21.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/26


A BIZOTTSÁG 91/2005/EK RENDELETE

(2005. január 20.)

az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árukra alkalmazandó kereskedelmi szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének a megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti tagállami értesítések azt jelzik, hogy a beérkezett kérelmek teljes összege eléri a 220 145 448 EUR-t, ezzel szemben az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a visszatérítési igazolásokra rendelkezésre álló összeg 71 047 745 EUR.

(2)

Csökkentési együtthatót kell kiszámítani az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján. Ezt a csökkentési együtthatót kell tehát alkalmazni az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (6) bekezdésében meghatározottak szerint a visszatérítési igazolások formájában kérelmezett, 2005. február 1-jétől felhasználandó összegekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A visszatérítési igazolások iránti kérelmekben szereplő, 2005. február 1-jétől felhasználandó összegekre 0,678-es csökkentési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. január 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 20-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.