállam ellenőrzési és felügyeleti eszközeivel egy másik tagállam felségterülete és joghatósága alá tartozó vizekre léphet.

11. cikk

Értesítés az ellenőrzési és felügyeleti eszközökről

(1)   A tagállamoknak minden év október 15-e előtt értesíteniük kell a Hivatalt a következő évi ellenőrzési és felügyeleti célokra rendelkezésükre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközökről.

(2)   Minden egyes tagállamnak az adott program létrehozásáról szóló döntésről való értesítését követő 1 hónapon belül értesítenie kell a Hivatalt arról, hogy milyen eszközökkel szándékozik elvégezni a rá vonatkozó nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programot, illetve az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programot.

12. cikk

A közös alkalmazási tervek elfogadására vonatkozó eljárás

(1)   A 11. cikk (2) bekezdésében előírt értesítések alapján, és az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül a Hivatal ügyvezető igazgatója az érintett tagállamokkal egyeztetve létrehozza a közös alkalmazási terv tervezetét.

(2)   A közös alkalmazási terv tervezete meghatározza azon ellenőrzési és felügyeleti eszközöket, melyeket az ellenőrzési és felügyeleti program – amelyre a terv vonatkozik – végrehajtása érdekében egyesíteni lehet, a vonatkozó halászterületben érintett tagállamok érdekeltségei alapján.

A tagállamok halászterületekben való érdekeltségét az alábbi kritériumok alapján kell felmérni, mely kritériumok viszonylagos súlyozása az egyes tervek konkrét sajátosságaitól függ:

a)

a tagállam felségterülete vagy joghatósága alá tartozó, a közös alkalmazási terv által érintett vizek relatív kiterjedése, amennyiben léteznek ilyenek;

b)

a területén adott referencia-időszakon belül kirakodott hal mennyisége, a közös alkalmazási terv hatálya alá tartozó halászterületről származó összes fogás arányában;

c)

a közös alkalmazási terv hatálya alá tartozó halászterületen tevékenykedő, adott tagállam lobogója alatt hajózó közösségi halászhajók relatív száma (motorteljesítmény és bruttó űrtartalom), az adott halászterületen tevékenykedő összes hajó arányában;

d)

a tagállam tekintetében megállapított kvóta relatív nagysága, illetve, amennyiben nem állapítottak meg kvótát, a tagállamnak az adott halászterületen egy adott referencia-időszakban feljegyzett fogása.

(3)   Amennyiben a közös alkalmazási terv elkészítésének folyamatában nyilvánvalóvá válik, hogy nincs elegendő ellenőrzési és felügyeleti eszköz a vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti program követelményeinek teljesítéséhez, az ügyvezető igazgató haladéktalanul értesíti az érintett tagállamokat és a Bizottságot.

(4)   A ügyvezető igazgató értesítést küld a közös alkalmazási terv tervezetéről az érintett tagállamoknak és a Bizottságnak. Amennyiben az értesítéstől számított 15 munkanapon belül sem az érintett tagállamok, sem a Bizottság nem emelnek kifogást, az ügyvezető igazgató elfogadja a tervet.

(5)   Amennyiben egy vagy több érintett tagállam, illetve a Bizottság kifogást emel, az ügyvezető igazgató az ügyet a Bizottság elé terjeszti. A Bizottság elvégezheti a terven a szükséges kiigazításokat, és azt a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elfogadhatja.

(6)   A Hivatal – a tagállamokkal konzultálva – évente felülvizsgál minden közös alkalmazási tervet, hogy figyelembe vehessen minden új ellenőrzési és felügyeleti programot, amely az érintett tagállamokra vonatkozik, illetve a Bizottság által az ellenőrzési és felügyeleti programok tekintetében meghatározott bármilyen prioritást.

13. cikk

A közös alkalmazási tervek végrehajtása

(1)   A közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket a közös alkalmazási tervek alapján kell végezni.

