16.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 369/49


A BIZOTTSÁG 2140/2004/EK RENDELETE

(2004. december 15.)

a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken történő halászatra vonatkozó engedélykérelmek tekintetében az 1245/2004/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 2004. június 28-i 1245/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1245/2004/EK rendelet előírja, hogy a közösségi halászhajók tulajdonosai, akik engedélyt kapnak arra, hogy közösségi hajóval a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken halásszanak, a negyedik jegyzőkönyv 11. cikke (5) bekezdésével összhangban engedélydíjat kötelesek fizetni.

(2)

A negyedik jegyzőkönyv 11. cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a feleknek egy igazgatási megállapodás keretében kell megállapodniuk a halászati engedélyek kiadására vonatkozó szabályokról.

(3)

Grönland kormánya és a Közösség tárgyalásokat folytattak az engedélykérelmi és -kiállítási alakiságok meghatározása érdekében, és a tárgyalások befejezését követően a felek 2004. szeptember 30-án egy igazgatási megállapodást parafáltak.

(4)

Ennélfogva helyénvaló alkalmazni az ezen igazgatási megállapodásban előírt intézkedéseket.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1245/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikkében említett, a halászati engedélyek kérelmével és kiállításával kapcsolatos alakiságok az e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 15-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2004.7.8., 1. o.


MELLÉKLET

Az Európai Közösség, Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött, az engedélyekre vonatkozó igazgatási megállapodás

A közösségi hajók halászati tevékenységének feltételei Grönland halászati övezetében

A.   ENGEDÉLYKÉRELMI ÉS -KIÁLLÍTÁSI ALAKISÁGOK

1.

A hajótulajdonosok legkésőbb március 1-jéig vagy harminc nappal a halászati út megkezdése előtt a nemzeti hatóságok közvetítésével bemutatják a Bizottságnak valamennyi, a megállapodás értelmében halászati célra használni kívánt hajó engedélykérelmét. Az engedélykérelmeket a Grönland által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek mintája az 1. függelékben található. Valamennyi engedélykérelemhez csatolni kell az engedély érvényességi idejére vonatkozó díj kifizetését igazoló bizonylatot. A díjak minden, a halászati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos nemzeti és helyi költséget tartalmaznak. A grönlandi halászati hatóság adminisztrációs díjként az engedély díjának 1 %-át számítja fel.

Az Európai Bizottság minden, a megállapodás értelmében halászati célra használni kívánt hajó tulajdonosa által kitöltött engedélykérelmet bemutat a grönlandi halászati hatóságnak.

2.

A grönlandi halászati hatóság az igazgatási megállapodás hatálybalépése előtt megad minden információt az engedélydíjak fizetésére használt bankszámlákra vonatkozóan.

3.

A (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően engedélyeket meghatározott hajók részére állítanak ki, és azok nem ruházhatók át. Az engedélyben fel kell tüntetni a maximális kifogható és fedélzeten tartható mennyiséget. Az engedélyben feltüntetett maximális kifogható mennyiség bármilyen módosítása új engedélykérelem benyújtásával lehetséges. Amennyiben egy hajó által kifogott halmennyiség meghaladja az engedélyben feltüntetett maximális mennyiséget, a hajónak az engedélyben feltüntetett maximális mennyiség feletti mennyiségre díjat kell fizetnie. Az adott hajó részére nem állítható ki új engedély, amíg a maximális mennyiség túllépésének díját ki nem fizették. A díj mértékét a B. 3. részben foglaltakkal összhangban számolják ki.

4.

Vis maior, illetve az Európai Közösségek külön kérése esetén azonban egy hajó részére kiállított engedély helyettesíthető egy olyan hajó részére kiállított engedéllyel, amelynek paraméterei hasonlóak az első hajó jellemzőihez. Az új engedélyben fel kell tüntetni:

a kiállítás napját,

a tényt, hogy az engedély érvényteleníti és kiváltja az előző hajó engedélyét.

5.

Az engedélyekben feltüntetett maximális mennyiségek részben vagy egészben történő „cseréje” esetén az új engedélyt kiállítják, a régit pedig bevonják. Ebben az esetben nem kell engedélydíjat fizetni.

6.

Az engedélyeket a grönlandi halászati hatóság az engedélykérelmek kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül továbbítja az Európai Közösségek Bizottságának.

7.

