13.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 9.)

Ciprusnak és Máltának a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről

(az értesítés a C(2005) 4756. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög és máltai nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/886/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30a. cikkére,

tekintettel a Ciprus és Málta által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 2002/54/EK irányelv rendelkezéseket tartalmaz a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról. Az irányelv rendelkezik továbbá arról, hogy bizonyos feltételek megléte esetén a tagállamok teljes mértékben vagy részben mentesíthetők ezen irányelv alkalmazásának kötelezettsége alól.

(2)

Cipruson és Máltán rendes körülmények között nem szaporítanak, illetve nem forgalmaznak cukorrépa-vetőmagot. Emellett a cukorrépa-termesztés a fenti országokban gazdasági szempontból elenyésző jelentőségű.

(3)

Amíg ezen feltételek fennállnak, az érintett tagállamokat mentesíteni kell a 2002/54/EK irányelvben foglalt, a szóban forgó anyagra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kötelezettsége alól.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 20. cikk kivételével Ciprus és Málta mentesül a 2002/54/EK irányelv alkalmazásának kötelezettsége alól.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 9-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 12. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.