20.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/46


A BIZOTTSÁG 79/2005/EK RENDELETE

(2005. január 19.)

az 1774/2002/EK rendeletben a 3. kategóriába tartozó anyagként meghatározott tej, tejalapú termékek és tejből származó termékek felhasználása tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének i) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet állat- és közegészségügyi szabályokat állapít meg az állati melléktermékek összegyűjtésére, szállítására, tárolására, kezelésére, feldolgozására és felhasználására vagy ártalmatlanítására vonatkozóan annak érdekében, hogy e termékek ne jelentsenek állat- vagy közegészségügyi veszélyt.

(2)

Az 1774/2002/EK rendelet szabályokat állapít meg a rendelet értelmében 3. kategóriába tartozó anyagként meghatározott, az emberi fogyasztásra szánt termékek előállításából származó egyes állati melléktermékek és az állati eredetű korábbi élelmiszerek használatára vonatkozóan; ide tartoznak a tej és a tejalapú termékek, amelyeket már nem szánnak emberi fogyasztásra. Az 1774/2002/EK rendelet lehetőséget nyújt a 3. kategóriába tartozó anyagok egyéb módon való felhasználására is, összhangban a rendeletben megállapított eljárással, és a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően.

(3)

A Tudományos Operatív Bizottság 1996., 1999. és 2000. évi véleménye szerint nincs bizonyíték arra, hogy a tej fertőz a szavvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával (BSE), és a tejből eredő bármely veszély elhanyagolhatónak tekinthető. 2001. március 15-i, az ügyek állásáról szóló jelentésében a TSE/BSE ad hoc csoport támogatta ezt az álláspontot.

(4)

Az említett vélemények alapján a tejre, a tejalapú termékekre és a kolosztrumra eltérés van érvényben az olyan haszonállatok állati fehérjével való etetésére vonatkozó tilalom alól, amely állatokat élelmiszer előállítása céljából tenyésztenek, hízlalnak vagy szaporítanak, összhangban az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2).

(5)

Az 1774/2002/EK rendelet nem alkalmazandó arra a folyékony tejtermékre és kolosztrumra, amelyet a származási gazdaságban adtak vagy használtak fel. Az említett rendelet szintén megengedi a tejnek és a kolosztrumnak a termőföldön trágyaként vagy talajjavító szerként való alkalmazását, ha az illetékes szerv nem véli úgy, hogy fennáll a veszélye, hogy súlyos fertőző betegséget terjesztenek, feltéve, ha haszonállatok juthatnak az ilyen termőföldre, ezért ki kell zárni ezt a veszélyt.

(6)

Az 1774/2002/EK rendelet alapján a 3. kategóriába tartozó anyag használatára szigorú feltételek vonatkoznak, és ilyen anyaggal haszonállatot csak azt követően szabad etetni, hogy feldolgozták egy engedélyezett 3. kategóriás feldolgozó üzemben.

(7)

Az emberi fogyasztásra szánt tejtermékek előállításából származó állati melléktermékeket és a tejből készült korábbi élelmiszereket általában a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelvvel összhangban engedélyezett létesítményekben állítják elő (3). A használatra kész tejtermékeket általában védőcsomagolással látják el, így a termék későbbi kontaminációjának minimális a lehetősége.

(8)

A Bizottság kikérheti az Európai Egészségbiztonsági Hatóság tanácsát a haszonállatoknak az 1774/2002/EK rendeletben a 3. kategóriába tartozó anyagok („a termékek”) meghatározása alá eső kész tejjel, tejalapú termékekkel és tejből származó termékekkel való etetésének lehetőségére vonatkozóan a veszélyek minimálisra csökkentése tekintetében előírt feltételek mellett, további kezelés nélkül.

(9)

Az említett tanács függvényében és az aktuális tudományos vélemények, valamint az állategészségügyi és állatjóléti tudományos bizottságnak az 1999. évi ragadós száj- és körömfájás elleni sürgősségi vakcinázásra vonatkozó stratégiáról szóló jelentése fényében szükségszerű átmeneti jelleggel külön intézkedéseket megállapítani a termékek összegyűjtésére, szállítására, feldolgozására és felhasználására vonatkozóan.