(2)   A közös alkalmazási terv által érintett tagállamok:

a)

rendelkezésre bocsátják a közös alkalmazási terv végrehajtására szánt ellenőrzési és felügyeleti eszközöket;

b)

kijelölnek egy nemzeti kapcsolattartó pontot/koordinátort, akit megfelelő hatalommal ruháznak fel ahhoz, hogy megkeresés esetén időben válaszolhasson a Hivatalnak a közös alkalmazási terv végrehajtásához kapcsolódó kérdéseire, és erről a Hivatalt értesítik;

c)

a közös alkalmazási tervvel és a (4) bekezdésben említett követelményekkel összhangban alkalmazzák az egyesített ellenőrzési és felügyeleti eszközeiket;

d)

a Hivatal számára on-line hozzáférést biztosítanak a közös alkalmazási terv végrehajtásához szükséges információkhoz;

e)

együttműködnek a Hivatallal a közös alkalmazási terv végrehajtásában;

f)

biztosítják, hogy a közösségi közös alkalmazási terv végrehajtásához kijelölt minden ellenőrzési és felügyeleti eszköz összhangban van a közösségi halászati politika szabályaival.

(3)   A tagállamoknak a 12. cikk alapján létrehozott közös alkalmazási terv keretén belüli kötelezettségei sérelme nélkül, a közös ellenőrzési és felügyeleti tervhez biztosított ellenőrzési és felügyeleti eszközök parancsnoklása és ellenőrzése az illetékes nemzeti hatóság felelősségi körébe tartozik, a nemzeti joggal összhangban.

(4)   Az ügyvezető igazgató a 12. cikk alapján elfogadott közös alkalmazási terv végrehajtására vonatkozóan követelményeket határozhat meg. E követelmények a terv keretein belül maradnak.

14. cikk

A közös alkalmazási tervek értékelése

A Hivatal évente értékelést készít az egyes közös alkalmazási tervek hatékonyságáról, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megvizsgálja, hogy fennáll-e annak a kockázata, hogy a halászati tevékenységek nem felelnek meg az alkalmazandó ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseknek. Az értékelésekről haladéktalanul tájékoztatni kell az Európai Parlamentet, a Bizottságot és a tagállamokat.

15. cikk

Az ellenőrzési és felügyeleti programok hatálya alá nem tartozó halászterületek

Két vagy több tagállam kérheti a Hivataltól, hogy koordinálja ellenőrzési és felügyeleti eszközeik alkalmazását egy adott halászterület vagy olyan terület tekintetében, amelyre nem vonatkozik ellenőrzési és felügyeleti program. A koordinációt az érintett tagállamok által megállapodott ellenőrzési és felügyeleti kritériumoknak és prioritásoknak megfelelően kell végezni.

16. cikk

Információs hálózat

(1)   A Bizottság, a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai kicserélik a rendelkezésükre álló vonatkozó információkat a közösségi és nemzetközi vizeken folytatott közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek tekintetében.

(2)   Minden illetékes nemzeti hatóság, összhangban a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, intézkedéseket tesz a részükre e cikk értelmében átadott információk bizalmas kezelésének biztosítására a 2847/93/EGK rendelet 37. cikkével összhangban.

17. cikk

Részletes szabályok

Az e fejezet végrehajtására vonatkozóan részletes szabályokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.

Ezek a szabályok különösen a közös alkalmazási terv tervezetének elkészítésére és elfogadására vonatkozó eljárásokat érinthetik.

IV. FEJEZET

BELSŐ FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

18. cikk

Jogi forma és központi hivatal

(1)   A Hivatal közösségi szerv. A Hivatal jogi személyiséggel rendelkezik.

(2)   A Hivatal valamennyi tagállamban a legteljesebb jogképességgel rendelkezik, amellyel jogszabályaik értelmében jogi személy rendelkezhet. A Hivatal különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bírósági eljárásban félként részt vehet.

(3)   A Hivatalt ügyvezető igazgatója képviseli.

(4)   A Hivatal székhelye Vigo, Spanyolország.

19. cikk

Alkalmazottak

(1)   Az Európai Közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzata, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló 259/68/EK, Euratom, ESZAK rendelet (8) és az említett személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek alkalmazásában, az Európai Közösségek intézményei által közösen elfogadott szabályok vonatkoznak a Hivatal alkalmazottaira. Az igazgatási tanács, egyetértésben a Bizottsággal, elfogadja a szükséges, részletes alkalmazási szabályokat.

(2)   A 30. cikk sérelme nélkül, a Hivatal saját alkalmazottai tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a kinevezéssel megbízott hatóságra ruházott hatásköröket.

(3)   A Hivatal alkalmazottai a Bizottság által ideiglenesen kijelölt vagy kiküldött tisztviselők és a Hivatal által a feladatai végrehajtásához felvett egyéb alkalmazottak.

