25.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 21/8


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2005. január 11.)

az európai ombudsman kinevezéséről

(2005/46/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 21. cikke második bekezdésére, valamint 195. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 107d. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002. március 14-i határozattal (1) módosított, az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i határozatára (2),

tekintettel eljárási szabályzatának 194. cikkére,

tekintettel a pályázati felhívásra (3),

tekintettel a 2003. január 11-i szavazás eredményére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Nikiforos DIAMANDOUROS urat európai ombudsmanná nevezi ki.

Kelt Strasbourgban, 2005. január 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 113., 1994.5.4., 15. o.

(2)  HL L 92., 2002.4.9., 13. o.

(3)  HL C 213., 2004.8.25., 9. o.