Az eredeti engedélyt vagy annak másolatát állandó jelleggel a fedélzeten kell tartani, és azt az illetékes grönlandi hatóságok kérésére be kell mutatni.

B.   AZ ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESSÉGE ÉS AZOK KIFIZETÉSE

1.

Az engedélyek a kiállítás napjától a kiállítás szerinti naptári év végéig érvényesek. Az engedélyeket a hajónként számított éves engedélydíj kifizetését követően, az engedélykérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül állítják ki.

A kapelán halászatára vonatkozó engedélyeket június 20-tól december 31-ig, illetve január 1-jétől április 30-ig adják ki.

2.

Az engedélydíjak a következőkön alapulnak:

2005: a faj tonnánkénti árának 2 %-a,

2006: a faj tonnánkénti árának 3 %-a.

3.

A 2005. évre vonatkozó engedélyek a jegyzőkönyv IV. mellékletén alapulnak, és a következőképpen alakulnak:

Faj

EUR/tonna

Álsügér

28

Grönlandi laposhal

51

Garnéla

42

Óriás laposhal

56

Kapelán

2

Gránátoshal

12

Jeges-tengeri pók

81

A teljes engedélydíj (a maximális engedélyezett mennyiség szorozva a tonnánkénti árral) a grönlandi adminisztrációs díjat is tartalmazza, amely az engedélydíj egy százaléka.

Amennyiben a maximális engedélyezett mennyiséget nem halásszák le, az adott maximális engedélyezett mennyiségnek megfelelő díjat nem térítik meg a hajótulajdonosnak.

4.

A 2006-ra vonatkozó engedélydíjat a jegyzőkönyv VI. mellékletén alapuló igazgatási megállapodás melléklete fogja meghatározni 2005 novemberében.

5.

A közösségi hajók számára kiállított engedélyek alapján a grönlandi halászati hatóság az előző év vonatkozásában kimutatást készít a díjakról, amelyben a rendelkezésére álló egyéb információkat is feltünteti.

A kimutatást a következő év január 5-ig kell elküldeni a Bizottság részére.

C.   A JEGYZŐKÖNYV 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT PÉNZÜGYI KOMPENZÁCIÓ KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.

A jegyzőkönyv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a pénzügyi kompenzáció kifizetése évente minden halászati év kezdetén válik esedékessé.

A jegyzőkönyv 11. cikkének (5) bekezdése értelmében a pénzügyi kompenzáció – a kiigazítással együtt – két részből tevődik össze: az EK pénzügyi kompenzációjából és a hajótulajdonosok által befizetett engedélydíjakból.

A Grönland által a hajótulajdonosok engedélydíjaiból várhatóan beszedésre kerülő összegeket levonják az EK pénzügyi kompenzációjából.

2.

A halászati év végét követően megvizsgálják a hajótulajdonosok által befizetett engedélydíjak összegét, és a következő évi EK pénzügyi kompenzáció mellett a teljes használat eredménye és az engedélydíjakból befolyt összeg közötti különbözetet is a legrövidebb időn belül átutalják a grönlandi halászati hatóság részére.

D.   A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA

Ez az igazgatási megállapodás 2005. január 1-jén lép hatályba.

1. függelék

A grönlandi vizeken történő halászatra vonatkozó engedélykérelem

1

Hajó nemzetisége

 

2

Hajó neve

 

3

EK közösségi flotta-nyilvántartási szám

 

4

Külső azonosítási szám- és betűjelek

 

5

Lajstromozási kikötő

 

6

Rádióhívójel

 

7

Inmarsat-szám (telefon, telex, e-mail) (1)

 

8

Építés éve

 

9

Hajó típusa

 

10

Halászati felszerelés típusa

 

11

Célfaj + mennyiség

 

12

Halászati övezet (ICES/NAFO)

 

13

Az engedély érvényességi ideje

 

14

Tulajdonosok, cím, telefon, telex, e-mail

 

15

Hajóüzemeltető

 

16

Kapitány neve

 

17

Legénység tagjainak száma

 

18

Motor teljesítménye (KW)

 

19

Hossz (teljes hossz (LOA))

 

20

Bruttó űrtartalom

 

21

A grönlandi képviselő

neve és címe

 

22

A cím, ahová az engedélyt postán vagy faxon küldeni kell

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax +32 2 296 23 38


(1)  Továbbítható miután az engedélykérelmet elfogadták.