A Hivatal ideiglenes jelleggel a tagállamok által kiküldött tisztviselőket is alkalmazhat.

20. cikk

Kiváltságok és mentességek

A Hivatalra az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet kell alkalmazni.

21. cikk

Felelősség

(1)   A Hivatal szerződéses felelőssége tekintetében az adott szerződésre alkalmazandó jog irányadó.

(2)   A Bíróság joghatósággal rendelkezik az ítélethozatalra a Hivatal által kötött szerződésekben foglalt választott bírósági kikötés alapján.

(3)   Szerződésen kívüli felelősség esetén a Hivatal a tagállamok jogának közös általános elveivel összhangban, felel minden általa vagy az alkalmazottai által, feladatuk teljesítése során okozott kárért. A Bíróság joghatósággal rendelkezik minden ilyen kár megtérítéséhez kapcsoló jogvita tekintetében.

(4)   A Hivatal alkalmazottainak a Hivatallal szemben fennálló személyes felelőssége tekintetében a személyzeti szabályzatban vagy az alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított rendelkezések irányadók.

22. cikk

Nyelvek

(1)   A Hivatal tekintetében az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. rendeletben (9) megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)   A Hivatal működéséhez szükséges fordítói szolgáltatásokat az Európai Unió Intézményeinek Fordítási Központja végzi.

23. cikk

Az igazgatási tanács létrehozása és hatásköre

(1)   A Hivatal igazgatási tanáccsal rendelkezik.

(2)   Az igazgatási tanács:

a)

a 31. cikk értelmében kijelöli és elbocsátja az ügyvezető igazgatót;

b)

minden év április 30-ig elfogadja a Hivatalnak az előző évre vonatkozó általános jelentését, és továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a tagállamoknak. A jelentést nyilvánosságra kell hozni;

c)

minden év október 31-ig, a Bizottság és a tagállamok véleményének figyelembevételével, elfogadja a Hivatal következő évi munkaprogramját, és továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

A munkaprogram tartalmazza a Hivatal prioritásait. Elsőbbséget biztosít a Hivatal ellenőrzési és felügyeleti programokhoz kapcsolódó feladatainak. Az éves közösségi költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni. Amennyiben a Bizottság a munkaprogram elfogadásától számított 30 napon belül egyet nem értését fejezi ki a programmal kapcsolatban, az igazgatási tanács újravizsgálja a programot és két hónapon belül, lehetőség szerint módosítva, második olvasatra elfogadja;

d)

a pénzügyi év kezdete előtt a Hivatal elfogadja a végleges költségvetést, szükség szerint a közösségi támogatás vagy a Hivatal egyéb bevétele szerint kiigazítva;

e)

a 35., 36. és 38. cikkel összhangban végrehajtja a Hivatal költségvetésével kapcsolatos feladatait;

f)

fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett;

g)

megállapítja eljárási szabályzatát, amely előírhatja szükség esetén albizottságok létrehozását az igazgatási tanácsban;

h)

elfogadja a Hivatal feladatainak végrehajtásához szükséges eljárásokat.

24. cikk

Az igazgatási tanács összetétele

(1)   Az igazgatási tanács a tagállamok képviselőiből és a Bizottság hat képviselőjéből áll. Minden tagállam egy tag kijelölésére jogosult. A tagállamok és a Bizottság minden egyes tag mellé kijelölnek egy helyettest, aki a tagot annak távollétében képviseli.

(2)   A tanács tagjait az ellenőrzés és felügyelet terén szerzett tapasztalatuk és szakértelmük alapján választják ki.

(3)   A hivatali idő az egyes tagok számára a kinevezés időpontjától számított 5 év. Ez a hivatali idő megújítható.

25. cikk

Az igazgatási tanács elnöklése

(1)   Az igazgatási tanács a Bizottság képviselői közül elnököt választ. Az igazgatási tanács tagjai közül elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes automatikusan átveszi az elnök helyét, ha az akadályoztatva van feladatai ellátásában.

(2)   Az elnök és az elnökhelyettes hivatali ideje három év, mely lejár, amennyiben tagságuk az igazgatási tanácsban megszűnik. A hivatali idő egyszer megújítható.

