2.4.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 84/9


A BIZOTTSÁG 523/2005/EK RENDELETE

(2005. április 1.)

a többek között a Kínai Népköztársaságból származó polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1467/2004/EK tanácsi rendelet „új exportőr” tekintetében történő felülvizsgálatának kezdeményezéséről, ezen ország egyik exportőrére vonatkozó importvám hatályon kívül helyezéséről, és ezen importtermékek nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96 EK tanácsi rendeletre (1) (az alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal történt konzultációt követően,

mivel:

A.   FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELMEK

(1)

A Bizottsághoz az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat iránti kérelem érkezett. A kérelmet a Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co. Ltd. (a kérelmező) nyújtotta be. A kérelmező exportáló termelő a Kínai Népköztársaságban (az érintett ország).

B.   A TERMÉK

(2)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék polietilén-tereftalát (PET), amelynek ISO 1628-5 szabvány szerinti viszkozitása legalább 78 ml/g, a 3907 60 20 KN-kód alá sorolt, és származási helye a Kínai Népköztársaság („az érintett termék”).

C.   JELENLEGI INTÉZKEDÉSEK

(3)

A jelenleg hatályos intézkedések az 1467/2004/EK rendelet (2) által kivetett végleges dömpingellenes vámok, amely szerint a Kínai Népköztársaságból származó, és a kérelmező által gyártott terméknek a Közösségbe történő behozatalára végleges, 184 EUR/tonna mértékű dömpingellenes vám vonatkozik, kivéve néhány kifejezetten említett társaságot, amelyekre egyedi vámtételek vonatkoznak.

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT OKAI

(4)

A kérelmező azt állítja, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) alpontjában meghatározott piacgazdasági körülmények között üzemel, továbbá hogy az érintett terméket nem exportálta a Közösségbe a vizsgálati időszakban – azaz a 2002. április 1. és 2003. március 31. közötti időszakban (az eredeti vizsgálati időszak) –, amelyen a dömpingellenes intézkedések alapulnak, és hogy ez nem vonatkozik az érintett termék fent említett dömpingellenes intézkedések alá tartozó exportáló termelőinek egyikére sem.

(5)

A kérelmező azt állítja továbbá, hogy az érintett terméket a Közösségbe az eredeti vizsgálati időszakot követően kezdte el exportálni,

E.   ELJÁRÁS

(6)

Az ismert közösségi termelők tájékoztatást kaptak a fenti kérelemről, és lehetőségük volt megjegyzéseket fűzni hozzá. Egyetlen észrevétel sem érkezett.

(7)

A rendelkezésre álló bizonyítékok vizsgálata alapján a Bizottság azt a következtetést vonja le, hogy elegendő bizonyíték igazolja az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat kezdeményezését, azzal a céllal, hogy megállapítást nyerjen, vajon a kérelmező az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) alpontjában meghatározott piacgazdasági feltételek szerint működik-e, illetve hogy a kérelmező eleget tesz-e azoknak a követelményeknek, melyek alapján, az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésével összhangban, a kérelmező egyedi vám kiszabására jogosult, valamint – amennyiben a dömping fennállása megállapítást nyer – annak a vámszintnek a megállapítása céljából, amelyet az érintett terméknek a kérelmezőtől származó, a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazni kell.

a)   Kérdőívek

(8)

A felülvizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőívet küld a kérelmezőnek.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

(9)

Valamennyi érdekelt fél ezúton meghívást kap arra, hogy nézeteit írásban ismertesse és e nézetet alátámasztó bizonyítékot nyújtson be. Ezen túlmenően a Bizottság meghallgathatja az érdekelt feleket, azzal a feltétellel, hogy írásos kérelmet nyújtanak be, amely bizonyítja, hogy különös okuk van a meghallgatásra.

c)   Piacgazdasági státusz

(10)

Abban az esetben, ha a kérelmező megfelelő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozólag, hogy piacgazdasági körülmények alapján működik, azaz megfelel az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeknek, a rendes értéket az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján fogják megállapítani. Ezért kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtani az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott különleges határidőn belül. A Bizottság a kérelmező, valamint a Kínai Népköztársaság hatóságai számára igénylőlapokat küld.

(d)   A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztása

(11)

Abban az esetben, ha a kérelmezőnek nem ítélik meg a piacgazdasági státuszt, de – az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésével összhangban – megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek alapján egyedi vám kiszabására jogosult, egy megfelelő piacgazdasági berendezkedésű országot használnak arra, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontjával összhangban, a Kínai Népköztársaságra vonatkozóan rendes értéket állapítsanak meg. A Bizottság erre a célra ismét az Amerikai Egyesült Államokat (USA) tervezi használni, ahogy azt tette annak a vizsgálatnak a során, amely a Kínai Népköztársaságból származó érintett termék behozatalára vonatkozó intézkedések elrendeléséhez vezetett. Az érdekelt feleket felkérik arra, hogy e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül véleményezzék ezen ország helytállóságát.

(12)

Abban az esetben továbbá, ha a kérelmezőnek megítélik a piacgazdasági státuszt, a Bizottság szükség esetén olyan ténymegállapításokat is felhasználhat, amelyek egy megfelelő piacgazdasági berendezkedésű országban megállapított rendes értékre vonatkoznak, például abból a célból, hogy a Kínai Népköztársaságban megbízhatatlan költség- vagy árelemeket helyettesítsék olyan esetben, ha a rendes érték megállapításához szükséges adatok ebben az országban nem hozzáférhetőek. A Bizottság erre a célra is az Egyesült Államokat tervezi felhasználni.

