21.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/75


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 27.)

a 2287/2003/EK tanácsi rendelet V. mellékletével összhangban a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó többletnapok Hollandia számára történő kiosztásáról

(az értesítés a B(2004) 5269. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2005/38/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 19-i 2287/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak V. melléklete (6) bekezdése c) pontjára,

mivel:

(1)

A 2287/2003/EK rendelet V. melléklete (6) bekezdésének a) pontja meghatározza azon napok számát, amelyek során egyes közösségi halászhajók az e melléklet (2) bekezdésében felsorolt földrajzi területek kikötőitől 2004. február 1. és 2004. december 31. között távol maradhatnak.

(2)

E melléklet (6) bekezdésének c) pontja lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a 2002. január 1-je óta megvalósított, e melléklet rendelkezései hatálya alatt álló halászhajók számára szánt területpihentetési programok eredményei alapján többletnapokat osszon ki, amelyek során a melléklet (4) bekezdésében említett halászfelszerelések valamelyikét szállító halászhajó távol maradhat a kikötőtől.

(3)

Hollandia 2002 és 2003 vonatkozásában adatokat nyújtott be a legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálóval halászó hajók területpihentetésével kapcsolatosan.

(4)

A benyújtott adatokra való tekintettel Hollandia számára többletnapokat kell kiosztani a 2287/2003/EK rendelet V. melléklete (4) bekezdése b) pontjában meghatározott halászati felszerelésekkel halászó hajókra vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2287/2003/EK rendelet V. melléklete (6) bekezdése a) pontjában meghatározottakkal összefüggésben Hollandia részére minden naptári hónapban további két többletnap kerül kiosztásra a legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálóval halászó hajókra vonatkozóan.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 27-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb az 1928/2004/EK rendelettel (HL L 332., 2004.11.6., 5. o) módosított rendelet.