26. cikk

Ülések

(1)   Az igazgatási tanács üléseit az elnök hívja össze. A napirendi pontokat az elnök határozza meg, figyelembe véve az igazgatási tanács tagjainak és a Hivatal ügyvezető igazgatójának javaslatait.

(2)   Az ügyvezető igazgató és az igazgatási tanács által kijelölt képviselő szavazati jog nélkül vesz részt a tanácskozásokon.

(3)   Az igazgatási tanács évente legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül az elnök kezdeményezésére vagy a Bizottság, illetve az igazgatási tanácsban képviselt tagállamok egyharmadának kérésére ül össze.

(4)   Titoktartást igénylő ügyekben vagy érdekellentétek esetén, az igazgatási tanács határozhat úgy, hogy egyes napirendi pontokat az igazgatási tanács által kinevezett képviselő jelenléte nélkül vizsgál meg. Az e rendelkezés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az eljárási szabályzatban lehet megállapítani.

(5)   Az igazgatási tanács meghívhat bárkit, akinek a véleménye mérvadó lehet, hogy megfigyelőként részt vegyen az üléseken.

(6)   Az igazgatási tanács tagjait, az eljárási szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, tanácsadók vagy szakértők segíthetik munkájukban.

(7)   Az igazgatási tanács titkárságát a Hivatal biztosítja.

27. cikk

Szavazás

(1)   Az igazgatási tanács a szavazatok abszolút többségével határoz.

(2)   Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A tanács valamely tagjának távollétében helyettese jogosult szavazati jogának gyakorlására.

(3)   Az eljárási szabályzat részletesebb szavazási rendet állapít meg, különösen a másik tag nevében cselekvő tagra vonatkozó feltételekre és a határozatképesség feltételeire vonatkozóan, ha helyénvaló.

28. cikk

Érdekeltségi nyilatkozat

Az igazgatási tanács tagjai érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, amelyben jelzik vagy mindennemű érdekeltség hiányát, amely sérthetné függetlenségüket, vagy bármely olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségüket, amely függetlenségüket sértő érdekeltségnek tekinthető. Ezeket a nyilatkozatokat évente, írásban kell benyújtani, illetve amikor a napirendi pontokkal kapcsolatban érdekellentét merül fel. Az utóbbi esetben az érintett tag nem jogosult e pontokról szavazni.

29. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai és hatáskörei

(1)   A Hivatalt az ügyvezető igazgató igazgatja. A Bizottság és az igazgatási tanács saját hatásköreinek sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató nem kér és nem fogad el utasítást semmiféle kormánytól vagy szervtől.

(2)   Az ügyvezető igazgató feladatainak végrehajtása során a közös halászati politika alapelveit alkalmazza.

(3)   Az ügyvezető igazgató feladatai és hatáskörei a következők:

a)

elkészíti a munkaprogram tervezetét, majd a Bizottsággal és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően benyújtja azt az igazgatási tanácsnak. Megteszi a munkaprogram végrehajtásához szükséges lépéseket az ebben a rendeletben megállapított korlátok, a rendelet végrehajtási szabályai és minden vonatkozó jog figyelembevételével;

b)

megteszi a szükséges lépéseket, beleértve belső igazgatási utasítások elfogadását és hirdetmények közzétételét, annak biztosítására, hogy a Hivatal szervezete és működése megfeleljen az ebben a rendeletben megállapított rendelkezéseknek;

c)

megteszi a szükséges lépéseket, beleérve a Hivatalnak a II. és a III. fejezet szerinti feladataira – ellenőrzési és felügyeleti eszközök bérletbe adása, illetve működtetése és információs hálózat működtetése – vonatkozó határozatok elfogadását;

d)

válaszol a Bizottság kéréseire és a tagállamoknak a 6., 7. és a 15. cikk szerinti, segítségnyújtás iránti kérelmeire;

e)

hatékony megfigyelési rendszert hoz létre abból a célból, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a Hivatal eredményei az operatív célokkal. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít és benyújtja azt az igazgatási tanácsnak. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat;

f)

az alkalmazottak tekintetében gyakorolja a 19. cikk (2) bekezdésében megállapított hatáskört;

g)

a 35. cikkel összhangban becsléseket készít a Hivatal bevételeiről és kiadásairól, és a 35. cikknek megfelelően végrehajtja a költségvetést.

