21.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/73


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. október 29.)

az Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) létrehozásáról és az euro-érmék hamisítás elleni védelme érdekében tett technikai intézkedések összehangolásáról

(2005/37/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

tekintettel a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről szóló, 2003. december 8-i 2003/861/EK tanácsi határozatra (1) valamint a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről szóló 2003/861/EK határozat hatályának az eurót közös valutaként be nem vezető országokra történő kiterjesztéséről szóló, 2003. december 8-i 2003/862/EK tanácsi határozatra (2),

mivel:

(1)

Az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet (3) és különösen annak 5. cikke előírja, hogy a hamis euro-érméket az egyes tagállamok nemzeti érmeszakértői központjai (CNAC) és a Európai Műszaki és Tudományos Központ (CTSE) elemzi és osztályozza. Az 1339/2001/EK rendelet (4) kiterjeszti az 1338/2001/EK rendelet 1–11. cikkeinek hatályát azon tagállamokra, melyek nem vezették be az eurót közös valutaként.

(2)

A CTSE tevékenységét a Tanács elnöke és a francia pénzügyminiszter közötti, 2000. február 28-i és június 9-i levélváltásnak megfelelően 2001. október óta a Bizottság által nyújtott igazgatási támogatás és irányítás segítségével átmenetileg a Párizsi Pénzverdében végzi.

(3)

Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i 2001/923/EK határozatnak (5) és az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program „a Periklész-program” létrehozásáról szóló határozat hatályának az eurót közös valutaként be nem vezető országokra történő kiterjesztéséről szóló, 2001. december 17-i 2001/924/EK határozatnak (6) megfelelően a CTSE hozzájárul a „Periklész-program” célkitűzéseinek megvalósításához.

(4)

A 2003/861/EK tanácsi határozat 1. cikke előírja, hogy a Bizottság létrehozza az Európai Műszaki és Tudományos Központot, továbbá biztosítja annak működését és az illetékes műszaki hatóságok által az euro-érmék pénzhamisítás elleni védelme érdekében hozott intézkedések összehangolását. A 2003/862/EK tanácsi határozat 1. cikke úgy rendelkezik, hogy a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről szóló 2003/861/EK tanácsi határozat hatálya kiterjed az eurót közös valutaként be nem vezető országokra is.

(5)

A francia hatóságok a francia pénzügyminiszter 2004. szeptember 6-i levele által elkötelezték magukat, hogy fenntartják a jelenlegi költségmegosztást a Párizsi Pénzverde és a Bizottság között. A Bizottság csalás elleni küzdelemmel megbízott tagja és a francia pénzügyminiszter közötti, a CTSE-nek a hamis euro-érmék elemzésére és osztályozására történő végleges felállításáról szóló levélváltás újrafogalmazza azon működési alapelveket, melyek alapján a CTSE tevékenységét végezte a Párizsi Pénzverdében átmeneti jelleggel történő működése során, a Tanács elnöke és a francia pénzügyminiszter közötti 2000. február 28-i és június 9-i levélváltásnak megfelelően.

(6)

Ezenkívül továbbra is folyamatosan tájékoztatni kell a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, az Európai Központi Bankot, az Europolt, illetve az illetékes nemzei hatóságokat a CTSE tevékenységeiről és az euro-érmék hamisításának helyzetéről.

(7)

Helyénvaló következésképpen a CTSE-t a Bizottságon belül Brüsszelben az Európai Csaláselleni Hivatalhoz (OLAF) csatolva felállítani.

(8)

Az illetékes műszaki hatóságok által az euro-érmék hamisítás elleni védelme érdekében hozott intézkedések Bizottság általi összehangolása magában foglalja a hamis euro-érmék vizsgálati módszereit, a hamis euro-érmék új eseteinek tanulmányozását, a következmények értékelését, a CNAC és a CTSE tevékenységeiről történő kölcsönös tájékoztatást, a hamis pénzérmék tekintetében történő külső kommunikációt, a hamis pénzérmék pénzvizsgáló készülékkel történő kiszűrését, illetve a hamis pénzérmékkel kapcsolatos bármilyen technikai probléma tanulmányozását.

(9)

Ezen összehangolás megköveteli, hogy a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottságon (7) belül folytassák annak a pénzérmék hamisítása területén szakosodott szakértői csoportnak a munkáját, mely a CNAC és a CTSE illetékeseiből áll, és amelyet a Bizottság igazgat és elnököl, biztosítva mindeközben a CEF rendszeres tájékoztatását.

(10)

A 2003/861/EK és a 2003/862/EK tanácsi határozat végrehajtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Műszaki és Tudományos Központot (CTSE) létrehozzák a Bizottságon belül Brüsszelben, az OLAF-hoz csatolva.

2. cikk

A CTSE az 1338/2001/EK rendelet 5. cikkének megfelelően elemzi és osztályozza az összes új, hamis érmetípust. Hozzájárul továbbá a „Periklész” közösségi cselekvési program céljainak eléréséhez a 2001. december 17-i 2001/923/EK rendelet 4. cikkének megfelelően. Segítséget nyújt a nemzeti érmeszakértői központoknak (CNAC), illetve a rendőri szerveknek, továbbá együttműködik a megfelelő hatóságokkal a hamis euro-érmék elemzése és a védelem megerősítése érdekében.

3. cikk

Az CTSE működési alapelvei a következők:

az érmék elemzése céljából a Bizottság személyzete tagjait kihelyezheti a Párizsi Pénzverde mellé, annak eszközei használata érdekében,

feladatának teljesítése érdekében, az CTSE igénybe veheti a Pessac-ban található francia nemzeti érmeszakértői központ, továbbá a Párizsi Pénzverde laboratóriumának személyzetét és felszerelését. A francia hatóságok bármikor és azonnal a CTSE rendelkezésére bocsátják a megfelelő személyzetet és felszerelést,

az alkalmazandó pénzügyi szabályoknak megfelelően az CTSE feladatihoz szükséges kiadások az Európai Közösségek általános költségvetését terhelik. Mivel Franciaország rendelkezésre bocsátja a fent említett személyzetet, helységeket és eszközöket, és mivel vállalja azok karbantartását, a Közösségek költségvetése alá tartozik a Bizottság alkalmazásában álló személyzet bérezése, az utazási költségek és a különböző folyó kisebb kiadások.

Az OLAF feladata, hogy a Párizsi Pénzverdével közösen meghatározza a CTSE igazgatási szabályzatát.

4. cikk

A Bizottság a pénzérmék hamisítása területére szakosodott szakértők rendszeres találkozóin keresztül összehangolja azon intézkedéseket, melyeket az euro-érmék hamisítás elleni védelme megkövetel.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, az Európai Központi Bankot, az Europolt, valamint az illetékes nemzeti hatóságokat rendszeresen tájékoztatják a CTSE tevékenységeiről és a pénzérmék hamisításának helyzetéről.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 29-én.

a Bizottság részéről

Michaele SCHREYER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 44. o.

(2)  HL L 325., 2003.12.12., 45. o.

(3)  HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

(4)  HL L 181., 2001.7.4., 11. o.

(5)  HL L 339., 2001.12.21., 50. o.

(6)  HL L 339., 2001.12.21., 55. o.

(7)  A Bizottság 94/140/EK határozata (HL L 61., 1994.3.4., 27. o.).