27.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/3


A BIZOTTSÁG 632/2005/EK RENDELETE

(2005. április 26.)

a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 1185/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

(1)

A Bizottság 1185/2004/EK rendelete (2) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárást hirdetett meg.

(2)

Az 1185/2004/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése meghatározza a német intervenciós ügynökség címét, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani. A német igazgatási szolgálatok belső átszervezése következtében az említett címet módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1185/2004/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4.   Az ajánlatokat a német intervenciós ügynökséghez kell benyújtani:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet 2005. április 28-án brüsszeli idő szerint 9 órától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 227., 2004.6.26., 11. o. A legutóbb az 1730/2004/EK rendelettel (HL L 307., 2004.10.5., 3. o.) módosított rendelet.