9.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/34


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 7.)

egyes szlovákiai húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány XIV. melléklete függelékének módosításáról

(az értesítés a B(2005) 512. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/189/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Csatlakozási Okmányára (1) és különösen annak XIV. melléklete 5. fejezete B. szakaszának (d) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003-as csatlakozási okmány XIV. melléklete 5. fejezete B. szakaszának (a) bekezdése előírja, hogy a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvet (2) és a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelv (3) A. és B. mellékletét 2006. december 31-ig nem kell alkalmazni a csatlakozási okmány XIV. mellékletének függelékében (4) felsorolt szlovákiai létesítményekre bizonyos feltételek megvalósulása esetén.

(2)

A 2003-as Csatlakozási Okmány XIV. mellékletének függelékét a 2004/463/EK tanácsi határozat (5) módosította.

(3)

Az illetékes szlovák hatóság hivatalos nyilatkozata szerint a húsipari létesítmények befejezték a fejlesztési folyamatot és jelenleg teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. Továbbá a jegyzékben szereplő két húsipari létesítmény megszüntette tevékenységét. Ezeket a létesítményeket ezért törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(4)

A jegyzékben szereplő átalakulóban lévő létesítmények közül három húsipari létesítmény jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfeleljen a közösségi jogszabályokban előírt szerkezeti követelményeknek. Mindazonáltal kivételes technikai akadályok miatt ezek a létesítmények nincsenek abban a helyzetben, hogy az előírt határidőig befejezzék a fejlesztési folyamatot. Ezért számukra további időbeli haladék engedélyezése indokolt a fejlesztési folyamat befejezéséhez.

(5)

A 2003-as csatlakozási okmány XIV. mellékletének függelékét ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség érdekében a melléklet helyébe egy új mellékletnek kell lépnie.

(6)

Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság tájékoztatást kapott az e határozatban foglalt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003-as csatlakozási okmány XIV. mellékletének függeléke helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(2)  HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o., javított változat:HL L 195., 2004.6.2., 12. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított irányelv.

(4)  HL C 227 E., 2003.9.23., 1654. o.

(5)  HL L 156., 2004.4.30., 138. o., javított változat: HL L 202., 2004.6.7. 95. o.


MELLÉKLET

„FÜGGELÉK

a XIV. melléklet 5. fejezetének B. szakaszában említve (1)

Létesítmények jegyzéke, ami tartalmazza a hiányosságokat, illetve ezen hiányosságok kijavításának határidejét

Állatorvosi engedélyszám

A létesítmény neve

Hiányosságok

Megfelelés időpontja

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont a), b) és g)

 

alpontja I. melléklet, I. fejezet, 11. pont

 

I. melléklet, II. fejezet, 14. pont a) alpontja

 

77/99/EGK tanácsi irányelv:

 

A. melléklet, I. fejezet, 2. pont a), b) és c)

 

alpontja A. melléklet, I. fejezet, 11. pont

2006.12.31.

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky

Žilinská 776/3, 017 01

91/493/EGK tanácsi irányelv

 

Melléklet, III.I. fejezet, 1. pont

 

Melléklet, III.I. fejezet, 2. pont a), b) c), d), e) és g) alpontja.

 

Melléklet, III.I. fejezet, 9. pont

2006.11.30.


Állatorvosi engedélyszám

Létesítmény neve és címe

Ágazat: húsipari

Megfelelés időpontja

A létesítményekben végzett tevékenység

Friss hús, vágás, darabolás

Húsipari termékek

Hűtőház

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

2005.4.30.

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

2005.4.30.

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

2005.4.30.

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

2005.2.15.”


(1)  a XIV. melléklet szövegét ld.: HL L 236., 2003.9.23., 915. o.