(10)

A tagállamokban megfelelő ellenőrző rendszereket kell létrehozni a rendelet teljesülésének ellenőrzése és a rendelet nem teljesítése esetén megfelelő intézkedések megtétele céljából. A tagállamoknak szintén figyelemmel kell lenniük a járványos állatbetegségekre vonatkozó készenléti tervük kidolgozása során elkészített legjobb és legrosszabb esettanulmányok kockázatértékelésére, amikor döntenek azon bejegyzett üzemek számáról, amelyek számára engedélyezhető a szóban forgó termék használata.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok általános engedélye

A tagállamok engedélyezik azon tej, tejalapú termékek és tejből származó termékek összegyűjtését, szállítását, feldolgozását, felhasználását és tárolását, amelyek az 1774/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése e) pontjának, 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának és 6. cikke (1) bekezdése g) pontjának megfelelően a 3. kategóriába tartozó anyagok meghatározása alá tartoznak, és amelyeket nem dolgoztak fel az említett rendelet VII. mellékletének V. fejezetével összhangban („a termékek”), feltéve, hogy ezek az intézkedések és termékek megfelelnek az e rendeletben megállapított követelményeknek.

2. cikk

Feldolgozott termékek, tejsavó és fel nem dolgozott termékek takarmányként való felhasználása

(1)   Az I. mellékletben említett feldolgozott termékeket és a tejsavót az ugyanabban a mellékletben megállapított követelményekkel összhangban fel lehet haszálni takarmányként.

(2)   A II. mellékletben említett fel nem dolgozott termékeket és egyéb termékeket az ugyanabban a mellékletben megállapított követelményekkel összhangban fel lehet használni takarmányként.

3. cikk

Összegyűjtés, szállítás és tárolás

(1)   A termékeket az 1774/2002/EK rendelet II. mellékletében megállapított követelményekkel összhangban kell összegyűjteni, szállítani és azonosítani.

Az első albekezdés azonban nem alkalmazandó 92/46/EGK irányelv 10. cikkével összhangban engedélyezett tejfeldolgozó létesítmények üzemvezetőire, ha olyan termékeket gyűjtenek össze és szállítanak vissza a létesítményeikhez, amelyeket korábban ők szállítottak a fogyasztóikhoz.

(2)   A termékeket megfelelő hőmérsékleten kell tárolni az állat- és közegészségügyi veszélyek elkerülése érdekében:

a)

az 1774/2002/EK rendelet 11. cikkével összhangban e célra engedélyezett tárolóüzemben, vagy

b)

az 92/46/EGK irányelv 10. cikkével összhangban engedélyezett létesítményben egy elkülönített területen.

(3)   A végtermékek mintáinak a tárolás folyamán vagy a tárolóból való eltávolítás idején legalább az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete I.D. fejezetének 10. pontjában meghatározott mikrobiológiai szabványnak meg kell felelnie.

4. cikk

Engedély, bejegyzés és ellenőrző intézkedések

(1)   A 92/46/EGK irányelv 10. cikkével összhangban jóváhagyott tejfeldolgozó létesítményeket és az e rendelet mellékleteiben előírtaknak megfelelően engedélyezett üzemeket az illetékes hatóság e célra bejegyzi.

(2)   Az illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze a bejegyzett létesítmények és üzemek üzemvezetőinél az e rendeletben megállapított követelmények teljesítését.

5. cikk

Az engedély és a bejegyzés felfüggesztése nem teljesítés esetén

Az e rendelettel összhangban az illetékes hatóság által kibocsátott bármely engedélyt és bejegyzést azonnal fel kell függeszteni, amennyiben e rendelet követelményei nem teljesülnek.

Az engedélyt és a bejegyzést csak azt követően lehet újra érvényesíteni, ha az illetékes hatóság utasításainak megfelelően megtették a helyesbítő intézkedéseket.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság felülvizsgálja és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének fényében megfelelően kiigazítja e rendelet rendelkezéseit.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 668/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 112., 2004.4.19., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1993/2004/EK rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 268., 1992.9.14., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

A FELDOLGOZOTT TERMÉKEK ÉS A TEJSAVÓ EGYÉB FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI AZ 1774/2002/EK RENDELET 6. CIKKE (2) BEKEZDÉSE i) PONTJÁNAK MEGFELELŐEN

I. FEJEZET

A.   Az érintett termékek:

A termékek, ideértve a tiszta vizet is, amelyek kapcsolatba kerültek a nyers tejjel és/vagy a 92/46/EGK irányelvvel összhangban pasztőrözött tejjel, alávetve legalább az egyik kezelésnek az alábbiak közül:

a)

