4.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 22.)

az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás megkötéséről

(2005/357/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 94. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével, (3) bekezdésének első albekezdésével és (4) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

2001. október 16-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat a San Marino Köztársasággal egy olyan megállapodásról, amely alkalmas annak biztosítására, hogy a San Marino Köztársaság a megtakarításokból származó kamatjövedelem tényleges megadóztatására a Közösségen belül alkalmazandó szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket fogadjon el.

(2)

A tárgyalások eredményeként keletkezett megállapodás szövege megfelelően összhangban van a Tanács által kiadott tárgyalási irányelvekkel. A megállapodáshoz szándéknyilatkozatot csatolnak, amely egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a San Marino Köztársaság között jött létre, és amelynek a szövegét a 2004/903/EK tanácsi határozat (2) tartalmazza.

(3)

A 2003/48/EK irányelv (3) rendelkezéseinek alkalmazása függ az ezen irányelv intézkedéseivel egyenértékű intézkedéseknek a San Marino Köztársaság általi, a San Marino Köztársaság és a Közösség által kötött megállapodással összhangban történő alkalmazásától.

(4)

A 2004/903/EK határozatnak megfelelően, valamint a megállapodás megkötéséről szóló, egy későbbi időpontban elfogadandó határozatra is figyelemmel, a megállapodás az Európai Közösség nevében 2004. december 7-én aláírásra került.

(5)

A megállapodást a Közösség nevében jóvá kell hagyni.

(6)

A megállapodás I. és II. mellékletének lehetséges kiigazítása érdekében egy egyszerű és gyors eljárás megállapítása szükséges,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket megállapító megállapodást az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövege ezen határozat mellékletét képezi (4).

2. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a Közösség nevében jóváhagyja a megállapodás mellékleteinek azon módosításait, amelyek biztosítják, hogy azok a 2003/48/EK irányelv 5. cikk a) pontjában hivatkozott bejelentés szerinti illetékes hatóságra vonatkozó adatoknak, valamint az irányelv mellékletébe foglalt adatoknak megfeleljenek.

3. cikk

A Közösség nevében a Tanács elnöke megteszi a megállapodás 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítést (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  2004. december 2-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 381., 2004.12.28., 32. o.

(3)  HL L 157., 2003.6.26., 38. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 381., 2004.12.28., 33. o.

(5)  A megállapodás hatálybalépésének időpontját az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Tanács Főtitkársága teszi közzé.