21.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/73


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 18.)

az 1999/217/EK határozatnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 1437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/389/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt vagy felhasználásra szánt aromaanyagokra vonatkozó közösségi eljárás megállapításáról szóló, 1996. október 28-i 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, valamint 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2232/96/EK rendelet megállapítja a szabályok létrehozásának eljárását az élelmiszerekben használt vagy felhasználni szánt aromaanyagokra vonatkozóan. Az említett rendelet előírja az aromaanyagok nyilvántartásának („a nyilvántartás”) elfogadását a tagállamok területén forgalomba hozott élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasználható aromaanyagok listájáról szóló tagállami értesítést követően, és az említett értesítés Bizottság által történő ellenőrzésének alapján. Az említett nyilvántartást az 1999/217/EK bizottsági határozattal (2) fogadták el.

(2)

Továbbá a 2232/96/EK rendelet az aromaanyagok értékelésére vonatkozó programot határoz meg, amelynek célja, hogy ellenőrizze azok megfelelnek-e a rendelet mellékletében megállapított, aromaanyagok használatára vonatkozó általános kritériumoknak.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság („a hatóság”) a parahidroxibenzoátokról szóló, 2004. július 13-i véleményében megállapította, hogy a propil-4-hidroxibenzoát (FL 09.915) hatással van a fiatal patkányok nemi hormonjaira és hím szaporító szerveire. A hatóság az egyértelmű még nem észlelhető káros hatásszint (NOAEL) hiánya miatt nem tudott megengedhető napi beviteli adagot (ADI) ajánlani ehhez a szerhez. A propil-4-hidroxibenzoát élelmiszerekben, aromaanyagként történő felhasználása nem megengedhető, mivel az nem felel meg a 2232/96/EK rendelet mellékletében megállapított, az aromaanyagok felhasználására vonatkozó általános követelményeknek. Következésképpen a propil-4-hidroxibenzoátot törölni kell a nyilvántartásból.

(4)

A hatóság alifás dialkoholokról, diketonokról és hidroxiketonokról szóló, 2004. december 7-i véleményében megállapította, hogy a pentán-2,4-dion (FL 07.191) in vitro és in vivo genotoxikus hatású. Ennek megfelelően annak aromaanyagként történő felhasználása nem megengedhető, mivel az nem felel meg a 2232/96/EK rendelet mellékletében megállapított, az aromaanyagok felhasználására vonatkozó általános követelményeknek. Következésképpen a pentán-2,4-diont törölni kell a nyilvántartásból.

(5)

A 2232/96/EK rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2232/96/EK rendeletében hivatkozott aromaanyagok fejlesztésével és gyártásával összefüggésben, a szellemi tulajdon tagállamok és az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodást aláíró államok általi megóvásának módszereiről szóló, 1998. április 21-i 98/282/EK bizottsági ajánlás (3) alkalmazásában a bejelentő tagállamok számos anyagot illetően kérelmezték, hogy azokat úgy vegyék nyilvántartásba, hogy az védje gyártójuk szellemi tulajdonjogait.

(6)

A nyilvántartás B. részében felsorolt anyagok védelme az értesítés beérkezési dátumát követő legfeljebb ötéves időtartamra korlátozódik. Az említett időtartam 28 anyag esetében lejárt, ezeket következésképp át kell helyezni a nyilvántartás A. részébe.

(7)

Ezért az 1999/217/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/217/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 1996.11.23., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 84., 1999.3.27., 1. o. A legutóbb a 2004/357/EK határozattal (HL L 113., 2004.4.20., 28. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 127., 1998.4.29., 32. o.


MELLÉKLET

Az 1999/217/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a 07.191 (pentán-2,4-dion) és 09.915 (propil-4-hidroxibenzoát) FL-számmal jelölt anyagokat illetően meghatározott sorait el kell hagyni.

b)

A táblázat a következő sorokkal egészül ki:

FL-szám

Kémiai csoport

CAS-szám

Név

Fema-szám

Einecs-szám

Szinonimák

Megjegyzés

01.070

31

111-66-0

1-Oktén

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-Oktén

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Hexadekán

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Metil-acetofenon

 

 

 

CAS-szám: megfelel a 2-metilacetofenon számának

01.073

31

592-99-4

4-Oktén

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Oktadekán

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-Metil-1-nitrobután

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Heptadekán

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Metil-2-metil-3-merkaptopropionát

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Metánditiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-Dekadién

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-Dimetil-1,3-oxatián

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Metiltio)metántiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-Dodekenál

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-Metiloktanál

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Indol ecetsav

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-Oktén-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-Oktén-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

4-Hidroxi-2-hepténsav lakton

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-Dodekenál

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-Nonenál

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-Metil-2-buteniltiofén

 

 

rózsa tiofén

 

05.214

04

121052-28-6

8-Dodekenál

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-Dekadienál (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-Dekadienál (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-Merkapto-3-metilbutanál

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-Tiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

Dibutil-éter

 

205-575-3

 

 

2.

A B. rész táblázatának helyébe a következő lép:

A 2232/96/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában bejelentett aromaanyagok, amelyekre vonatkozóan a gyártó szellemi tulajdonjogainak védelmét kérelmezték

Kód

A értesítés Bizottsághoz történő beérkezésének dátuma

Megjegyzés

KN065

2001.01.26.

 

KN074

2003.04.18.

6

KN075

2003.04.18.

6

KN076

2003.04.18.

6