29.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/22


A TANÁCS 2005/671/IB HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 30. cikke (1) bekezdésére, 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács a 2001. szeptember 21-i rendkívüli ülésén kijelentette, hogy a terrorizmus tényleges kihívást jelent a világ és Európa számára, és a terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unió egyik elsődleges céljává válik.

(2)

Az Európai Tanács 2001. október 19-én kijelentette, hogy eltökélt a terrorizmus minden formája elleni küzdelemre a világ minden táján, és hogy továbbra is folytatja erőfeszítéseit a nemzetközi közösség a terrorizmus minden formája elleni küzdelmet célzó koalíciójának erősítésére, például a következő terrorizmus elleni küzdelemért felelős operatív szolgálatok – az Europol, Eurojust, hírszerző szervek, rendőri erők és igazságügyi hatóságok – közötti fokozott együttműködés révén.

(3)

A terrorizmus elleni küzdelemben alapvető fontosságú az illetékes szolgálatok számára, hogy a vonatkozó területeken a legteljesebb és leginkább naprakész információ birtokában legyenek. A tagállamok nemzeti szakszolgálatainak, igazságügyi hatóságainak és az Európai Unió illetékes szerveinek – úgy mint az Europol és az Eurojust – feladataik ellátásához mindenképpen információra van szükségük.

(4)

A terrorizmus elleni küzdelemre irányuló rendőrségi és igazságügyi együttműködést előmozdító különös intézkedéseknek a 2001/931/KKBP közös álláspont 4. cikkének megfelelően történő végrehajtásáról szóló, 2002. december 19-i 2003/48/IB tanácsi határozat (2) óriási előrelépést jelent. A terrorista fenyegetettség állandósulása, valamint a jelenség összetettsége szükségessé teszi az információ minden eddiginél nagyobb arányú cseréjét. Az információcsere kereteit ki kell terjeszteni a büntetőeljárás minden szakaszára, beleértve a büntetőítéleteket is, illetve minden magánszemélyre, személyegyesülésre, csoportra és szervezetre, aki vagy amely ellen terrorista bűncselekményért nyomozás vagy büntetőeljárás indult, vagy aki vagy amely ellen büntetőítéletet hoztak.

(5)

Mivel e határozat céljait a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani, és a kölcsönösség szükségességét tekintve azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

Az információcsere végrehajtása tekintetében ez a határozat nem sérti az alapvető nemzetbiztonsági érdekeket, és nem kockáztathatja a folyamatban lévő nyomozás sikerét vagy magánszemélyek biztonságát, illetve a különleges állambiztonsági hírszerző tevékenységet.

(7)

Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

„terrorista bűncselekmények”: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (3) 1–3. cikkében említett bűncselekmények;

b)

„Europol-egyezmény”: az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezmény (4);

c)

„Eurojust-határozat”: a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat (5);

d)

„csoportok vagy szervezetek”: a 2002. június 13-i 2002/475/IB kerethatározat 2. cikke szerinti „terrorista csoportok”, valamint a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont (6) mellékletében felsorolt csoportok és szervezetek.

2. cikk

Terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információszolgáltatás az Eurojust, az Europol és a tagállamok számára

(1)   Valamennyi tagállam – saját rendőrsége vagy más bűnüldöző szerve keretein belül – szakszolgálatot jelöl ki, amely a nemzeti jognak megfelelően hozzáfér a bűnüldöző hatósága által a terrorista bűncselekmények tekintetében folytatott nyomozásokra vonatkozó, és azokból származó valamennyi jelentős információhoz és összegyűjti, illetve a (3) és (4) bekezdéssel összhangban eljuttatja azokat az Europolhoz.

(2)   Valamennyi tagállam kijelöl egy, illetve amennyiben jogrendszere úgy rendelkezik több mint egy, a terrorizmus ügyében eljáró Eurojust nemzeti kapcsolattartót, vagy olyan megfelelő igazságügyi vagy más illetékes hatóságot, amely a nemzeti jognak megfelelően hozzáfér a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokra és büntetőítéletekre vonatkozó valamennyi jelentős információhoz és összegyűjti, illetve az (5) bekezdéssel összhangban eljuttatja azokat az Eurojusthoz.

(3)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság által összegyűjtött, legalább a (4) bekezdésben említett nyomozással kapcsolatos információk, illetve az (5) bekezdésben említett, a két vagy több tagállamot érintő, vagy esetlegesen érintő terrorista bűncselekmények miatt indított büntetőeljárással és büntetőítéletekkel kapcsolatos információk eljussanak:

a)

az Europolhoz, a nemzeti jognak és az Europol-egyezményben előírt rendelkezéseknek megfelelően feldolgozás céljából; valamint

b)

az Eurojusthoz a nemzeti jognak megfelelően, és amennyiben az Eurojust-határozat ezt lehetővé teszi.

(4)   Az Europolnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a)

a személy, a csoport vagy a szervezet azonosítására szolgáló adatok;

b)

azok a cselekmények, amelyekre a nyomozás kiterjed és ezek pontos körülményei;

c)

a kérdéses bűncselekmény;

d)

más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e)

a kommunikációs technológiák felhasználása;

f)

a tömegpusztító fegyverek birtoklása okozta fenyegetettség.

(5)   Az Eurojustnak a (3) bekezdésnek megfelelően eljuttatandó információk köre a következő:

a)

olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen nyomozás vagy büntetőeljárás van folyamatban;

b)

a kérdéses bűncselekmény és pontos körülményei;

c)

információ a terrorista bűncselekmények miatt hozott jogerős ítéletekről, illetve e bűncselekmények pontos körülményeiről;

d)

más jelentős esetekkel való kapcsolatok;

e)

jogsegély iránti megkeresés, beleértve egy másik tagállam által vagy annak részére címzett kérvényt és az arra adott választ.

(6)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban folyó nyomozás vagy büntetőeljárás során lefoglalt vagy elkobzott okiratban, aktában, információban, tárgyon vagy más bizonyítékon szereplő jelentős információt a nemzeti jognak és a vonatkozó nemzetközi jogi eszközök előírásainak megfelelően az éppen folyamatban lévő nyomozás sikerének veszélyeztetése nélkül haladéktalanul hozzáférhetővé tegyék más érdekelt tagállamok hatóságai számára, amennyiben terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozást folytatnak vagy indíthatnak meg, illetve büntetőeljárás van folyamatban.

3. cikk

Közös nyomozócsoportok

Adott esetben a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket közös nyomozócsoportok felállítására a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás lefolytatása érdekében.

4. cikk

Jogsegély iránti megkeresés és az ítélet végrehajtása

Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a más tagállamok által benyújtott kölcsönös nemzetközi jogsegély iránti, illetve a terrorista bűncselekmények ítéleteinek elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérelmeket sürgősségi eljárással kezeljék, és azok prioritást élvezzenek.

5. cikk

Meglévő rendelkezések hatályon kívül helyezése

A 2003/48/IB határozat hatályát veszti.

6. cikk

Végrehajtás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 2006. június 30-ig megfeleljenek.

7. cikk

Területi hatály

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  2005. június 7-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 16., 2003.1.22., 68. o.

(3)  HL L 164., 2002.6.22., 3. o.

(4)  HL C 316., 1995.11.27., 2. o. A legutóbb a 2003.11.27-i jegyzőkönyvvel (HL C 2., 2004.1.6., 3. o.) módosított egyezmény.

(5)  HL L 63., 2002.3.6., 1. o. A 2003/659/IB tanácsi határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o. A legutóbb a 2005/220/KKBP közös állásponttal (HL L 69., 2005.3.16., 59. o.) módosított közös álláspont.