16.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/35


A TANÁCS 2005/511/IB HATÁROZATA

(2005. július 12.)

az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az euró 12 tagállam hivatalos pénznemeként mindinkább globális pénznemmé, és ezáltal a nemzetközi pénzhamisító szervezetek elsődleges célpontjává vált az Európai Unióban és harmadik országokban.

(2)

A hamis eurók számának az euró-bankjegyek és -érmék szabad forgalmát fenyegető további növekedését meg kell akadályozni.

(3)

Az eurónak az Európai Unió területén kívüli védelme rendszerének megerősítése érdekében fokozni kell a tagállamok egymás közti, valamint a tagállamok és az európol közötti együttműködést.

(4)

A Genfben, 1929. április 20-án elfogadott, a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) hatékonyabb alkalmazására van szükség az európai integráció keretei között.

(5)

A harmadik országoknak az euró-hamisítással kapcsolatos információk miatt központi kapcsolattartóra van szükségük, és az euró-hamisítással kapcsolatos valamennyi információnak az Europolnál kell elemzés céljából összefutnia.

(6)

Az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló, 2000. május 29-i 2000/383/IB tanácsi kerethatározat (3) alapján a Tanács szükségesnek tartja, hogy minden tagállam a genfi egyezmény részesévé váljon, és az egyezmény 12. cikkének értelmében létrehozza központi hivatalát.

(7)

A Tanács úgy ítéli meg, hogy a genfi egyezmény 12. cikkének értelmében az Europolt az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává kell kijelölni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Azon tagállamok tekintetében, melyek a genfi egyezmény szerződő felei, az Europolnak – a mellékletet képező nyilatkozatnak megfelelően (a továbbiakban: nyilatkozat) – az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalaként kell működnie, a genfi egyezmény 12. cikke első mondatának értelmében. Minden egyéb pénznem hamisításával kapcsolatos ügy, továbbá a nyilatkozatban foglaltak szerint nem az Europolra ruházott központi hivatali feladatok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

(2)   Azon tagállamok kormányai, amelyek a genfi egyezmény szerződő felei, benyújtják a nyilatkozatot, és felhatalmazzák a Németországi Szövetségi Köztársaság képviselőjét a nyilatkozatoknak az Egyesült Nemzetek főtitkárához való eljuttatására.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


(1)  HL C 317., 2004.12.22., 10. o.

(2)  2005. április 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 140., 2000.6.14., 1. o. A 2001/888/IB kerethatározattal (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.) módosított kerethatározat.


MELLÉKLET

… nyilatkozata az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelöléséről

…, az Európai Unió tagállama, az Európai Rendőrségi Hivatalt (a továbbiakban: Europol) az euró-hamisítás elleni küzdelemmel bízza meg.

Az 1929. évi genfi egyezmény hatékonyabb működése érdekében, … ezentúl az alábbiak szerint teljesíti kötelezettségeit:

1.

Az euró-hamisítási ügyek tekintetében az Europol – az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus (Europol-egyezmény) (1) szerinti célkitűzésének keretein belül – az alábbi központi hivatali feladatokat látja el az 1929. évi genfi egyezmény 12–15. cikke értelmében.

1.1.

Az Europol központosít minden, az euro-hamisítással kapcsolatos nyomozást, megelőzést és küzdelmet elősegítő információt, és haladéktalanul továbbítja a tagállamok nemzeti központi hivatalaihoz.

1.2.

Az Europol-egyezménynek és különösen annak 18. cikkének, valamint a személyes adatok Europol által harmadik államoknak és harmadik szerveknek történő továbbítására vonatkozó szabályok elfogadásáról szóló, 1999. március 12-i tanácsi jogi aktusnak (2) megfelelően az Europol közvetlenül tart kapcsolatot a harmadik országok központi hivatalaival, hogy eleget tegyen az e nyilatkozat 1.3., 1.4. és 1.5. pontjában megállapított feladatoknak.

1.3.

Az Europol, amennyiben hasznosnak ítéli, harmadik országok központi hivatalai részére egy euró-bankjegyekből és -érmékből álló mintakészletet továbbít.

1.4.

Az Europol rendszeresen tájékoztatja a harmadik országok központi hivatalait, rendelkezésre bocsátva minden szükséges adatot az új pénzkibocsátásokkal és a pénzek forgalomból való kivonásával kapcsolatosan.

1.5.

A kizárólag helyi érdekű eseteket kivéve, az Europol, amennyiben célszerűnek tartja, az alábbiakról értesíti a harmadik országok központi hivatalait:

hamis vagy meghamisított euró felfedése. A hamisításról szóló értesítéshez a hamisításról szóló műszaki leírást kell csatolni, amelyet kizárólag azon intézmény szolgáltathat, amelynek a bankjegyeit hamisították. A hamisított bankjegy fényképnyomatát, és lehetőség szerint a hamisított bankjegy mintapéldányát is továbbítani kell. Sürgős esetekben, a rendőrhatóságok külön tájékoztatást és rövid leírást közölhetnek az érintett központi hivatallal a fent említett értesítés és műszaki leírás sérelme nélkül,

a pénzhamisítás felfedésének részletei, feltüntetve, hogy lehetőség volt-e a forgalomba került valamennyi hamis pénz lefoglalására.

1.6.

A tagállamok központi hivatalaként az Europol részt vesz az euró-hamisítással kapcsolatos konferenciákon a genfi egyezmény 15. cikkének értelmében.

1.7.

Amennyiben az Europolnak nem áll módjában az Europol-egyezménynek megfelelően az 1.1–1.6. pontban meghatározott feladatokat végrehajtani, azok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

2.

Minden egyéb pénznem hamisításával kapcsolatos ügy és a mellékelt nyilatkozat 1. pontja szerint nem az Europolra ruházott központi hivatali feladatok tekintetében továbbra is a nemzeti központi hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.

Képviselő neve: …, kelt …


(1)  HL C 316., 1995.11.27., 1. o.

(2)  HL C 88., 1999.3.30., 1. o. A2002. február 28-i tanácsi jogi aktussal (HL C 76., 2002.3.27., 1. o.) módosított jogi aktus.