19.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/29


A BIZOTTSÁG 1474/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 18.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

Németország két hatóságot jelölt ki közösségi hatóságként, és erről tájékoztattta a Bizottságot. A Bizottság megállapította, hogy elegendő adat került benyújtásra annak alátámasztására, hogy ezek a hatóságok képesek megbízható, hatékony és megfelelő módon, időben teljesíteni a 2368/2002/EK rendelet II., III., és V. fejezetében előírt feladatokat.

(2)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2368/2002/EK rendelet 22. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Christopher PATTEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o. A legutóbb az 1459/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 269., 2004.8.17., 26. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2368/2002/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

 

A 2368/2002/EK rendelet III. melléklete végére az alábbi szöveg kerül:

„3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax: (49-6781) 56 27-19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de”

 

A 2368/2002/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése, 6., 9., 10. cikke, 14. cikkének (3) bekezdése, 15. és 17. cikke alkalmazásában Németországban az illetékes hatóság a következő:

„Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Deutschland

Tel. (49-6321) 894-0

Fax: (49-6321) 894-850

e-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de”