27.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/13


A BIZOTTSÁG 636/2005/EK RENDELETE

(2005. április 26.)

a 327/98/EK rendelet értelmében 2005 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIII. cikkének megfelelően Thaifölddel folytatott konzultációk eredményéről szóló, 1996. május 13-i 96/317/EK tanácsi határozatra (2),

tekintettel a rizs és a tört rizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

A 2005 áprilisában részlet keretében benyújtott kérelmekben feltüntetett mennyiségek vizsgálata nyomán az engedélyeket a kérdéses kérelmekben szereplő – adott esetben egy meghatározott százalékos arányban csökkentett – mennyiségekre kell kiadni, és rögzíteni kell a következő részletre átvitt mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 327/98/EK rendelet alapján 2005 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott és a Bizottságnak bejelentett, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek alapján az engedélyeket a kérelmekben megjelölt, az e rendelet mellékletében foglalt százalékos arányban csökkentett – mennyiségekre kell kiadni.

(2)   A következő részletre átvitt mennyiségeket a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 26-án.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 122., 1996.5.22., 15. o.

(3)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 2296/2003/EK rendelettel (HL L 340., 2003.12.24., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2005. áprilisi részlet keretében igényelt mennyiségekre alkalmazandó százalékos csökkentési arányok és a következő részletre átvitt mennyiségek:

a)   Az 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt rizs

Származási országok

Százalékos csökkentési arány a 2005. áprilisi részletre

A 2005. júliusi részletre átvitt mennyiség (tonna)

Amerikai Egyesült Államok

0 (1)

9 630,927

Thaiföld

0 (1)

3 543,197

Ausztrália

0 (1)

631,040

Egyéb származási országok

98,1762


b)   Az 1006 20 KN-kód alá tartozó előhántolt rizs

Származási országok

Százalékos csökkentési arány a 2005. áprilisi részletre

A 2005. júliusi részletre átvitt mennyiség (tonna)

Amerikai Egyesült Államok

0 (1)

5 732

Thaiföld

0 (1)

1 812

Ausztrália

0 (1)

7 822

Egyéb származási országok

0 (1)

117


(1)  A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.