4.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 1.)

a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Málta számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 1588. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/415/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék védelmének területén végrehajtandó statisztikai felméréseket illető, 1993. június 1-jei 93/24/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 1. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. címe létrehozott egy, a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert.

(2)

A 2004/588/EK bizottsági határozat elismeri a szarvasmarhafélékre vonatkozó máltai adatbázis teljes körű működőképességét (3).

(3)

A 93/24/EGK irányelv értelmében a tagállamoknak – kérésükre – engedélyezhetik az állományra vonatkozó felmérések helyett adminisztratív információforrások használatát, amennyiben azok megfelelnek az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek.

(4)

Málta a 2005. március 11-i kérelmének alátámasztásához az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázis struktúráját és aktualizálását, valamint a statisztikai adatok számítási módszerét illetően műszaki dokumentációt bocsátott rendelkezésre.

(5)

Málta különösen olyan számítási módszereket javasolt a 93/24/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett fajták statisztikai adatainak kiszámításához, amelyek nem állnak közvetlenül rendelkezésre az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett adatbázisban. Máltának minden megfelelő intézkedést meg kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy e számítási módszerek biztosítsák a statisztikai adatok pontosságát.

(6)

A máltai hatóságok által közölt műszaki dokumentáció kérelmének vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a kérelmet el kell fogadni.

(7)

E határozat összhangban van a 72/279/EGK tanácsi határozat (4) által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Málta számára engedélyezik a 93/24/EGK tanácsi irányelvben előírt, szarvasmarha-állományra vonatkozó felméréseknek az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett, szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerrel történő helyettesítését, annak érdekében, hogy az összes statisztikai adat beszerzésre kerüljön, amelyek szükségesek az említett irányelvben előírt kötelezettségeknek való megfeleléshez.

2. cikk

Amennyiben az 1. cikkben említett rendszer nem működik operatívan, vagy tartalmából adódóan nem ad megbízható statisztikai adatokat az összes vagy egyes szarvasmarhafélék fajtáira nézve, Málta a szarvasmarhafélék-állománya vagy az érintett fajták felbecsüléséhez visszaáll a statisztikai felmérések rendszerére.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Máltai Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 1-jén.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 149., 1993.6.21., 5. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(3)  HL L 257., 2004.8.4., 8. o.

(4)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.