„ultra magas hőmérséklet” (UHT) a 92/46/EGK irányelv C. melléklete I. fejezete A. szakasza 4. pontjának b) alpontjával összhangban;

b)

sterilizáció, ahol az Fc érték legalább 3, vagy amelyet a 92/46/EGK irányelv C. melléklete I. fejezete A. szakasza 4. pontjának c) alpontjával összhangban legalább 115 °C hőmérsékleten 20 percen keresztül vagy ezzel egyenértékűen végeztek el;

c)

pasztőrözés az I. fejezet A. szakasza 4. pontjának c) alpontjával összhangban vagy az e szakasz b) pontjában említettől eltérő sterilizáció a 92/46/EGK irányelv C. melléklete I. fejezete A. szakasza 4. pontjának c) alpontjával összhangban, amelyet:

i.

tejpor vagy tejporból készült termék esetén egy szárító eljárás, vagy

ii.

savanyú tejkészítmény esetén egy olyan eljárás követ, amely során a pH-értéket lecsökkentik, és legalább egy órán át a 6-os érték alatt tartják.

B.   Felhasználás

Az A. szakaszban említett termékeket takarmányként fel lehet használni az érintett tagállamban, valamint a határokon átnyúló területeken, ha az érintett tagállamok erre vonatkozó kölcsönös megállapodást kötöttek. Az érintett létesítményeknek biztosítaniuk kell a termékek nyomon követhetőségét.

II. FEJEZET

A.   Az érintett termékek:

1.

A termékek, ideértve a tiszta vizet is, amelyek kapcsolatba kerültek a 92/46/EGK irányelv C. melléklete I. fejezete A. szakasza 4. pontjának a) alpontjával összhangban csak pasztőrözött tejjel, és

2.

a nem hőkezelt tejalapú termékekből előállított tejsavó, amelyet legalább 16 órával a tej megalvadása után kell összegyűjteni, és amelynél a pH-érték nem érheti el a 6.0 értéket, mielőtt közvetlenül az engedélyezett állattartó gazdaságba küldik.

B.   Felhasználás

Az A. szakaszban említett termékeket és a tejsavót takarmányként fel lehet használni az érintett tagállamban, figyelemmel a következő feltételekre:

a)

a 92/46/EGK irányelv 10. cikkével összhangban fejlesztett létesítményből küldték, így garantált a termékek nyomon követhetősége; és

b)

elküldték őket egy korlátozott számú engedélyezett állattartó gazdaságba, amelyet a járványos állatbetegségekre, különösen a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó készenléti terv kidolgozásában érintett államok által elkészített legjobb és legrosszabb esettanulmányok kockázatértékelésének alapján állapítottak meg.


II. MELLÉKLET

FELDOLGOZATLAN TERMÉKEK ÉS MÁS TERMÉKEK EGYÉB FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

A.   Az érintett termékek:

Nyers termékek, ideértve a tiszta vizet is, amely kapcsolatba került a nyers tejjel és egyéb termékekkel, amelyekre az I. melléklet I. és II. fejezetében említett kezelést nem lehetett biztosítani.

B.   Felhasználás

Az A. szakaszban említett termékeket takarmányként fel lehet használni az érintett tagállamban, figyelemmel a következő feltételekre:

a)

a 92/46/EGK irányelv 10. cikkével összhangban fejlesztett létesítményből küldték, így garantált a termékek nyomon követhetősége; és

b)

elküldték őket egy korlátozott számú engedélyezett állattartó gazdaságba, amelyet a járványos állatbetegségekre, különösen a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó készenléti terv kidolgozásában érintett államok által elkészített legjobb és legrosszabb esettanulmányok kockázatértékelésének alapján állapítottak meg, és feltéve, hogy az engedélyezett állattartó gazdaságokban lévő állatokat csak az alábbiak szerint lehet elmozdítani:

i)

vagy egy ugyanabban a tagállamban lévő vágóhídra közvetlenül, vagy

ii)

egy másik gazdaságba ugyanabban a tagállamban, amelyre vonatkozóan az illetékes hatóság garantálja, hogy a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatok csak az alábbiak szerint hagyhatják el a gazdaságot:

a)

vagyz. ponttal összhangban, vagy

b)

ha az állatot egy olyan gazdaságba szállították, amely nem eteti az állatokat az e mellékletben említett termékekkel, akkor a megérkezésük után egy 21 napos várakozási időszakot követően.