F.   A HATÁLYOS VÁM HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE, ÉS AZ IMPORT-TERMÉKEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

(13)

Az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján a hatályos dömpingellenes intézkedéseket hatályon kívül kell helyezni a kérelmező által gyártott és a Közösségbe történő kivitelre értékesített érintett termék behozatalára. Ugyanakkor, az ilyen behozatalt nyilvántartásba kell venni az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése szerint, annak biztosítása érdekében, hogy – amennyiben a felülvizsgálat dömping megállapításával zárul a kérelmezőt illetően – a dömpingellenes vámokat visszamenőleges hatállyal lehessen kiróni e felülvizsgálat megkezdésének időpontjától kezdődően A kérelmező esetleges jövőbeni vámtartozásának összege az eljárás jelenlegi szakaszában nem állapítható meg.

G.   HATÁRIDŐK

(14)

A hatékony ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, amelyeken belül

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, írásban ismertethetik nézeteiket, és benyújthatják e rendelet (8) preambulumbekezdésében említett kérdőívre adott válaszokat, vagy bármely más információt, amelyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

az érdekelt felek bizottsági meghallgatásra irányuló írásos kérelmet nyújthatnak be,

abban az esetben, ha a kérelmezőnek nem adják meg a piacgazdasági státuszt, valamint a Kínai Népköztársaság tekintetében rendes érték megállapítása céljából piacgazdasági berendezkedésű országként az Egyesült Államokat tervezik kiválasztani, az érdekelt felek véleményezhetik az Egyesült Államok helytállóságát,

a kérelmezőnek tényekkel kellően alátámasztott igényt kell benyújtania a piacgazdasági státuszt illetően.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(15)

Azokban az esetekben, amikor valamelyik érdekelt fél megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem az e rendeletben előírt határidőn belül szolgáltatja, vagy jelentősen hátráltatja a vizsgálatot, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően az ideiglenes vagy végleges – akár megerősítő, akár nemleges – megállapítások megtehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

(16)

Amikor megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek bármelyike hamis vagy félrevezető információt adott, ezt az információt figyelmen kívül kell hagyni, és – az alaprendelet 18. cikkének megfelelően – a rendelkezésre álló tényeket kell felhasználni. Ha az egyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és a rendelkezésre álló tényeket felhasználják, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1467/2004/EK rendelet felülvizsgálatának kezdeményezésére kerül sor a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján annak megállapítására, hogy a 3907 60 20 KN-kód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból származó, a Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co. Ltd. által előállított, és a Közösségbe történő exportra értékesített polietilén-tereftalátra (PET), (amelynek kiegészítő TARIC-kódja A510) ki kell-e vetni, és ha igen, milyen mértékben az 1467/2004/EK rendelet által bevezetett dömpingellenes vámokat.

2. cikk

Az 1467/2004/EK rendelet által kivetett dömpingellenes vám hatályát veszti e rendelet 1. cikkében megnevezett behozatal tekintetében.

3. cikk

A vámhatóságok utasítást kapnak, a 384/96/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket e rendelet 1. cikkében megnevezett behozatal nyilvántartásba vételére. A nyilvántartás kilenc hónapig marad érvényben e rendelet hatálybalépésének időpontjától számítva.

4. cikk

(1)   Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – amennyiben ellenvetéseiket figyelembe kell venni a vizsgálat során – e rendelet hatálybalépését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell nézeteiket, és be kell nyújtaniuk a kérdőívre adott válaszaikat, illetve egyéb információkat. Figyelembe kell venni, hogy a 384/96/EK rendeletben meghatározott eljárási jogok legtöbbjének gyakorlása attól függ, hogy az adott fél a fent említett időszakon belül jelentkezik-e.

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

(2)   A vizsgálatban részt vevő felek véleményezhetik az Egyesült Államok helytállóságát, mely ország a Kínai Népköztársaság tekintetében rendes érték megállapításának céljából piacgazdasági berendezkedésű országnak számít. E véleményeknek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

(3)   A kellően alátámasztott piacgazdasági státusz iránti kérelmeknek e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

(4)   Minden, az ügyhöz tartozó beadványt és kérelmet az érdekelt feleknek írásban kell elkészíteniük (ettől eltérő rendelkezés hiányában nem elektronikus formában), amelyen fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon-, fax- és/vagy telexszámát. Minden írásos beadványon – beleértve az ebben a rendeletben kért információkat –, a kérdőíves válaszokon és az érdekelt felek bizalmas alapon küldött levelein fel kell tüntetni a Korlátozott felhasználásra  (3) megjelölést, és ezeket a 384/96/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban egy nem bizalmas változat is kíséri, amelyet „AZ ÉRDEKELT FELEK ÁLTALI VIZSGÁLATRA” felirattal jelölnek meg.

Bármely, az üggyel kapcsolatos tájékoztatást és/vagy meghallgatás iránti kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Directorate B („B” Igazgatóság)

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 1-jén.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 271., 2004.8.19., 1. o.

(3)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra való. Az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Ez egy bizalmas dokumentum a 384/96/EK rendelet 19. cikke szerint és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (a dömpingellenes megállapodás) 6. cikkének megfelelően.