24.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 21.)

a géntechnológiával módosított, hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények együttes jelenlétével kapcsolatos információcserével és az információk összehangolásával foglalkozó hálózati csoport létrehozásáról

(2005/463/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A géntechnológiával módosított növények és a hagyományos és biogazdálkodás együttes jelenlétének biztosítására szolgáló nemzeti stratégiák és legjobb gyakorlatok kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2003. július 23-i 2003/556/EK ajánlásában (1) a Bizottság azon megközelítés mellett foglalt állást, hogy a tagállamokra kell bízni az együttes jelenlétre vonatkozó irányítási intézkedések kidolgozását és végrehajtását. E tekintetben a Bizottság közölte azon célját, hogy elő kívánja segíteni a folyamatban lévő és a tervezett kutatási projektekkel kapcsolatos nemzeti és közösségi szintű információcserét.

(2)

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 26a. cikke értelmében a Bizottság gyűjti és hangolja össze a közösségi és nemzeti szinten elvégzett vizsgálatokon alapuló információkat, és figyeli a tagállamokon belüli együttes jelenlét alakulását.

(3)

E feladatok ellátása céljából a Bizottságnak létre kell hoznia egy, a tudományos vizsgálatok eredményeivel, valamint az együttes jelenlétre vonatkozó nemzeti stratégiákon belül kidolgozott legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos, tagállamok közötti információcserére szolgáló fórumot. Lényeges, hogy a Bizottságnak lehetősége legyen arra, hogy munkacsoportüléseket tartson, amelyek szükség esetén nyitva állnak nemzeti és más szakértők számára.

(4)

Helyénvaló tehát egy hálózati csoport létrehozása, amely a Bizottságot segíti az együttes jelenlét terén (rövidítése: „COEX-NET”),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrejön a géntechnológiával módosított, a hagyományos és a biogazdálkodással termesztett, különböző típusú növényi kultúrák együttes jelenléte terén kidolgozott tudományos vizsgálatokról és legjobb gyakorlatokról szóló információcserével és az információ összehangolásával foglalkozó hálózati csoport, a továbbiakban: „a csoport”, amely a Bizottság szolgálatában áll.

2. cikk

(1)   A csoport a tagállamok által kijelölt nemzeti szakértőkből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2)   A Bizottság képviselője felkérhet más szakértőket is, hogy részt vegyenek a csoport ülésein és munkájában.

(3)   A csoport ülésein és munkája során a Bizottság látja el a titkársági feladatokat.

(4)   A csoport a Bizottság helyiségeiben ülésezik, a Bizottság által meghatározott rend és ütemezés szerint.

3. cikk

(1)   Az üléseken a 2. cikk értelmében részt vevő szakértőknél felmerült költségeket a Bizottság az utazási költségek, napidíjak és egyéb költségek megtérítésére vonatkozó szabályainak megfelelően téríti meg, a (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel.

(2)   A tagállamok által kijelölt szakértők utazási költségeit meg kell téríteni; a Bizottság által meghívott szakértők az utazási költségeik megtérítése mellett napidíjban részesülnek.

(3)   A tagállamok által kijelölt szakértők költségeinek megtérítését tagállamonként egy résztvevőre kell korlátozni.

(4)   A szakértők az általuk nyújtott szolgáltatásokért díjazásban nem részesülnek.

4. cikk

A csoportban részt vevő szakértők függetlenek az ipari, a kereskedelmi, az üzleti vagy más összeférhetetlen érdekektől.

5. cikk

A Szerződés 287. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, a szakértők nem hozhatnak nyilvánosságra a csoport munkájának eredményeként tudomásukra jutott semmiféle információt, ha a Bizottság képviselője arról tájékoztatja őket, hogy az adott anyag bizalmas jellegű.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 189., 2003.7.29., 36. o.

(2)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb az 1830/2003/EK rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.) módosított rendelet.