(4)   Az ügyvezető igazgató tevékenységéért az igazgatási tanácsnak tartozik felelősséggel.

30. cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése és felmentése

(1)   Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki, a közös halászati politika és a halászati ellenőrzés és felügyelet terén szerzett érdemei és bizonyított tapasztalata alapján, a Bizottság által egy kiválasztási eljárást követően javasolt legalább két jelölt közül, miután az Európai Unió Hivatalos Lapjában meghirdették a pozíciót, vagy egyéb helyeken érdeklődésnyilvánítási felhívást tettek közzé.

(2)   Az ügyvezető igazgató felmentésére vonatkozó hatáskört az igazgatási tanács gyakorolja. A tanács a Bizottság vagy a tagok egyharmadának kérésére tanácskozik erről a kérdésről.

(3)   Az igazgatási tanács az (1) és (2) bekezdés szerinti határozatokat a tagok kétharmados többségével hozza.

(4)   Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. A hivatali idő a Bizottság javaslatára egyszer további öt évre meghosszabbítható, és ezt az igazgatási tanácsnak tagjai kétharmados többségével jóvá kell hagynia.

31. cikk

A tanácsadó testület

(1)   A tanácsadó testület a 2371/2002/EK rendelet 31. cikkében előírt regionális tanácsadó testületek képviselőiből áll, az egyes regionális tanácsadó testületek egy-egy képviselőt neveznek ki. A képviselőket a velük azonos időpontban kinevezett helyettesítő személyek helyettesíthetik.

(2)   A tanácsadó testület tagjai nem lehetnek egyben az igazgatási tanács tagjai is. A tanácsadó testület kijelöl egy tagot, aki az igazgatási tanács tanácskozásain szavazati jog nélkül részt vesz.

(3)   A tanácsadó testület az ügyvezető igazgatót annak kérésére tanácsokkal látja el e rendelet értelmében vett feladatai ellátásával kapcsolatban.

(4)   A tanácsadó testület elnöke az ügyvezető igazgató. A testület az elnök felhívására évente legalább egyszer összeül.

(5)   A Hivatal a tanácsadó testület számára biztosítja a szükséges logisztikai támogatást és ülései számára a titkárságot.

(6)   Az igazgatási tanács tagjai látogathatják a tanácsadó testület üléseit.

32. cikk

Átláthatóság és kommunikáció

(1)   A 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet kell alkalmazni a Hivatal rendelkezésére álló dokumentumok tekintetében.

(2)   Az igazgatási tanács az első ülése napjától számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat.

(3)   A Hivatal saját kezdeményezésére információkat szolgáltathat a kötelezettségvállalásai tekintetében. Különösen biztosítania kell, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél gyorsan hozzájuthasson tárgyilagos, megbízható és könnyen érthető információkhoz a Hivatal munkájára vonatkozóan.

(4)   Az igazgatási tanács megállapítja a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges belső szabályokat.

(5)   A Hivatal által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke szerint hozott határozatok a Szerződés 195. és 230. cikke értelmében okot adhatnak az ombudsmanhoz történő panasz benyújtására vagy a Bíróság előtti eljárásra.

(6)   A Hivatal és a Bizottság által az e rendelettel összhangban gyűjtött információk a 45/2001/EK rendelet hatálya alá tartoznak.

33. cikk

Titoktartási kötelezettség

(1)   Az igazgatási tanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hivatal alkalmazottaira, még abban az esetben is, ha megszűntek feladataik, vonatkoznak a Szerződés 286. cikke szerinti titoktartási előírások.

(2)   Az igazgatási tanács belső szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett titoktartási előírások végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályok tekintetében.

34. cikk

Információhoz való hozzáférés

(1)   A Bizottság korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a Hivatal által gyűjtött információkhoz. A Hivatal a Bizottság kérésére minden információt és annak értékelését a kért formában a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(2)   A Hivatal bármely konkrét művelete által érintett tagállamok hozzáférnek a Hivatal által a művelettel kapcsolatban gyűjtött információkhoz, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban létrehozható feltételekre is figyelemmel.

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

35. cikk

Költségvetés

(1)   A Hivatal bevétele az alábbiakból tevődik össze:

a)

a Közösség hozzájárulása az Európai Unió általános költségvetéséből (bizottsági szekció);

b)

a Hivatal által a tagállamoknak nyújtott szolgáltatásokért felszámolt díjak, a 7. cikkel összhangban;

c)

kiadványok, képzés és/vagy a Hivatal által biztosított egyéb szolgáltatások.

