30.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/34


A BIZOTTSÁG 690/2005/EK RENDELETE

(2005. április 29.)

a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel, a rizs piacának közös szervezéséről szóló 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2032/2004/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot írt ki a rizs kivitele után járó export-visszatérítésre.

(2)

A legutóbb az 584/75/EGK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1785/2003/EK rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint határozhat úgy, hogy rögzíti a maximális export-visszatérítés összegét. Ehhez különösen az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében feltüntetett kritériumokat kell figyelembe venni. Pályázatnyertesnek minősül minden olyan ajánlattevő, akiknek ajánlata a maximális export-visszatérítés összegével egyenlő, vagy annál alacsonyabb.

(3)

A fenti kritériumoknak a rizspiac jelenlegi helyzetére való alkalmazása eredményeképpen az export-visszatérítés maximális összegét az 1. cikkben említett összegben kell megállapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hosszú szemű hántolt B rizs egyes harmadik országokba történő exportálása után járó maximális visszatérítés a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében 2005. április 25-től 28-ig benyújtott ajánlatok alapján 57,00 EUR/t-ban került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 353., 2004.11.27., 6. o.

(3)  HL L 61., 1975.3.7., 25. o. A legutóbb az 1948/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 18. o.) módosított rendelet.