(2)   A Hivatal kiadásai fedezik az alkalmazottakkal kapcsolatos költségeket, az igazgatási, az infrastrukturális és a működési költségeket.

(3)   Az ügyvezető igazgató kimutatás-tervezetet készít a Hivatal becsült bevételeiről és kiadásairól a következő pénzügyi év tekintetében, és egy létszámterv-tervezettel együtt továbbítja azt az igazgatási tanácsnak.

(4)   A bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(5)   Az igazgatási tanács minden évben, a becsült bevételekről és kiadásokról szóló kimutatás-tervezet alapján elkészíti a Hivatal becsült bevételeinek és kiadásainak kimutatását a következő pénzügyi évre.

(6)   Ezt a kimutatást, amely tartalmaz egy létszámterv-tervezetet is, az igazgatási tanács legkésőbb március 31-ig továbbítja a Bizottságnak az ideiglenes munkaprogrammal együtt.

(7)   A Bizottság továbbítja ezt a kimutatást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a „költségvetési hatóság”), az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével.

(8)   A kimutatás alapján a Bizottság bejegyzi az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetébe azon becsült összegeket, amelyeket szükségesnek ítél a létszámterv tekintetében, valamint az általános költségvetés által finanszírozandó támogatások összegét, amelyeket a Szerződés 272. cikkével összhangban benyújt a költségvetési hatósághoz.

(9)   A költségvetési hatóság engedélyezi a támogatási előirányzatokat a Hivatal számára. A költségvetési hatóság elfogadja a Hivatal létszámtervét.

(10)   Az igazgatási tanács elfogadja a költségvetést. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének elfogadását követően válik véglegessé. Indokolt esetben ennek megfelelően módosítani kell.

(11)   Az igazgatási tanács a lehető legrövidebb időn belül értesíti a költségvetési hatóságot, amennyiben olyan projektet szándékozik végrehajtani, amelynek jelentős pénzügyi következményei lehetnek a költségvetési támogatásra nézve, különösen az ingatlanokhoz kapcsolódó projektek, például épületek bérlése vagy vásárlása esetén. Erről értesíteni kell a Bizottságot.

(12)   Amennyiben a költségvetési hatóság egy ága jelezte azon szándékát, hogy véleményt kíván nyilvánítani, az e szándékáról szóló értesítés napjától számított hat héten belül továbbítja véleményét az igazgatási tanácsnak.

36. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)   Az ügyvezető igazgató végrehajtja a Hivatal költségvetését.

(2)   Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig, a Hivatal számvitelért felelős tisztviselője közli az ideiglenes elszámolásokat a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével, csatolva az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelet (10) (a „költségvetési rendelet”) 128. cikkével összhangban konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek ideiglenes elszámolásait.

(3)   Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig, a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője továbbítja a Hivatal ideiglenes elszámolásait a Számvevőszékhez, csatolva az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. Az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.

(4)   Az ügyvezető igazgató – a Számvevőszéknek a Hivatal ideiglenes elszámolására vonatkozó észrevételei kézhezvételekor – saját felelősségére elkészíti a Hivatal végleges elszámolását, majd véleménynyilvánítás céljából továbbítja azt az igazgatási tanácsnak.

(5)   Az igazgatási tanács véleményt nyilvánít a Hivatal végleges elszámolásáról.

(6)   Legkésőbb a következő év július 1-jéig, az ügyvezető igazgató elküldi a végleges elszámolást és az igazgatási tanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7)   A végleges elszámolást ki kell hirdetni.

(8)   A Hivatal pénzügyi ellenőrzési funkciót hoz létre, melyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell végezni.

(9)   Legkésőbb szeptember 30-ig az ügyvezető igazgató reagál a Számvevőszék észrevételeire. Az ügyvezető igazgató az igazgatási tanácsnak is megküldi ezt a választ.

(10)   Az ügyvezető igazgató az Európai Parlamentnek – kérésére – minden információt rendelkezésre bocsát, amely a kérdéses pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás szabályszerű alkalmazásához szükséges, a költségvetési rendelet 243. cikkének (3) bekezdésében megállapítottak szerint.

(11)   Az Európai Parlament a Tanács ajánlására, két év múlva, április 30-a előtt, mentesíti a Hivatal ügyvezető igazgatóját a kérdéses év költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

37. cikk

Csalás elleni küzdelem

(1)   A csalás, korrupció és egyéb jogellenes cselekmények leküzdésére az 1073/1999/EK rendelet rendelkezéseit korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(2)   A Hivatal csatlakozik az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi egyezményhez, és késedelem nélkül kihirdeti valamennyi alkalmazottjának a megfelelő rendelkezéseket.

(3)   A támogatásra vonatkozó határozatok, valamint a végrehajtási megállapodások és az azokhoz kapcsolódó eszközök egyértelműen kikötik, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket hajthat végre a Hivatal által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinél és a támogatás elosztásáért felelős szervnél.

38. cikk

Pénzügyi rendelkezések

Az igazgatási tanács a Bizottság jóváhagyásának és a Számvevőszék véleményének kézhezvételét követően elfogadja a Hivatal pénzügyi szabályait. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó keretszabályzatról szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől (11) kizárólag a Bizottság előzetes hozzájárulásával, valamint abban az esetben térhet el, ha ez kifejezetten szükséges a Hivatal működéséhez.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

Értékelés

(1)   Az igazgatási tanács, a Hivatal feladatainak vállalását követő öt éven belül, és ezt követően minden ötödik évben, e rendelet végrehajtásának független, külső értékelésére ad megbízást. A Bizottság minden olyan információt a Hivatal rendelkezésére bocsát, amelyet a Hivatal az értékelés szempontjából lényegesnek ítél.

(2)   Minden értékelés felméri e rendelet hatását, a Hivatal és munkagyakorlata hasznosságát, fontosságát és hatékonyságát, illetve azt, hogy a Hivatal milyen mértékben járul hozzá a közös halászati politika szabályainak való magas szintű megfelelés megvalósításához. Az igazgatási tanács egyedi írásbeli megbízást ad ki, egyetértésben a Bizottsággal, a részt vevő felekkel folytatott konzultációt követően.

(3)   Az értékelés kézhezvételét követően az igazgatási tanács ajánlásokat ad a Bizottságnak e rendelet, valamint a Hivatal és munkagyakorlatának módosítására vonatkozóan. A Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékelés ténymegállapításait és az ajánlásokat, amelyeket nyilvánosságra hoznak.

40. cikk

A Hivatal működésének kezdete

A Hivatal e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megkezdi tevékenységét.

41. cikk

Módosítás

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„34c. cikk

(1)   A Bizottság a 36. cikkben meghatározott eljárással összhangban és az érintett tagállamokkal egyetértésben megállapítja, hogy mely – két vagy több tagállamot érintő – halászterületeken kell végrehajtani egyedi ellenőrzési és felügyeleti programokat, valamint az ilyen programok tekintetében irányadó feltételeket.

Az egyedi ellenőrzési és felügyeleti program megállapítja, hogy mely – két vagy több tagállamot érintő – halászterületeken kell végrehajtani a programot, valamint az ilyen halászterületek tekintetében irányadó feltételeket.

Valamennyi egyedi ellenőrzési és felügyeleti program meghatározza céljait, közös prioritásait és eljárásait, valamint az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó teljesítményszinteket, a meghatározott intézkedések várt eredményeit és a szükséges stratégiát annak biztosításához, hogy az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek a lehető legegységesebbek, leghatékonyabbak és leggazdaságosabbak legyenek. Minden program meghatározza az érintett tagállamokat.

Az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok időtartama nem haladhatja meg a három évet vagy bármely, ebből a célból a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelet (12) 5. cikke értelmében elfogadott helyreállítási tervben vagy az említett rendelet 6. cikke szerint elfogadott gazdálkodási tervben megállapított időszakot.

Az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programokat az érintett tagállamok hajtják végre az egy közösségi halászati ellenőrző hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendelet (13) szerint megállapított közös alkalmazási tervek alapján.

(2)   A Bizottság ellenőrzi és értékeli az egyes ellenőrzési és felügyeleti programok eredményeit, és ezekről jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2371/2002/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésével összhangban.

42. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  2005. február 23-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  HL L 136., 1999.5.31., 15. o.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.

(10)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)  HL L 358., 2002.12.21., 59. o.

(13)  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.